Khoa học và dân chủ trong chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng

PV: Xin đồng chí cho biết quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Đức Hà: Theo chương trình Đại hội XII thông qua chiều 23-1-2016, Đại hội đã được nghe báo cáo về Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Công tác chuẩn bị nhân sự lần này được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI triển khai sớm, tiến hành chủ động và chỉ đạo chặt chẽ, bài bản, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự thống nhất cao. Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội (Tiểu ban Báo cáo chính trị, Tiểu ban Báo cáo kinh tế - xã hội, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Tổ chức và phuc vụ Đại hội) nhưng nhiều vấn đề quan trọng đã được Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai thức hiện khá sớm và đồng bộ. Ngay từ Hội nghị Trung ương 6, Trung ương đã thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Từ kết quả Hội nghị Trung ương 6, đến Hội nghị Trung ương 7, 8 thực hiện quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị chỉ đạo tổ chức 6 lớp cán bộ cao cấp dự nguồn. Đến Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện quy hoạch cán bộ. Hội nghị Trung ương 11 thông qua phương hướng nhân sự khóa XII. Đây là mốc quan trọng xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt. Hội nghị Trung ương 12, trên cơ sở quy hoạch, Trung ương giới thiệu nhân sự mới cả ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết. Giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện tái cử khóa XII. Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, đề xuất và bỏ phiếu các đồng chí khóa XI đủ tiêu chuẩn tái cử khóa XII. Đồng thời giới thiệu, đề xuất các đồng chí tham gia Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn tái cử khóa XII. Hội nghị Trung ương 14, Trung ương thảo luận, xem xét và quyết định các trường hợp đặc biệt tái cử.

Như vậy, quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XII rất bải bản, khoa học, theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, tạo đồng thuận, thống nhất cao. Tại các hội nghị Trung ương có ý kiến gì đều được thảo luận dân chủ và bó phiếu kín. Tỷ lệ phiếu tập trung cao.

Để công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII như mong đợi của cán bộ, đảng viên, nhân dân là do Trung ương đã thống nhất cao từ quan điểm đến nguyên tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí chung. Từ đó, trong công tác nhân sự đã đi từ tổng thể đến cụ thể; từ cái chung đến cái riêng; từ tập thể đến cá thể và từ cái lớn đến cái nhỏ.

PV: Đồng chí có thể cho biết nét mới của công tác nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Đức Hà: Hội nghị Trung ương Đảng quyết định Ban Chấp hành Trung gồm 200 đồng chí (180 chính thức, 20 dự khuyết) để đưa ra Đại hội biểu quyết. Số ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XII tăng 5 đồng chí so với khóa XI. Sở dĩ tăng 5 đồng chí vì trong nhiệm kỳ 2010-2015 Trung ương quyết định thành lập thêm một số tổ chức mới và để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện những nơi quan trọng, cơ cấu ở các tỉnh, thành.

Đại hội XI tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành hơn 8% đến Đại hội XII phấn đấu đạt 10%. Đặc biệt tỷ lệ cán bộ trẻ từ 2,2% (khóa XI) sẽ tăng lên từ 4% đến 6%, gấp 2 lần nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, Trung ương chỉ đạo phải chú ý đến chất lượng và bảo đảm tính kế thừa. Trung ương xác định trong khóa XII bảo đảm 3 độ tuổi dưới 50, trên 50 và trên 60. Tăng độ tuổi trẻ nhưng cần thiết phải có sự hài hòa. Đó là có các đồng chí có bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, từng trải và có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo. Trung ương quyết định trường hợp đặc biệt để phát huy được sự dày dạn kinh nghiêm, trí tuệ. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Trung ương xác đinh từng bước chuyển giao cán bộ nhưng không tạo sự giật cục trong công tác nhân sự. Vừa phát huy sức trẻ vừa bảo đảm kinh nghiệm và làm trung tâm đoàn kết. Đặc biệt là người đứng đầu phải quy tụ đoàn kết và phát suy sức mạnh của toàn dân tộc.

PV: Các cấp ủy và Trung ương đã có sự chuẩn bị như thế nào để tăng được tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ cho Đại hội XII?

Đồng chí Nguyễn Đức Hà: Các cấp ủy và Trung ương đã chủ động chuẩn bị, tiến hành sớm các khâu của công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến bố trí, sắp xếp và mạnh dạn bổ nhiệm, giao việc để cán bộ được rèn luyện và trưởng thành. Cách làm như vậy nên Đại hội XII các đại biểu sẽ lựa chọn được cán bộ nữ, trẻ xứng đáng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất