Kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 ở Nghệ An
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn (Nghệ An) lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và Thông tri số 11-TTr/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã chọn 4 đảng bộ gồm huyện Tương Dương, Quế Phong, Quỳnh Lưu và Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở. Đến ngày 26-5-2015, 4/4 đảng bộ đã đã tiến hành đại hội. Đến ngày 22-8-2015, 100% đảng bộ huyện, thành, thị... đã tổ chức thành công đại hội, trong đó có 21 đảng bộ huyện, thành, thị, 2 đảng bộ khối, 4 đảng bộ lực lượng vũ trang. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện tốt 4 nội dung theo Chỉ thị số 36-CT/TW, Thông tri số 11-TT/TU của Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội theo Chỉ thị 36-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, phân công trách nhiệm các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên trực tiếp chỉ đạo đại hội các đảng bộ. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về tình hình công tác chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở để nắm chắc tình hình và có chủ trương, biện pháp kịp thời, cụ thể giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng đảng đã bố trí kế hoạch, lịch làm việc với hầu hết các đảng bộ cấp trên cơ sở. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động rà soát, tham mưu bố trí các phương án nhân sự chủ chốt, rà soát quy trình nhân sự, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy, hồ sơ nhân sự, chương trình đại hội. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà soát cho ý kiến nhân sự uỷ ban kiểm tra trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Sau khi tổ chức đại hội điểm tại 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để rút kinh nghiệm và tập trung lãnh đạo đại hội các đơn vị còn lại.

Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đều ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể; tổ chức tập huấn, quán triệt cho đội ngũ cán bộ thuộc diên cấp ủy quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng văn kiện chính trị, quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới...

Các cấp ủy chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu, chủ động nguồn kinh phí phục vụ đại hội, tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng về đại hội. Xây dựng và lấy ý kiến góp ý vào văn kiện trình đại hội nghiêm túc, đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định. Sau khi lấy ý kiến góp ý vào văn kiện cơ bản cấp huyện đã tiếp thu chỉnh sữa trước khi duyệt nội dung tại Tỉnh ủy và hoàn thiện trình đại hội. Công tác tư tưởng, tuyên truyền trước, trong, sau đại hội được cấp ủy quan tâm chỉ đạo.


Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Nghệ An đã đạt mục đích, yêu cầu và nội dung theo Chỉ thị số 36-CT/TW. Văn kiện chính trị được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ chi bộ và trong nhân nhân theo quy định. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy đã tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, thể hiện ưu điểm và kết quả đạt được trong chỉ đạo, lãnh đạo, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình khá thẳng thắn, trách nhiệm, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Công tác điều hành đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, tất cả các đơn vị đều chuẩn bị đầy đủ chương trình chi tiết từng phiên trong đại hội, điều hành cơ bản chính xác, khoa học.

Tại đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở đã triển khai thảo luận, góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến tận chi bộ và các thành phần khác theo quy định. Tại đại hội, các cấp ủy báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII theo đúng hướng dẫn. Về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, một số đơn vị đã chủ động lấy ý kiến góp ý vào dự thảo trước đại hội, tại đại hội các cấp ủy báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo; trong quá trình thảo luận có từ 3-5 ý kiến tiếp tục thảo luận bổ sung vào các văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh. Về góp ý vào tiêu chuẩn số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản các đại biểu đại hội điều nhất trí với dự thảo.

Về công tác nhân sự cấp ủy khóa mới, trước khi bước vào đại hội, các cấp ủy đảng đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm; đồng thời thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ nhiệm kỳ theo quy định. Thực hiện quy trình nhân sự theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tại đại hội đã bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư theo đúng định hướng, cơ cấu và bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, dân tộc, tỷ lệ đổi mới, tỷ lệ số dư. Số cấp ủy được bầu là 946 đồng chí (khối cấp huyện 817, khối đảng bộ trực thuộc 129), tỷ lệ số dư khi bầu bình quân chung cả tỉnh chiếm 12,19% (riêng khối huyện 11,12%); tỷ lệ là nữ chiếm 16,49%, tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước (riêng khối cấp huyện 16,65%); tỷ lệ người người dân tộc thiểu số chiếm 16,05% (riêng các huyện miền núi chiếm 40,3%); tỷ lệ trẻ chiếm 10,56%, tăng 0,6% so với nhiệm kỳ trước (cấp huyện 11,14%); tỷ lệ đổi mới chiếm 35,7% (khối huyện 39,5%); tỷ lệ tham gia cấp ủy lần đầu chiếm 27,79% (khối huyện 28,22%). Về trình độ chuyên môn và chính trị của cấp ủy: chuyên môn đại học trở lên chiếm 100%, tăng 2,1% so với nhiệm kỳ trước; cao cấp, cử nhân chính trị chiếm 77,47%, tăng 12,3% so với nhiệm kỳ trước; trung cấp chính trị chiếm 20,36%, tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ phiếu bầu cấp ủy tại đại hội cao nhất là 100%; thấp nhất là 56,54%. Bình quân độ tuổi của cấp ủy là 43,5 tuổi. Số lượng ban thường vụ được bầu 283 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 14,13% (cấp huyện 12,7%), 100% huyện, thành, thị ủy ít nhất có 1 nữ được bầu vào ban thường vụ, trong đó 8 huyện có 2 nữ, 1 huyện có 3 nữ (Nghi Lộc); tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 13,37%; tỷ lệ đổi mới chiếm 24,89%; tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất là 100%, thấp nhất là 70,7%; tỷ lệ tham gia ban thường vụ lần đầu chiếm 22,7%. Độ tuổi bình quân của ban thường vụ là 49,2 tuổi. Đại hội các đơn vị đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấutheo thông báo của BCH Đảng bộ tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở ở Nghệ An đã thành công, bảo đảm tiến độ đề ra, đạt yêu cầu về chất lượng, nội dung, thời gian và bầu cấp ủy đúng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị, về số lượng, cơ cấu và tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, tạo tiền đề quan trọng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự kiến tổ chức vào tháng 10-2015.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất