Về tổ chức đảng, ban cán sự đảng trong các tòa án nhân dân

Xem xét đề nghị của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao về mô hình tổ chức đảng trong các toà án nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 (tại Tờ trình số 199-TTr/BCS, ngày 04-7-2015) và ý kiến phát biểu của các cơ quan chức năng, Ban Bí thư đã thảo luận và có ý kiến như sau (*):

1- Về mô hình tổ chức đảng


- Đồng ý thành lập Đảng bộ Toà án nhân dân tối cao gồm các tổ chức đảng ở các đơn vị trực thuộc Toà án nhân dân tối cao và 3 đảng bộ cấp cơ sở tại: Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ Toà án nhân dân tối cao là cấp ủy cấp trên trực tiếp của 3 đảng bộ cơ sở tại các toà án nhân dân cấp cao trên.

- Đồng ý thành lập đảng bộ toà án nhân dân cấp tỉnh trực thuộc đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh. Đảng ủy toà án nhân dân cấp tỉnh là đảng ủy cơ sở, chịu sự lãnh đạo của đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh.

- Đồng ý thành lập đảng bộ cơ sở của toà án nhân dân cấp huyện do cấp ủy cấp huyện quyết định thành lập. Đảng ủy toà án nhân dân cấp huyện là đảng ủy cơ sở, chịu sự lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện.

2- Về ban cán sự đảng


- Giữ nguyên tổ chức Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao, ban cán sự đảng toà án nhân dân cấp tỉnh như hiện nay.

- Giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao tiếp tục nghiên cứu việc bổ sung các chánh án toà án nhân dân cấp cao là thành viên Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao.

3- Về cơ cấu chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh và chánh án toà án nhân dân cấp huyện là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, thực hiện theo Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…


-------
* Thông báo số 211-TB/TW, ngày 10-9-2015 của Ban Bí thư.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất