Mỗi đồng chí phải là gương sáng về tinh thần học tập, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sốngThưa các vị đại biểu, các đồng chí học viên, cùng toàn thể các đồng chí,


Trước hết, tôi xin gửi tới các đồng chí lời chào thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I được tổ chức tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng của Học viện và Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và địa phương tổ chức thành công lớp học. Có thể khẳng định, trong điều kiện có không ít khó khăn, Học viện đã rất tích cực, từ khâu xây dựng nội dung, chương trình, đến bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ tổ chức lớp; đã thành công trong xây dựng, thực hiện một mô thức mới trong bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay của Đảng và đất nước.

Như các đồng chí đã biết, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã yêu cầu triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, tích cực đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 6 khóa XI đã thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp nhằm bổ sung kiến thức lý luận chính trị - hành chính, năng lực lãnh đạo, quản lý và một số tri thức khác, giúp các đồng chí dự nguồn hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chủ động chuẩn bị kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các chức danh quy hoạch cho tương lai. Các đồng chí tham dự lớp học này chính là nguồn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương và các bộ, ban, ngành ở Trung ương, là những chức danh cán bộ quan trọng trong hệ thống chính trị. Nói cách khác, các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, mà lớp các đồng chí ở đây là lớp đầu tiên, nằm trong chương trình thực hiện chủ trương mới của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nêu trên. Cụ thể, đối với lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp lần này, nội dung chương trình cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng của chiến lược cán bộ, gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ. Đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về nhận thức lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong, phương pháp công tác, lề lối làm việc; gắn việc học tập kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng với kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Phát huy tính tích cực, tự giác của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận của học viên, giữa học viên với giảng viên.

Đến nay, sau 4 tháng triển khai thực hiện, Học viện và các đồng chí học viên đã quán triệt và thực hiện tương đối đầy đủ những yêu cầu đặt ra và lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp như Báo cáo tổng kết lớp học của Ban Chỉ đạo lớp vừa trình bày. Nổi bật là:

1- Lớp học đã nghiêm túc bảo đảm tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình bồi dưỡng; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng người học. Về lý luận, chương trình đã đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm vừa qua. Về thực tiễn, đã coi trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác.

2- Trong thiết kế và thực hiện chương trình bồi dưỡng, đã chú trọng trau dồi về đạo đức, phong cách của người cán bộ; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tôi hoan nghênh Ban Chỉ đạo lớp học và Học viện đã soạn thảo bộ Quy chế học viên dành riêng cho Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và hoan nghênh các đồng chí học viên đã nghiêm túc thực hiện bộ Quy chế này, đồng thời thực hiện tốt các quy chế, quy định khác của Học viện. Việc kiểm tra kiến thức, viết thu hoạch sau mỗi học phần, báo cáo kết quả đi thực tế và viết Đề án tốt nghiệp được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ.

3- Chủ động và tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để đúc rút ra những vấn đề lý luận mới. Ban Chỉ đạo lớp học và Học viện đã tổ chức thành công các chuyến đi thực tế cho các học viên một cách thiết thực, hiệu quả; đã đi đến vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, gian khổ, giúp cho học viên nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở...

4- Lớp học đã cố gắng áp dụng phương pháp dạy và học mới, tích cực, theo hướng biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, với ý thức chủ động, tự giác của mỗi học viên, theo sự gợi mở, định hướng của giảng viên. Trước và sau khi nghe thuyết trình của giảng viên, mỗi học viên đã tự mình nghiên cứu chuyên đề, tìm thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ, suy ngẫm, nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, để tìm cách giải quyết riêng của mình. Các buổi học trên lớp không chỉ là một buổi thuyết trình thuần túy một chiều, mà bước đầu đã trở thành không gian đối thoại, trao đổi đa chiều giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên với nhau trên cơ sở thực tiễn công tác và cách nhìn nhận của các học viên. Nhờ vậy, các đồng chí đã gắn lý luận với thực tiễn, gắn nhà trường với cuộc sống sinh động của xã hội và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và ban, bộ, ngành ở Trung ương.

5- Trong suốt thời gian chuẩn bị và mở lớp, đã có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương, bộ, ngành liên quan, bảo đảm cung cấp một cách tốt nhất các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng.

Với những kết quả cụ thể nêu trên, có thể nói, Lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I đã cho chúng ta thêm nhiều kinh nghiệm tốt về cách thức tổ chức lớp học; về nội dung chương trình, chất lượng giảng dạy, học tập; về ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương, rèn luyện đạo đức, tác phong của người học tại Trường Đảng...

Thưa các đồng chí,


Bước vào thời kỳ phát triển mới, đầy cơ hội và thách thức đan xen, Việt Nam có trụ vững và đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó trước hết phải kể đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên để trở thành những người "hiền tài" của đất nước, vừa có "tâm" vừa có "tài"; có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và trong kỷ nguyên cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn: "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Đại hội XI và nhiều nghị quyết của Trung ương Đảng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Chúng ta cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo này.

Kết quả đạt được trong 4 tháng vừa qua, tuy rất phấn khởi, nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là một bước và nên coi đây là điểm khởi đầu cho quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài, thường xuyên tiếp theo; tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn. Phải xác định học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân là công việc thường xuyên, công việc suốt đời, vì thực tiễn luôn luôn vận động, lý luận không ngừng phát triển.

Các đồng chí tham dự lớp học này đã được bổ sung kiến thức, năng lực quản lý, rất mong các đồng chí hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời là những tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của Trung ương Đảng và Chính phủ. Bên cạnh lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, còn phải có một phương pháp đúng (phương pháp nhận thức, phương pháp tư duy, phương pháp làm việc,...) theo tinh thần phương pháp luận biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: toàn diện, cụ thể, lịch sử, phát triển; tránh phiến diện, cực đoan, duy ý chí. Đặc biệt, phải thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư".

Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc trước đây và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay là một trường học lớn, có uy tín, đã từng được lãnh tụ Hồ Chí Minh đích thân chỉ đạo xây dựng; được nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng trực tiếp quản lý, giảng dạy; đã từng thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ các thày giáo, cô giáo, các nhà khoa học trọn đời cống hiến cho công việc gốc của Đảng - đó là công tác huấn luyện cán bộ. Từ mái trường này, hàng triệu lượt cán bộ, học viên đã trưởng thành, đảm nhiệm các cương vị công tác chủ chốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng trước kia và công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Truyền thống vô cùng vẻ vang đó của Học viện thật sự là niềm vinh hạnh cho những ai được đến đây tu nghiệp.

Các đồng chí học viên Lớp Bồi dưỡng này hoàn toàn có quyền tự hào là đã được lựa chọn vào rèn luyện ở trường Đảng cao cấp mang tên Bác. Tôi mong và tin rằng, 4 tháng học tập vừa qua của các đồng chí tại Học viện không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn là tiền đề, là hành trang để các đồng chí đi tiếp, vững vàng hơn trên những bước đường sắp tới.

Thưa các đồng chí,


Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp khóa I đã kết thúc. Tôi đề nghị Học viện phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương, bộ, ngành liên quan tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế, chưa hợp lý để tổ chức các lớp học tiếp theo tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn.

Một lần nữa tôi hoan nghênh, biểu dương và cảm ơn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính, các cơ quan Trung ương, các địa phương, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý lớp, nhân viên phục vụ đã phối hợp tổ chức thành công lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp này. Đề nghị lãnh đạo Học viện chủ động, tích cực chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục chuẩn bị để thực hiện kế hoạch khai giảng lớp thứ 2 theo đúng kế hoạch.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các thày giáo, cô giáo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện đạt nhiều thành tích mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chúc các đồng chí học viên phát huy tốt nhất những kiến thức bổ ích về lý luận và thực tiễn qua đợt nghiên cứu, học tập này để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của mình khi trở về cương vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất