Từ đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Lâm Đồng
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lâm Đồng có 10 đảng bộ huyện, 2 đảng bộ thành phố, 5 đảng bộ (Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh) và 2 đảng bộ cơ sở (Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân) trực thuộc Tỉnh ủy. Đảng bộ có 680 TCCSĐ với 38.200 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các tổ chức đảng, hướng dẫn công tác nhân sự và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch đại hội trong đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên ở các chi bộ.

Chuẩn bị dự thảo các văn kiện


Các đồng chí uỷ viên ban thường vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực đã trực tiếp cùng ban thường vụ và cấp uỷ các TCCSĐ, các đảng bộ cấp trên cơ sở định hướng nội dung xây dựng các dự thảo văn kiện của từng tổ chức đảng. Dự thảo báo cáo chính trị đã được các cấp ủy chuẩn bị sớm, nhất là các đảng bộ xã, phường, thị trấn và đảng bộ các huyện, thành phố.

Việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy của đa số các đảng bộ đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đánh giá được toàn diện, sâu sắc về sự lãnh đạo của đảng bộ trên các lĩnh vực; chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm khá sâu sắc, nghiêm túc. Phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã tập trung vào những vấn đề trăn trở, bức xúc, nhu cầu chính đáng của địa phương, cơ quan, đơn vị, của nhân dân; đề ra được những chỉ tiêu, giải pháp khá sát hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung báo cáo chính trị của các đảng bộ xã, phường, thị trấn và của đa số đảng bộ cấp trên cơ sở được xây dựng theo hướng dẫn mới của Trung ương, có đầu tư cả hình thức trình bày và chất lượng nội dung, bố cục hợp lý; số trang bình quân của một báo cáo chính trị cấp cơ sở từ 17 đến 20 trang; đối với cấp trên cơ sở trung bình từ 30 đến 35 trang, có phụ lục số liệu, biểu đồ minh họa so sánh sự tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; một số huyện, thành phố có xây dựng niên giám thống kê công phu, làm cơ sở cứ liệu khoa học phục vụ cho nghiên cứu, thảo luận của các đại biểu tại đại hội.

Công tác chuẩn bị về nhân sự


Từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở đã chuẩn bị công tác nhân sự đầy đủ các bước theo đúng quy trình, từ khâu rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ trước, trong và sau đại hội; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch; tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp uỷ, hội nghị cấp ủy thảo luận kỹ và bỏ phiếu biểu quyết chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ; bí thư, phó bí thư; uỷ ban kiểm tra để trình đại hội.

Thực hiện tốt quy trình nhận xét đánh giá cán bộ cả nơi công tác và nơi cư trú trước đại hội; kịp thời nắm bắt tình hình liên quan đến cán bộ tham gia cấp ủy, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan tới nhân sự cấp ủy; tỷ lệ cơ cấu mới, trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy cơ bản được chuẩn bị bảo đảm theo quy định. Đã chú trọng việc đổi mới cấp ủy, tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, có cơ cấu hợp lý; số dư trong danh sách bầu được cấp ủy khóa cũ chuẩn bị bảo đảm theo quy định cụ thể: số dư cấp ủy cấp cơ sở trung bình 20,5%; số dư bầu ban thường vụ trung bình 26,9%; số dư cấp ủy cấp trên cơ sở trung bình là 13,8%, số dư ban thường vụ trung bình là 15,5%.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các TCCSĐ, đảng bộ cấp trên cơ sở chú trọng và làm tốt qua việc tổ chức phát động các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng đại hội; trên các đường phố chính đều treo cờ, khẩu hiệu, băng rôn, pa-nô... nhiều TCCSĐ, đảng bộ cấp trên cơ sở đã chủ động cung cấp thông tin cho báo, đài truyền hình của huyện, tỉnh thực hiện các chuyên trang thông tin tuyên truyền về đại hội.

Đến ngày 15-7-2015, toàn tỉnh có 678 TCCSĐ (100%) tiến hành đại hội (chậm so với tiến độ 15 ngày); đại hội cấp trên cơ sở kết thúc vào ngày 28-8-2015, trong đó: có 675 TCCSĐ; 16/17 đảng bộ cấp trên cơ sở tiến hành đại hội 4 nội dung; 3 TCCSĐ và 1 đảng bộ cấp trên cơ sở đại hội 3 nội dung (do mới thành lập); thời gian đại hội ở các TCCSĐ trung bình 1,5 ngày; đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trung bình 2,5 ngày.

Việc thảo luận các văn kiện, văn kiện cấp trên, các ý kiến thảo luận, góp ý của đại hội đều được tổng hợp in và phát hành cùng văn kiện đại hội để đại biểu nghiên cứu trước. Nội dung thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện của cấp trên tại đại hội ở một số TCCSĐ, của một số đảng bộ cấp trên cơ sở có chất lượng, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu kỹ, có trách nhiệm của đại biểu dự đại hội (Đảng bộ TP. Đà Lạt, huyện Đạ Huoai, Đức Trọng, Đam Rông, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh …); trung bình mỗi đại hội có từ 7 đến 10 ý kiến thảo luận tại đại hội (ngoài ra còn nhiều ý kiến tham gia góp ý thảo luận tại tổ). Đối với văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình, đại hội đã xác định đây là nội dung quyết định đến phương hướng, nhiệm vụ chính trị và hiệu quả công tác lãnh đạo của đảng bộ địa phương, đơn vị trong suốt nhiệm kỳ, vì vậy, đa số đại hội đảng cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã hướng dẫn, gợi ý cho đại biểu tập trung thảo luận kỹ, sâu vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cũng như các giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo tính khả thi. Nhiều tham luận, thảo luận tại đại hội đã thể hiện được trách nhiệm, ý thức của đại biểu đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả bầu cử: Đối với cấp cơ sở, tổng số ủy viên trúng cử nhiệm kỳ này là 3.526 đồng chí, tỉ lệ nữ 635 đồng chí, tỷ lệ 18%; dân tộc thiểu số 403 đồng chí, tỷ lệ 11,42%. Số cấp ủy viên dưới 30 tuổi là 5,16%. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu 597 đồng chí ủy viên ban chấp hành; 174 đồng chí ủy viên ban thường vụ, tỷ lệ nữ là 14%; dân tộc thiểu số 7%.

Việc thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy được thực hiện đúng các quy trình, tạo được không khí dân chủ, đoàn kết trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm và bầu cử trực tiếp chức danh bí thư cấp ủy tại đại hội đều đạt tỷ lệ 100% trên tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội.

Nhìn chung, các TCCSĐ tiến hành đại hội đều nhất trí cao với số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị; tại đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở không có đại biểu, đảng viên ứng cử, đề cử thêm vào danh sách nhân sự ban chấp hành do cấp ủy khóa cũ đã chuẩn bị.

Việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư được triển khai nghiêm túc, tuân thủ quy trình trong tổ chức thực hiện, vì vậy 100% các TCCSĐ, đảng bộ cấp trên cơ sở tiến hành thành công thí điểm.

Hạn chế, khuyết điểm


Báo cáo chính trị của một số đảng bộ chưa phản ánh được những vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị; báo cáo kiểm điểm cấp ủy của một số đảng bộ cấp trên cơ sở chưa làm rõ được vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cấp ủy viên, dài và trùng lặp với một số nội dung trong báo cáo chính trị.

Không khí thảo luận tại nhiều đại hội chưa sôi nổi, chủ yếu là tham luận; nội dung của nhiều tham luận chất lượng chưa cao, còn dài và dàn trải; ít có ý kiến thảo luận, tranh luận trực tiếp tại đại hội. Nội dung tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện của cấp trên của một số TCCSĐ còn sơ sài, thiếu trọng tâm, chưa thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của cấp ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự của một số TCCSĐ còn mang tính chủ quan, tình cảm cá nhân; bằng mặt mà không bằng lòng; hiện tượng cục bộ địa phương vẫn còn. Một số TCCSĐ đã bộc lộ những vấn đề bất ổn về nội bộ, thể hiện ở chỗ khi lấy phiếu tín nhiệm thì cao, nhưng khi tiến hành đại hội bầu không trúng cử, trong đó có cả những cán bộ chủ chốt cấp ủy như bí thư, phó bí thư. Ở một số TCCSĐ có vấn đề phức tạp nội bộ nghiêm trọng trong thời gian khá dài, nhưng cấp ủy cấp trên trực tiếp chưa có biện pháp giải quyết, xử lý khắc phục dứt điểm dẫn đến đại hội đảng cấp cơ sở không đúng theo tiến độ. Tỷ lệ trẻ đối với cấp ủy xã, phường, thị trấn, đối với cấp trên cơ sở không đạt theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thậm chí còn giảm so với nhiệm kỳ trước.

Qua kết quả tổ chức đại hội đảng bộ cho thấy, nơi nào tổ chức đảng thực sự vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, cấp ủy tổ chức quán triệt, nghiên cứu kỹ các chỉ thị, kế hoạch tổ chức đại hội, phát huy dân chủ trong chuẩn bị nhân sự và trong công tác bầu cử thì nơi đó tổ chức đại hội đạt kết quả tốt. Những địa phương kinh tế - xã hội phát triển, đơn vị luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ là những nơi tập trung đầu tư xây dựng các văn kiện trình đại hội có chất lượng...

Sau đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành tổng kết và chỉ đạo:


1. Các cấp ủy cần sớm tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung ngay nghị quyết đại hội đảng cấp mình đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân địa phương với quyết tâm chính trị cao.

2. Khẩn trương phân công nhiệm vụ cấp uỷ viên, xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ. Có kế hoạch bố trí, sắp xếp ổn định tổ chức, bộ máy, cán bộ và củng cố các ban tham mưu của cấp uỷ để tiến hành đồng bộ việc triển khai nhiệm vụ của các  cấp uỷ. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đãi ngộ đúng quy định đối với cán bộ, nhất là các đồng chí không đủ điều kiện tham gia cấp ủy.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2015, nhất là các chỉ tiêu quan trọng chưa đạt, gắn với xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các phong trào cách mạng của quần chúng, giữ vững quốc phòng, đảm bảo an ninh, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất