Lớp bồi dưỡng kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo.

Ngày 9-12, Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai giảng tại Hà Nội. 43 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI tham gia lớp thứ nhất.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Mục đích của lớp học là nghiên cứu các chuyên đề lý luận, cập nhật những thông tin mới, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ, đất nước ta bước vào thời kỳ mới trong bối cảnh thế giới thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, những thành tựu, kinh nghiệm của gần 30 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo cao cấp, phải không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định mở hai lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chương trình lớp bồi dưỡng bao quát những nội dung quan trọng, sát với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tầm chiến lược.

Đó là những nhận thức mới về lý luận chủ nghĩa xã hội; các vấn đề về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chiến lược an ninh, quốc phòng, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý.

Những nội dung này vừa mang tính cơ bản, lại được cập nhật, bổ sung những tri thức mới là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu cả trong nước và quốc tế của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham gia lớp học là những cán bộ lãnh đạo cao cấp, đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, thực hiện nghiêm các quy định của lớp bồi dưỡng, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế thành tám chuyên đề có nội dung là những vấn đề lý luận và thực tiễn cốt yếu hiện nay của Đảng và Nhà nước.

Đó là chuyên đề về xu hướng và triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thế giới đương đại và những nhận thức lý luận mới về chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, từ thực tiễn đổi mới, từ vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nét nổi bật của kinh tế thế giới và vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế của Việt Nam.

Ngoài ra còn có chuyên đề về một số vấn đề lý luận-thực tiễn về củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân trong tình hình hiện nay; Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Một số vấn đề lý luận-thực tiễn cốt yếu về xây dựng văn hóa, phát triển xã hội và phát huy vai trò nhân tố con người ở nước ta; Một số vấn đề lý luận-thực tiễn cốt yếu về thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam; Chiến lược của các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn và đề xuất giải pháp của Việt Nam; Tư duy chiến lược và khoa học lãnh đạo, quản lý - Những thành tựu nghiên cứu trên thế giới và sự tham khảo, vận dụng cho Việt Nam.

Hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng, các Ủy viên Trung ương Đảng sẽ nêu ý kiến về vấn đề nghiên cứu, phát triển, học tập lý luận chính trị và cập nhật tri thức cho cán bộ lãnh đạo cao cấp.

Theo chương trình, lớp thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3-2014.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất