Công tác luân chuyển cán bộ ở Vĩnh Phúc

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã luân chuyển được hơn 500 cán bộ, trong đó, 156 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; 50 cán bộ được luân chuyển do huyện, thành, thị ủy quản lý;  300 cán bộ do các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh quản lý. Có 3 cán bộ luân chuyển từ Trung ương về tỉnh; từ tỉnh về huyện 32 đồng chí; từ huyện lên tỉnh 55 đồng chí; từ huyện về xã, phường, thị trấn 16 đồng chí; từ xã phường, thị trấn lên huyện, thành phố, thị xã 33 đồng chí; từ khối nhà nước sang khối đảng, đoàn thể 7 đồng chí; từ khối đảng, đoàn thể sang khối nhà nước 25 đồng chí; luân chuyển giữa các phòng, ban và tương đương trong các sở, ngành hơn 300 đồng chí.

Trong số cán bộ được luân chuyển về huyện, thành, thị có 12 giám đốc sở, 14 đồng chí phó các sở, ngành và tương đương về giữ các chức vụ chủ chốt như bí thư, phó bí thư huyện, thành ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; luân chuyển 7 đồng chí phó bí thư huyện ủy, 6 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện và 4 đồng chí phó chủ tịch HĐND huyện về giữ các chức vụ chủ chốt các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh. Luân chuyển 33 cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã lên giữ các chức vụ trưởng, phó phòng, ban cấp huyện.

Vĩnh Phúc là một trong 10 tỉnh, thành thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường, được tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tại một số địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện luân chuyển 6 đồng chí cán bộ lãnh đạo trẻ, có năng lực về giữ chức phó bí thư huyện ủy phụ trách cơ sở đảng tại các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Sông Lô, thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên. Qua một thời gian, các đồng chí trên đều có bước trưởng thành, 3 đồng chí được điều động về tỉnh giữ chức trưởng các ban, ngành của tỉnh, 1 đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và chỉ đạo việc thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TƯ, Kết luận số 24-KL/TƯ, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác luân chuyển cán bộ giai đoạn 2008-2015. Xác định rõ luân chuyển cán bộ là khâu đột phá trong công tác cán bộ. Làm tốt công tác tư tưởng để hạn chế những biểu hiện cục bộ, khép kín và nhận thức sai lệch trong luân chuyển cán bộ.

Hai là, từ tỉnh đến cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành mình, cấp mình, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ một cách cụ thể, quan tâm đến cán bộ trẻ, tài năng, có triển vọng để tiếp tục rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong thực tiễn. Chuẩn bị nguồn kế cận cho cấp ủy, HĐND, UBND các cấp khóa tới, trước mắt là chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ba là, làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ. Trước khi luân chuyển, chuẩn bị kỹ cả nơi đi và đến để đảm bảo tính ổn định, phát triển. Bố trí cán bộ luân chuyển phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và bám sát quy hoạch. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ cán bộ trong quá trình luân chuyển, có chính sách đối với cán bộ luân chuyển, tạo động lực và điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, nhất là cán bộ luân chuyển đến nơi có khó khăn. Kịp thời khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ không chấp hành quyết định luân chuyển và những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Bốn là, nâng cao năng lực hoạt động của ban tổ chức cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ban Tổ chức Tỉnh ủy để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác cán bộ nói chung và trong việc chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ nói riêng. Định kỳ tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương nơi làm có hiệu quả, uốn nắn những cơ quan, đơn vị làm chưa tốt, có biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ đạt kết quả cao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất