Quảng Ngãi chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Ngãi, ngày 25-6- 2014.

Trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành thể chế hóa, cụ thể hóa nhiều chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, đổi mới cả về nội dung và hình thức; phát huy được trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu bổ nhiệm cán bộ. Hình thức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới, nặng lý luận, thiếu thực tế; chỉ mới chú trọng công tác đào tạo về lý luận cơ bản nhằm tạo điều kiện để bổ nhiệm cán bộ; việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ được quy hoạch dự nguồn cho cấp ủy chưa được quan tâm. Công tác tham mưu, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số quy định, quy chế, cơ chế chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa kịp thời, nhiều vấn đề bất hợp lý, không còn phù hợp...

Khắc phục những hạn chế, bất cập, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế thi tuyển, tuyển dụng công chức cơ quan đảng, mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Ngãi; phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy định về chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, đến nay đã thu hút được 28 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó 15 thạc sĩ) và 46 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại tỉnh, huyện, xã.

Năm 2013, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 250 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp huyện; cử cán bộ đi nghiên cứu sinh, 11 cán bộ đi học thạc sỹ, cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về kinh tế tại Nhật Bản, cán bộ tham gia nghiên cứu tại Sinh-ga-po, 3 cán bộ đi học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, 3 cán bộ đi học đại học chuyên ngành tổ chức và kiểm tra; cử 12 cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng; 583 cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; 167 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị-hành chính; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 77 cán bộ lãnh đạo làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, bí thư, phó bí thư các đảng ủy xã, phường, thị trấn; tổ chức thi tuyển để chuyển ngạch cho 24 công chức.  

Trong quý I-2014, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Đối tượng là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên khóa XVIII còn đủ tuổi công tác trong nhiệm kỳ tới, cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo, tổng số tham dự lớp học có 122 đồng chí. Kinh phí thực hiện cho khóa đào tạo này là trên 5,5 tỉ đồng. Hầu hết giảng viên đều mời từ các học viện, viện nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo các bộ ngành Trung ương có uy tín trong nước và ngoài nước; các chuyên gia, nhà khoa học; cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh có kinh nghiệm giảng dạy. Mục tiêu của lớp là nhằm bổ sung, cập nhật một số vấn đề về lý luận, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và tình hình thế giới  đương đại. Cung cấp những kiến thức hiện đại và khoa học trong công tác lãnh đạo, quản lý góp phần hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng thông qua các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình tiến tiến, tích cực hoặc yếu kém, không thành công trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý một số kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt các tình huống, các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác. Ngoài ra, qua đó cũng để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sau phần đào tạo, bồi dưỡng về lý thuyết tại lớp, các đồng chí học viên của mỗi lớp sẽ được phân thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 5-6 đồng chí đi thực tế theo hình thức 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương về những kiến thức đã được bồi dưỡng, cập nhật rồi cùng các đồng chí lãnh đạo các địa phương đó phân tích, so sánh, đối chiếu với hoàn cảnh, đặc thù của địa phương mình, để khi trở về lại địa phương, đơn vị công tác có những quyết định và giải pháp đúng đắn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Cuối khóa bồi dưỡng các học viên viết báo cáo kết quả học tập, tỉnh chọn mỗi lớp 15 cán bộ có kết quả tốt nhất để cử đi bồi dưỡng tại Sinh-ga-po.

Đức Huy

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất