Đảng bộ Đắk Lắk triển khai có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 22 đảng bộ trực thuộc, trong đó 15 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã; 2 đảng bộ khối; 4 đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên. Toàn tỉnh có 184 xã, phường, thị trấn, với 2.467 thôn, buôn, tổ dân phố; tổng số đảng viên là 64.358 đồng chí; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ và có đảng viên là người tại chỗ.

Để thực hiện có hiệu quả những vấn đề cấp bách trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khoá XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 18-4-2012 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW và Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 18-4-2012 và Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 21-9-2012 về việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ tỉnh. Nội dung trong kế hoạch và hướng dẫn được xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành và thời gian thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời đã chỉ đạo, định hướng các huyện uỷ, thị ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực với 3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã nêu.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc, cán bộ, đảng viên tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, trên cơ sở đó tạo sự chuyển về nhận thức, ý chí và hành động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện nghiêm từ việc lấy ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung kiểm điểm làm rõ khuyết điểm, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tập thể, chỉ rõ nguyên nhân của từng khuyết điểm, yếu kém, có liên hệ với từng cá nhân và phương hướng khắc phục, sửa chữa trong thời gian đến. Cùng với việc phân tích, làm rõ những khuyết điểm, các đồng chí uỷ viên ban thường vụ nêu rõ một số vấn đề mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, cụ thể là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân giảm niềm tin đối với Đảng. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân diễn ra ở một số nơi, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, những vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách, đất đai… song chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo còn hạn chế, đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ chưa đạt chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một số nội dung cụ thể chưa có sự thống nhất cao trong Thường trực và Ban Thường vụ; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đồng chí trong một số vụ việc còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả đạt được chưa cao…

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 19 tập thể về trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về công tác tôn giáo; về tiêu cực trong quản lý, xử lý một số công trình xây dựng; trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội... trách nhiệm của 1 cá nhân ban thường vụ cấp ủy trực thuộc đối với việc điều động, bổ nhiệm một số chức danh cán bộ cấp huyện chưa bảo đảm quy trình.

Nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 28-CTr/TU ngày 20-6-2013 về khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khắc phục một số nội dung cần làm ngay như: Giao cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện triển khai, thực hiện tốt các nhóm giải pháp về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả. Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo trên địa bàn. Đẩy mạnh các biện pháp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở, không để cho dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn triệt để tình trạng chặt phá rừng làm rẫy. Xây dựng các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là khâu thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn giao thông; rà soát, giải quyết triệt để hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đối với cấp huyện và tương đương: Thông qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cùng với việc nhận rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cấp ủy viên đã xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nhất là những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm.

Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và tập trung xem xét, giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, đã từng bước góp phần đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vô cảm trong cán bộ, đảng viên; tạo được một số chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng; công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích lũy thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vẫn còn một số hạn chế như: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Nghị quyết Trung ương 4 và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; nhiều cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị góp ý kiến kiểm điểm cho cấp trên, nhất là góp ý cho cá nhân còn nể nang, ngại va chạm nên chất lượng còn hạn chế. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp chưa nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước những hạn chế, khuyết điểm của tập thể. Một số nơi chậm đề ra kế hoạch, biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch còn chung chung, thiếu cụ thể; việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm ở một số nơi chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt nên kết quả còn hạn chế. Việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ở một vài địa phương còn gắn với kiểm điểm cuối năm; còn biểu hiện khá phổ biến tình trạng nể nang, né tránh và bệnh thành tích; chưa đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi còn hình thức, mang tính phong trào, chưa trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết còn hạn chế, chưa mạnh mẽ, sắc bén và có lúc thiếu kịp thời.

Để đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số giải pháp:


Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, giữ vững quan điểm, lập trường, đạo đức cách mạng, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gương mẫu, tự giác chấp hành, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Các tập thể và cá nhân xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế cụ thể và có thời gian hoàn thành. Hằng năm, sau tự phê bình, phê bình, mỗi tổ chức, cá nhân đều phải kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Lấy kết quả sửa chữa khuyết điểm, yếu kém là tiêu chí đánh giá về sự liêm chính, trung thực, cầu tiến bộ, cũng như khả năng tự hoàn thiện, thích ứng của người cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ. Quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để mọi người tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương của Bác Hồ. Người đứng đầu địa phương, đơn vị, cấp uỷ chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để đảng bộ, chi bộ thảo luận, bàn biện pháp khắc phục và sơ kết, đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục, đẩy lùi tiêu cực, đề ra kế hoạch cho thời gian tiếp theo.

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Rà soát, bổ sung các quy định, quy chế nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cải tiến quy trình công tác cán bộ theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân người đứng đầu. Xây dựng các tiêu chí đánh giá, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ…

Thực hiện kiểm tra, giám sát với tinh thần kiên quyết, kiên trì, thật sự dân chủ, nhận xét, đánh giá, kết luận, xem xét, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải thận trọng, khách quan, công minh, chính xác, thấu tình, đạt lý, tránh làm lướt hoặc hình thức; xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện. Tăng cường giám sát theo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, công tác tổ chức - cán bộ…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất