Công tác cán bộ ở Đảng bộ Quảng Ngãi
Đại diện lãnh đạo xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn làm việc với cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng đảng.
Quảng Ngãi là một tỉnh duyên hải, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền Trung, có Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất. Đảng bộ tỉnh có 19 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc với 840 tổ chức cơ sở đảng và 39.301 đảng viên (có 5 huyện ven biển, 1 huyện đảo Lý Sơn). Toàn tỉnh có 32.855 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 23.117 cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan khối đảng, mặt trận, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Trong những năm qua, Đảng bộ Quảng Ngãi luôn coi trọng công tác cán bộ; dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng việc triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Quảng Ngãi ngày càng có chất lượng; công tác cán bộ đi vào nền nếp, khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ...

Công tác đánh giá cán bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng coi trọng, tổ chức thực hiện theo định kỳ hằng năm, khi hết nhiệm kỳ, trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và trước khi thực hiện quy hoạch cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ thực hiện đúng theo quy định của Trung ương. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc, thực hiện theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai. Số cán bộ có dư luận không tốt trong quần chúng, những địa phương có vấn đề nổi cộm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đều có chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm, đánh giá.

Với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện nhận xét, đánh giá hằng năm bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác. Năm 2007, có 347 cán bộ được nhận xét, (101 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp  nhận xét, đánh giá), trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 87,12%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 12,88%. Năm 2008, có 320 cán bộ được  đánh giá (94 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét, đánh giá) số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 82,98%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 15,96%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1,06%. Năm 2009, có 336 cán bộ được đánh giá, (trong đó 105 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét, đánh giá) số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 84,76%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 15,24%. Năm 2010, có 356 cán bộ được đánh giá, (107 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét, đánh giá) có: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 86,92%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 12,15%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,93%. Năm 2011, có 105 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý được đánh giá, số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 40%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 57,14%, hoàn thành nhiệm vụ chiếm 2,86%.            
    
Việc quy hoạch cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương; số lượng quy hoạch cấp uỷ đạt từ 1,5 đến 2 lần so với số lượng cấp uỷ viên cần bầu; mỗi chức danh quy hoạch 2-3 cán bộ. Chất lượng cán bộ quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn. Khi làm quy hoach đã chú trọng nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với công tác thẩm tra lịch sử chính trị, chính trị hiện nay. Công tác quy hoạch cán bộ đã góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016...

Ở Quảng Ngãi đã thực hiện quy hoạch cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự để bầu các chức danh chủ chốt không phải là người địa phương như: Chức danh bí thư huyện ủy 3 đồng chí (Trà Bồng, Tây Trà, thành phố Quảng Ngãi); chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện 5 đồng chí (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, thành phố Quảng Ngãi). Đối với các chức danh cấp trưởng khác, đã bố trí 8 đồng chí chánh án toà án nhân dân cấp huyện (thành phố Quảng Ngãi, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Minh Long); 12 đồng chí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân ở 9 huyện (Sơn Tây, Minh Long, Bình Sơn, Lý Sơn, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, thành phố Quảng Ngãi); 7 đồng chí trưởng công an huyện (Ba Tơ, Nghĩa Hành, Trà Bồng; Minh Long, thành phố Quảng Ngãi); 9 đồng chí chánh Thanh tra cấp huyện (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Lý Sơn); 9 đồng chí trưởng chi cục thuế cấp huyện (Tư Nghĩa, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi).

Hiện, Quảng Ngãi đang tiến hành công tác quy hoạch cấp uỷ cấp tỉnh, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: quy hoạch cán bộ ở một số nơi chưa chặt chẽ, còn khép kín, cục bộ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, có triển vọng chưa nhiều...

Trên cơ sở đánh giá, quy hoạch cán bộ, hằng năm các cấp uỷ của Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo đại học chuyên ngành kinh tế, nông nghiệp, luật...; thạc sỹ, đại học bằng 2 cho đội ngũ cán bộ, công chức, chú trọng đào tạo chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các xã, huyện ven biển, miền núi được các cấp uỷ quan tâm. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tập trung mở các lớp trung cấp quản lý nhà nước, trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh và các huyện, đồng thời, khuyến khích các cơ sở đào tạo trong tỉnh mở các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học... Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020; tham gia với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020...

Tỉnh đã ban hành đề án đào tạo, tuyển chọn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo mở lớp tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi học và đã chủ động cử cán bộ đi đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; mở các lớp học bổ túc văn hoá cho cán bộ nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí  khuyến khích cán bộ đi học…

Từ thực tiễn công tác cán bộ ở Quảng Ngãi cho thấy: Phải tổ chức quán triệt sâu sắc quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác cán bộ, tạo thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành. Có kế hoạch và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch và nhận xét, đánh giá cán bộ, quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ, từ khâu xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách kịp thời, phù hợp để khuyến khích cán bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất