Tham mưu đúng, trúng công tác tổ chức xây dựng đảng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

PV: Xin Đồng chí đánh giá nét nổi bật trong tổ chức xây dựng đảng ở miền Trung - Tây Nguyên?
Đồng chí Phạm Quang Vịnh (Hàm Vụ trưởng Vụ II)
: Năm qua, các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều  đảng bộ thực hiện thí điểm mô hình "nhất thể hóa" bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đối với những nơi không tổ chức HĐND. Tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược cán bộ đến năm 2010 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để giới thiệu nguồn chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Còn chuyên viên Vụ II đã sâu sát địa phương, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đúng quy trình, tiến độ đại hội. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 được thực hiện dân chủ, công khai, chủ động, tích cực. Các chức danh bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy được bầu đúng dự kiến và đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Tích cực thực hiện thí điểm các chủ trương mới.

PV: Việc thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư có tác động như thế nào?
Đồng chí Phạm Quang Vịnh:
Các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chọn 214 đảng bộ cơ sở (6,54%) để thực hiện thí điểm. Và đến cuối tháng 3-2010 đã tổ chức xong đại hội thí điểm. Đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tuy là vấn đề mới, nhưng các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, mục đích, đề cao ý thức trách nhiệm của các đảng bộ. Chất lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2010-2015 được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện thí điểm bầu trực tiếp đã mở rộng dân chủ và phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên trong bầu cử. Đồng thời ý thức, trách nhiệm của các đảng bộ cơ sở được đề cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

PV: Còn thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND là một người đạt được kết quả như thế nào?
Đồng chí Phạm Quang Vịnh:
Khu vực miền Trung - Tây Nguyên chọn được 76 xã, phường, thị trấn và 3 huyện Phú Hòa, Tây Hòa (Phú Yên) và Cam Lộ (Quảng Trị) để thực hiện chủ trương này. Sau hơn một năm thực hiện nhận thấy cán bộ, đảng viên, nhân dân thống nhất cao. Đa phần các xã thực hiện thí điểm tình hình kinh tế, xã hội phát triển và nội bộ đoàn kết. Các đồng chí được bố trí chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch có uy tín trong cán bộ, nhân dân và xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền. Giải quyết công việc của Đảng, chính quyền nhanh, có hiệu quả hơn… Song, tôi cũng nhận thấy việc thực hiện mô hình này có khó khăn như do áp lực công việc của cấp ủy, chính quyền nên đồng chí gánh hai vai này ít có thời gian đi cơ sở hơn và nếu không có quy chế làm việc cụ thể dễ dẫn đến các hiện tượng việc gì cũng chờ đợi tập thể, không phát huy đầy đủ vai trò của người đứng đầu hoặc gia trưởng, độc đoán. Chính sách chưa thật thỏa đáng cho đồng chí làm hai nhiệm vụ bí thư đồng thời là chủ tịch. Không tổ chức HĐND nên không thực hiện được việc giám sát của HĐND đối với các hoạt động của UBND.

Chủ động trong công tác cán bộ.

PV: Thành công của công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2010 ở miền Trung - Tây Nguyên có phần đóng góp tích cực của những người làm công tác tổ chức cán bộ?
Đồng chí Phạm Quang Vịnh:
Vụ II đã chủ động, tích cực thực hiện công tác nắm tình hình, tham mưu sắp xếp cán bộ chủ chốt phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Vụ đã tích cực đôn đốc các tỉnh, thành phố trong khu vực còn thiếu nhân sự cho các chức danh ủy viên thường vụ, phó bí thư, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, UBND. Nhờ vậy, nên trước đại hội, đội ngũ cán bộ chủ chốt được củng cố, kiện toàn một bước. Chuyên viên bám sát địa bàn, theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác nhân sự, nhất là quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để giới thiệu nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt qua đại hội đảng bộ các cấp đã được củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng. Tuy nhiên, sự chuẩn bị nhân sự chủ chốt một số nơi chưa kỹ. Có nơi nội bộ mất đoàn kết nên một số nhân sự dự kiến bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND xã, huyện đã không trúng cấp ủy khóa mới.

PV: Đồng chí đánh giá thế nào về chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp?
Đồng chí Phạm Quang Vịnh:
Đội ngũ cán bộ chủ chốt trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn và đang tiếp tục làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Những năm qua, đội ngũ cán bộ này đã góp phần lãnh đạo, quản lý, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở các địa phương. Tôi tin rằng, đội ngũ cán bộ chủ chốt khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ tiếp tục phấn đấu, vươn lên vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm.

PV: Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, công tác tổ chức xây dựng đảng ở miền Trung - Tây Nguyên cần chú trọng vào nội dung gì?
Đồng chí Phạm Quang Vịnh:
Các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang quyết tâm đưa nghị quyết đại hội cấp mình và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Sau đại hội, các tỉnh, thành đã phân công cấp ủy khóa mới, xây dựng quy chế làm việc và chương trình toàn khóa. Tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, HĐND các cấp. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời rút kinh nghiệm thực hiện chủ trương thí điểm đại hội bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, phường và mô hình thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND.

PV: Xin cảm ơn Đồng chí. Chúc Đồng chí sức khỏe và công tác tổ chức xây dựng đảng ở khu vực miền Trung - Tây nguyên đạt nhiều kết quả, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.      

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất