UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có 12 cơ quan chuyên môn
Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Phú Quốc năm 2015
Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang trình HĐND tỉnh quyết định tên gọi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gồm có phòng và cơ quan tương đương phòng.

Về nguyên tắc tổ chức, các cơ quan chuyên môn phải bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp huyện và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở; tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện và điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước; không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức của các bộ, sở đặt tại cấp huyện...

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất