Thực hiện mô hình bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã ở Khánh Tiên, Yên Khánh (Ninh Bình)

Khánh Tiên còn là một trong những xã có truyền thống cách mạng, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 25-HD/BTCT.Ư ngày 6-3-2009 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 7-4-2009 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về thực hiện thí điểm mô hình bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn, Huyện uỷ Yên Khánh đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành khảo sát, nắm tình hình tại địa phương, nhất là tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Mặc dù mô hình bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã rất mới, chưa được quy định trong Điều lệ Đảng, Luật Tổ chức HĐND và UBND, nhưng một số địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình này mang lại hiệu quả rõ nét, do vậy đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Khánh Tiên đều đồng tình với chủ trương này.

Sau khi tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân xã thông suốt, việc triển khai thực hiện mô hình đã được tổ chức đảm bảo đúng quy trình, khách quan, chặt chẽ, dân chủ. Ngay trong tháng 7 vừa qua, cùng với việc kiện toàn chức danh bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, các bước tiến hành để sắp xếp, bố trí lại bộ máy hoạt động của xã Khánh Tiên đã nhanh chóng được tiến hành. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã gồm 5 đồng chí, gồm: Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch UBND xã; Phó Chủ tịch HĐND xã; Phó Chủ tịch UBND xã.

Xã đã xây dựng quy chế làm việc mới của Đảng uỷ, UBND, làm rõ chức trách, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, cũng như các quy định, quy chế trong lãnh đạo, điều hành và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong cấp uỷ và UBND.

Theo đánh giá bước đầu, mô hình này diễn ra thuận lợi, việc điều hành công việc đi vào nền nếp. Các đồng chí cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ đang tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với xã Khánh Tiên, đến thời điểm hiện nay các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cũng đã nhanh chóng thực hiện xong việc tiến hành làm điểm mô hình bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đối với các xã, thị trấn chọn làm điểm, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo HĐND và UBND xã, thị trấn đều đoàn kết, thống nhất. Đội ngũ cán bộ chủ chốt như Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch UBND là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Các bộ phận tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn đảm bảo yêu cầu về chất lượng, có khả năng tham mưu tốt. Riêng cán bộ được lựa chọn đảm nhiệm chức danh bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn là những người có uy tín đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, có kinh nghiệm trong công tác đảng và quản lý nhà nước, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên sâu sát cơ sở, có năng lực tổ chức, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Qua thực tế triển khai, một số vấn đề nảy sinh trong quá trình bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên trách dôi dư khi thực hiện thí điểm chức danh bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn cũng đã được các đơn vị tích cực giải quyết kịp thời, đảm bảo quy định. Triển vọng, mô hình bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
                                                                                                               (Nguồn: Báo Ninh Bình)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất