Hiệu quả từ mô hình phó bí thư cấp ủy phụ trách xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) hiện có 17 xã, thị trấn với 156 thôn làng, trong đó có 106 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu nhiệm kỳ 2005-2010, Ban Thường vụ  Huyện ủy đã phân công một đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời chỉ định chức danh phó bí thư phụ trách xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tại 9/17 đảng ủy xã, thị trấn.

Trên cơ sở các hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn việc xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy, trong đó phân định trách nhiệm và quyền hạn của đồng chí phó bí thư phụ trách công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa còn quan tâm chỉ đạo các xã trên tập trung củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn đảng, đi sâu vào nâng cao chất lượng sinh hoạt ở tất cả các cấp ủy đảng, thống nhất đề ra các nghị quyết phù hợp thực tế nhiệm vụ kinh tế- xã hội và quốc phòng- an ninh địa phương.

Bên cạnh đó, các xã đã quan tâm công tác phát triển đảng viên, từ năm 2005 đến nay, 9 xã trên đã kết nạp gần 300 đảng viên, xóa gần 10 làng “trắng” đảng viên, cũng như thành lập 43 chi bộ trực thuộc cấp ủy xã. Đặc biệt, trong hơn 4 năm gần đây, các xã đã kết nạp gần 50 đảng viên là người có đạo và đã xóa 18 làng “trắng” đảng viên. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện tốt quy chế hoạt động giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là việc tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, từng bước kiện toàn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đak Đoa là huyện có đông đồng bào có đạo, cũng là một địa bàn mà những năm gần đây các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để tiến hành các âm mưu phá hoại Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Do vậy, huyện đã chỉ đạo các xã trên chú trọng tuyên truyền giúp bà con chấp hành sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, cảnh giác đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo và các thủ đoạn phá hoại của kẻ xấu, không tham gia các hoạt động ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Nhờ vậy, nhân dân đã phát huy tinh thần tự giác cung cấp cho các ngành chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng làm tốt công tác điều tra, truy bắt, xử lý các đối tượng FULRO, quản lý giáo dục hơn 600 đối tượng có liên quan đến FULRO.

Mặt trận và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động nhân dân, tăng cường việc nắm bắt tình hình cơ sở; phối hợp phổ biến cho nhân dân nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư, xây dựng mối đoàn kết trong đồng bào các dân tộc và tôn giáo đang sinh sống tại địa bàn, nhiều vấn đề bức xúc trong sản xuất và đời sống của bà con đã được giải quyết kịp thời.

Các xã, thị trấn của huyện đã tập trung củng cố và phát huy vai trò của 17 Ban Thanh tra nhân dân, 156 Ban Công tác mặt trận với hơn 1.000 thành viên, 700 tổ tự quản, 156 tổ hòa giải; xây dựng 739 nòng cốt là những nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, già làng, 156 quy ước và hương ước tại cộng đồng dân cư. Qua việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, toàn huyện đã công nhận được 33 thôn, làng văn hóa, hơn 80 khu dân cư tiên tiến, 11.745 gia đình văn hóa.

Một trong những nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo các xã có phó bí thư cấp ủy phụ trách xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, cũng như các xã, thị trấn nói chung là tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng-an ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XV Đảng bộ huyện.

(Nguồn: Báo Gia Lai)

 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất