Đảng bộ tỉnh Bình Thuận hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị trình đại hội nhìn chung được chuẩn bị công phu, chu đáo, bám sát Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tranh thủ được nhiều ý kiến của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, bảo đảm dân chủ, khách quan, sát với tình hình thực tế.

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nghiêm túc, đúng trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện; đề ra phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu và giải pháp khá cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ tới, do đó, khi trình ra đại hội đều được đại biểu đồng tình ủng hộ.

Nghị quyết của đại hội đã chọn lọc những nội dung quan trọng, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, trình đại hội thảo luận và được biểu quyết thông qua.

Việc bầu cử cấp ủy khoá mới, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm dân chủ, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định; cơ bản bầu đủ số lượng. Qua bầu cử, 15/15 đảng bộ đã bầu ra được 497 cấp ủy viên mới, trong đó, cấp ủy viên mới tham gia lần đầu chiếm 24,1%; cấp ủy viên nữ chiếm tỷ lệ 12,5% (tăng 1,6% so nhiệm kỳ trước); trẻ (dưới 35 tuổi) chiếm 4,4%; dân tộc thiểu số chiếm 2,8%.

Về chuyên môn, có 97,6%  cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên (tăng 10,2%); về lý luận chính trị có 77,1%  trình độ cử nhân và cao cấp (tăng 17,7%), trình độ trung cấp giảm 11% (chiếm tỷ lệ 20,1%). Tuổi đời bình quân cấp ủy là 47,6 tuổi .

Phiên họp đầu tiên của ban chấp hành các đảng bộ đã bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra về cơ bản đều đúng dự kiến, với số phiếu tập trung khá cao.

Công tác tổ chức, điều hành đại hội bảo đảm các nguyên tắc, thủ tục, quy định của cấp trên; bảo đảm an toàn mọi mặt trong quá trình tổ chức đại hội; trang trí trang nghiêm, đúng hướng dẫn. Nhiều đảng bộ tổ chức tốt công tác tuyên truyền gắn với phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Tuy nhiên, qua đại hội ở các đảng bộ huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ này cho thấy: Báo cáo chính trị ở một số đảng bộ chưa có những giải pháp mang tính đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. Chất lượng thảo luận trong một số đại hội còn hạn chế, chưa thật sôi nổi, ý kiến tham gia vào các Văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII chưa nhiều; có nơi phát biểu tham luận còn dài, chưa đi vào trọng tâm, chưa phân tích sâu, kỹ những ưu, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, trẻ chưa đạt yêu cầu theo yêu cầu. Về bầu cử, có 6 đồng chí cấp ủy viên thuộc 5 đảng bộ tái cử nhưng không trúng cử. 3 đảng bộ khi bầu ban thường vụ, có 3 đồng chí không trúng dự kiến. Tuổi bình quân của cấp ủy và bí thư cấp ủy nhiệm kỳ này đều cao hơn khóa trước.

Qua đại hội đảng bộ cấp huyện, rút ra một số kinh nghiệm sau:


Sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các tổ chỉ đạo đại hội, hướng dẫn cụ thể của các ban của Tỉnh ủy là một trong những yếu tố quan trọng giúp các cấp ủy chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về nội dung, nhân sự và công tác tổ chức phục vụ đại hội. Xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành để thực hiện đúng tiến độ, đạt yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình.

Báo cáo chính trị phải bám sát tình hình thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh; nêu những giải pháp có tính đột phá, tạo chuyển biến toàn diện trên các mặt của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét và đánh giá cán bộ trong suốt nhiệm kỳ; khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ; chú ý quan tâm hơn cán bộ nữ, trẻ… để tạo nguồn nhân sự cấp ủy cho nhiều khoá, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển.

Xây dựng nội dung điều hành đại hội, nhất là phần bầu cử cấp ủy phải thật chi tiết, kỹ càng, bảo đảm thông tin đầy đủ, giúp đại biểu nắm, hiểu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu và định hướng nhân sự cấp ủy khóa mới, từ đó thực hiện việc bầu cử bảo đảm bầu đủ, đúng theo đề án nhân sự trình đại hội.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất