Kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Quảng Nam

BHXH huyện Núi Thành xung kích với tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH, BHYT (ảnh minh họa)

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào đời sống, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XI, trong đó, có Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chương trình 23-CTr/TU để thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 26/3/2013 về việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy; Quyết định số 1301/QĐ-BHXH, ngày 13/4/2015 về Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/6/2015 về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

BHXH tỉnh ban hành Chương trình hành động số 04/CTHĐ-BHXH ngày 16/5/2013 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 47-KH/BCS của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam và Kế hoạch số 1436/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình của Tỉnh ủy đến các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Có 18/18 huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chương trình 23-CTr/TU.  Trong quá trình chỉ đạo thực hiện đã phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, quản lý; đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên và người lao động tại cơ sở.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các ngành liên quan khảo sát, báo cáo sơ kết 1 năm; 2 năm; 3 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện Kế hoạch 108-KH/TU ngày 04-8-2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW tại 04 huyện và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tháng 8 - 9 năm 2017, HĐND tỉnh chỉ đạo Ban Văn hóa Xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách khác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh và 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Quảng Nam tương đối nghiêm túc. Trong 5 năm qua, cấp tỉnh đã ban hành trên 50 văn bản, cấp huyện, thị, thành phố ban hành trên 150 văn bản chỉ đạo, quản lý về công tác BHXH, BHYT.

Những kết quả ấn tượng

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đã được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động và người lao động được nâng lên. Nhờ đó, số lượng người tham gia BHXH, BHYT hàng năm tăng lên.

Đến 31/12/2017, toàn tỉnh có 164.841 người tham gia BHXH, tăng 54.681 người (49,64%) so với cuối năm 2012; 146.587 người tham gia BHTN, tăng 55.562 người (61,04%) so với cuối năm 2012; 1.392.301 người tham gia BHYT, tăng 279.710 người (25,14) so với cuối năm 2012, chiếm khoảng 92,82% dân số toàn tỉnh, cao hơn 3,32% so với chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2017 (89,5%) tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2013 đến tháng 31/12/2017 hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó, năm 2017, số thu toàn tỉnh là 3.278,92 tỷ đồng, đạt 103,52% so kế hoạch được giao, tăng 117,32% so với năm 2012. Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động được chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Thực hiện công tác chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng đầy đủ, kịp thời, đúng lịch, an toàn, với số đối tượng hưởng hằng tháng trên 45.000 người. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng với số tiền trên 6.416,7 tỷ đồng. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 15,7 triệu lượt người khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú với tổng số tiền 4.599 tỷ đồng.

Nhìn chung, 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình 23-CTr/TU của Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả. Các cấp đã kịp thời triển khai quán triệt Nghị quyết, tập trung đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Chú trọng công tác quản lý, tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHYT. Cơ quan BHXH đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động; công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, nhất là việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ hành chính công và thực hiện giao dịch điện tử đã tạo nhiều thuận lợi cho các đơn vị sử dụng, cá nhân; chất lượng dịch vụ được nâng lên, quyền lợi của các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được bảo đảm. Kết quả này đã góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI trong thời gian đến, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Luật BHXH năm 2014; Luật  BHYT năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT năm 2014, Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; các nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Luật BHYT, đẩy mạnh thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29-3-2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình 23-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, các chương trình, kế hoạch của tỉnh về công tác BHXH, BHYT. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo thực hiện tốt việc giao chỉ tiêu về BHXH, BHYT cho các địa phương, đơn vị; kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT.

Hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống cơ quan truyền thông, các ngành có liên quan, Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ cơ sở, đội ngũ cộng tác viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các nhóm đối tượng hộ gia đình, học sinh, sinh viên, lao động, người sử dụng lao động với nội dung, hình thức phù hợp. Phát hiện và biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời, phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ cơ sở và người phụ trách các đại lý thu BHXH, BHYT.

Ba, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BHXH, BHYT. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác BHXH, BHYT các cấp. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT các cấp; vai trò thường trực của ngành BHXH. Kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT. Tăng cường sự phối hợp thực hiện công tác BHXH, BHYT theo Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các đề án, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu về công tác BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ BHYT, BHXH. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, giám định, kịp thời xử lý các sai phạm, hạn chế, ngăn ngừa hiện tượng lạm dụng hoặc trục lợi từ quỹ BHXH, BHYT. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra nhất là BHXH tự nguyện cho nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình, học sinh, sinh viên.

Bốn, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức ngành BHXH vững mạnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT, giải quyết công việc nhanh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch./.

Nguyễn Thành 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất