Ðồng chí Tô Huy Rứa dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao khóa II

Ngày 20-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao khóa II năm 2013. Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương , Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lớp học; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương dự.

Lớp học dự nguồn cán bộ cấp cao khóa II có 77 học viên là các cán bộ chủ chốt và trong diện quy hoạch dự nguồn cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan Trung ương. Sau bốn tháng học tập tại Học viện, học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, kỹ năng, góp phần xây dựng, nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước. Học viên cũng đã đi nghiên cứu thực tế, tìm hiểu thực tế kinh nghiệm công tác xây dựng Ðảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... tại một số địa phương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu ý kiến chỉ rõ: Bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên để hội đủ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và trong kỷ nguyên cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. Ðồng chí nhấn mạnh: Ðại hội XI và nhiều nghị quyết của Trung ương Ðảng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Ðối với các học viên, cần xác định việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện là quá trình thường xuyên, liên tục để có những đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Trên cương vị công tác của mình cần có phương pháp tiếp cận, nắm bắt và xử lý tốt, nhất là những vấn đề mới, nảy sinh từ thực tiễn công tác, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp ủy, tổ chức đảng nơi công tác và sự quan tâm của Trung ương.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất