Mấy điểm nhấn trong công tác cán bộ

Năm 2013, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, công tác cán bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có nhiều điểm nhấn. Đây là tiền đề để năm 2014 tiếp tục có bước chuyển mạnh mẽ trong công tác cán bộ - vấn đề then chốt của nhiệm vụ then chốt. Đón Xuân Giáp Ngọ 2014, đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (ảnh) có cuộc trao đổi với Tạp chí Xây dựng Đảng xung quanh nội dung trên. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Xin đồng chí cho biết một số điểm nổi bật về công tác cán bộ năm 2013 vừa qua?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, năm 2013 Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ đã tham mưu cụ thể hoá nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ thành các quy định, quy chế để thực hiện, có một số đổi mới về nội dung và phương pháp tiến hành. Tôi chỉ nêu một số điểm lớn sau:

Thứ nhất, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị nhiều đề án lớn, quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ trình Hội nghị Trung ương 7 và 8, chuẩn bị một bước cho Đại hội XII của Đảng như: quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ; phân công công tác một số ủy viên Trung ương và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng... các đề án trên đã được Trung ương thông qua và triển khai thực hiện.

Thứ hai, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ dành nhiều thời gian, công sức để tham mưu Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Cùng với quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, trong năm 2013, công tác quy hoạch cán bộ được các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành theo hướng “động” và “mở”. Đến nay, Trung ương phê duyệt quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng; chất lượng quy hoạch được nâng lên và có tính khả thi cao. Đây là bước đột phá trong công tác cán bộ nhằm gắn kết, tạo sự liên thông giữa quy hoạch cấp chiến lược và quy hoạch cán bộ cấp dưới, góp phần chủ động trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ mỗi khi đến kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Thứ ba, điểm mới đáng chú ý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm qua là: Bộ Chính trị đã tổ chức 1 lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; trên cơ sở quy hoạch cán bộ chiến lược, đã mở 2 lớp bồi dưỡng cho 144 đồng chí dự nguồn cán bộ cao cấp nhằm bổ sung kiến thức, lý luận chính trị - hành chính, năng lực lãnh đạo, quản lý và một số tri thức khác, giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chủ động chuẩn bị kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các chức danh quy hoạch cho tương lai. Đây là dấu mốc mới trong công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị. Học tập cách làm của Trung ương, nhiều địa phương cũng thực hiện mô hình này và đem lại kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

Thứ tư, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và hướng dẫn thực hiện Quy định 165-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội... Đây là một chủ trương đúng đắn và cần thiết, giúp cán bộ tự “soi mình”, thấy được ưu khuyết điểm thông qua mức độ tín nhiệm để tự điều chỉnh, khắc phục, phấn đấu và giúp cho cấp có thẩm quyền có thêm thông tin để đánh giá cán bộ chính xác hơn. Tuy việc lấy phiếu tín nhiệm mới triển khai lần đầu và đang còn có ý kiến khác nhau về nội dung, quy trình, thủ tục tiến hành, cũng như đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, nhưng đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình và cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở, chống sự suy thoái của cán bộ; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan dân cử; việc thực hành dân chủ trong Đảng và trong hệ thống chính trị.

Thứ năm, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương bổ sung phó bí thư, phó chủ tịch đối với một số địa phương. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng để tham mưu Ban Bí thư về tiêu chí, địa bàn, danh sách cán bộ luân chuyển gắn với việc bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương và luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện một bước việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Thứ sáu, nhiều địa phương, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp cục, vụ, cấp sở, ngành, lãnh đạo các cơ sở sự nghiệp công lập... đạt kết quả tích cực.

Nguyên nhân nào dẫn đến những kết quả trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Để có được những kết quả nêu trên, theo tôi có một số nguyên nhân cơ bản sau:

Một là, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, công tác cán bộ được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể và quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vì vậy nhiều nội dung về công tác cán bộ nêu trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, hướng dẫn... để thực hiện. Các văn bản đã ban hành cơ bản phù hợp với thực tiễn, được thực hiện thống nhất trong hệ thống chính trị, tạo hiệu ứng tốt, có tính liên thông giữa Trung ương với địa phương.

Hai là, qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, việc sửa chữa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém về công tác cán bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Ba là, có sự quan tâm, ủng hộ tích cực của nhân dân và của cả hệ thống chính trị đối với công tác tổ chức xây dựng đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng. Có thể nói, những ý kiến khen ngợi, ủng hộ của dư luận đối với những cán bộ năng động, sáng tạo, làm việc tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết với công việc; đồng thời tố giác, vạch trần những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham ô, nhũng nhiễu nhân dân là một kênh quan trọng, giúp các cấp ủy đảng, các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ có thêm thông tin để đánh giá cán bộ khách quan, chính xác hơn.

Bốn là, Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp uỷ các cấp đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc và không ngừng đổi mới trong từng khâu của công tác cán bộ.

Theo đồng chí, năm 2014 chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, cần tập trung vào những khâu nào trong công tác cán bộ?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Hội nghị Trung ương 8 vừa qua đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng. Để chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng, năm 2014 Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan làm công tác tổ chức của cấp ủy cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

Tiếp tục tham mưu bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm mở rộng, phát huy dân chủ trong công tác cán bộ để đánh giá, lựa chọn, bố trí đúng cán bộ. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các cơ chế, chính sách về công tác quản lý cán bộ; về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng, báo cáo Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và hướng dẫn việc thực hiện.

Tham mưu thực hiện luân chuyển cán bộ theo tinh thần Kết luận số 146-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương và kết hợp với việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ diện Trung ương, cấp ủy quản lý ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương.

Tham mưu tổng kết thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị (khóa X) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; chủ động chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng gắn với nhân sự và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 bảo đảm có sự chuẩn bị tốt về đội ngũ cán bộ kế cận; về cơ cấu độ tuổi, giới tính theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Quan tâm chính sách đối với cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, sắp xếp công tác hợp lý đối với cán bộ không còn đủ tuổi tham gia cấp ủy nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu. Phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Trước thềm Xuân Giáp Ngọ, đồng chí có điều gì nhắn gửi tới cán bộ trong toàn Ngành và bạn đọc của Tạp chí?

Đồng chí Trần Lưu Hải: Có thể nói năm 2013, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, công tác tổ chức xây dựng đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Năm 2014, nhiệm vụ của Ngành hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo và đổi mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Trung ương và cấp ủy giao cho.

Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm công tác tổ chức, cán bộ và bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng. Chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin cảm ơn đồng chí. Chúc đồng chí và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 gặt hái được nhiều thành công trong công tác tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt là trong công tác cán bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất