Vĩnh Phúc: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế


Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích 5 năm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ảnh: Trường Khanh.

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, nhất là Ban Tổ chức Trung ương và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự thống nhất, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của toàn thể nhân dân, công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng được giữ vững; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được tăng cường. Kinh tế - xã hội tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chất lượng đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức đảng tiếp tục được quan tâm. 5 năm qua, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành giải thể mô hình chi bộ cơ quan ở 137 xã, phường, thị trấn và mô hình chi bộ quân sự ở 126 đơn vị cấp xã; sau giải thể các đảng viên thuộc 2 mô hình trên đã được giới thiệu về sinh hoạt ở các chi bộ thôn, tổ dân phố, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, tổ dân phố.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được tăng cường; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm, toàn tỉnh kết nạp mới được gần 2.100 đảng viên, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm bớt khâu trung gian, giảm bớt sự chồng chéo; việc thay đổi cơ chế quản lý tài chính và giao tự chủ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực.

Tinh giản biên chế của Vĩnh Phúc vượt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 207 đầu mối cấp phòng, ban tương đương; giảm 456 lãnh đạo, quản lý các cấp; tinh giản được hơn 3.300 biên chế và gần 11.500 người hoạt động không chuyên trách; xóa bỏ cơ chế đặc thù của 16/19 tổ chức hội.

Thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị đã tập trung làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời đi sâu phân tích những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và đồng Nguyễn Bá Huy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trao Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích 5 năm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ảnh: Trường Khanh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng nhân dân trong tỉnh đạt được trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 5 năm qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phạm Hoàng Anh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Trong đó, chú trọng giữ vững nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37 của Bộ Chính trị và thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện, hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng của các chi, đảng bộ theo hướng toàn diện, cụ thể, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, có bước đi, lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị khối chính quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong theo tinh thần các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định 107, Nghị định 108 của Chính phủ và Chương trình hành động số 49, số 54 của Tỉnh ủy.

Tỉnh tiếp tục thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra cấp huyện. Thực hiện giao lại biên chế khối Đảng, đoàn thể trên cơ sở xây dựng lại Quy định tạm thời vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức để có cơ sở giao lại chỉ tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị chung toàn tỉnh giai đoạn 2021-2026 theo hướng không cào bằng như hiện nay cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn giải quyết công việc.

Trong tinh giản biên chế, Vĩnh Phúc tập trung tinh giản cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, sức khỏe yếu, không hoàn thành nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá trong công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI). Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Cờ thi đua cho 3 đảng bộ cấp huyện và tương đương; tặng Cờ thi đua cho 13 chi, đảng bộ cơ sở; tặng Bằng khen cho 7 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 46 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015-2020). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho 3 cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và 8 tổ chức cơ sở đảng; 6 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất