Bắc Giang thực hiện quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Điều lệ Đảng (khóa XI)
Đoàn khảo sát của UBKTTƯ do TS. Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKTTƯ làm Trưởng đoàn làm việc với UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang
Những năm qua, các ấp ủy trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kịp thời bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền. Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015; BTV Tỉnh ủy ban hành quy định cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy, quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý, quy định về kiến nghị và trả lời kiến nghị của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo đã nghỉ công tác, nghỉ hưu đang cư trú, sinh hoạt đảng trên địa bàn tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2010-2015, quy trình kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng...; UBKT Tỉnh ủy đã ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy, sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại và xem xét, thi hành kỷ luật đảng của UBKT Tỉnh ủy, Quy định thi đua đối với UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

Các cấp uỷ trong Đảng bộ kiểm tra đối với 6.320 lượt tổ chức đảng, 31.585 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3.215 tổ chức đảng, 14.224 đảng viên. Trong đó, BTV Tỉnh uỷ kiểm tra 40 tổ chức đảng, 24 đảng viên, giám sát chuyên đề 27 tổ chức đảng, 46 đảng viên; ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc kiểm tra 1.041 tổ chức đảng, 411 đảng viên, giám sát chuyên đề 491 tổ chức đảng, 305 đảng viên; đảng uỷ cơ sở kiểm tra 3.466 tổ chức đảng, 9.628 đảng viên, giám sát chuyên đề 2.332 tổ chức đảng, 2.854 đảng viên; chi bộ kiểm tra 21.522 đảng viên, giám sát chuyên đề 11.005 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm vừa thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm như: thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, công tác quản lý đất đai; kế hoạch và đầu tư; tài chính, ngân sách; công thương, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; dạy nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; xây dựng nông thôn mới; việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; công tác điều tra, xử lý các vụ án; xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra phát hiện 58 tổ chức đảng và 185 đảng viên có vi phạm; trong đó có 3 tổ chức đảng và 56 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật xong; qua giám sát, đã phát hiện và chỉ đạo UBKT kiểm tra làm rõ 5 tổ chức đảng và 40 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Các ban xây dựng đảng của Tỉnh uỷ và của cấp uỷ cấp huyện đã kiểm tra 1.773 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 365 tổ chức đảng, 14 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy định của ngành. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục.

UBKT các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra 436 tổ chức đảng, 1.450 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra 7 tổ chức đảng, 21 đảng viên; UBKT các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc kiểm tra 93 tổ chức đảng, 234 đảng viên; UBKT đảng uỷ cơ sở kiểm tra 335 chi bộ, 1.169 đảng viên; chi bộ kiểm tra 26 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 307 tổ chức đảng, 1.214 đảng viên có vi phạm; trong đó, phải thi hành kỷ luật 25 tổ chức, 659 đảng viên; đã xử lý kỷ luật xong 25 tổ chức đảng, 557 đảng viên.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 5.501 tổ chức đảng, việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 3.639 tổ chức đảng, việc quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với 354 tổ chức đảng, việc thu nộp và sử dụng đảng phí đối với 4.943 tổ chức đảng. Trong đó, UBKT Tỉnh uỷ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 30 tổ chức đảng, việc quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với 20 tổ chức đảng; UBKT các huyện ủy, thành ủy và đảng uỷ trực thuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.379 tổ chức đảng, việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 927 tổ chức đảng, việc quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với 387 tổ chức đảng, việc thu, nộp và sử dụng đảng phí đối với 1.002 tổ chức đảng; UBKT đảng uỷ cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 4.092 chi bộ, việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2.682 chi bộ, việc thu, nộp và sử dụng đảng phí đối với 3.871 chi bộ.

Qua kiểm tra, đã kết luận các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tuy nhiên, còn 375 tổ chức đảng chưa làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, còn 7 trường hợp phải nâng hình thức kỷ luật, 2 trường hợp phải giảm hình thức kỷ luật do áp dụng hình thức kỷ luật chưa tương xứng với lỗi phạm; phát hiện 23 tổ chức đảng (5 đảng uỷ, 18 chi bộ) và 5 đảng viên có vi phạm trong việc quản lý và sử dụng tài chính đảng, trong đó có 3 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Giải quyết xong tố cáo đối với 11 tổ chức đảng (4 BTV đảng uỷ, 7 chi bộ, chi uỷ) và 390 đảng viên (trong đó, có 208 cấp uỷ viên các cấp: 2 tỉnh ủy viên, 5 huyện uỷ viên, 74 đảng uỷ viên, 127 chi uỷ viên). Qua xem xét, giải quyết đã kết luận 2 tổ chức đảng (2 chi bộ, chi uỷ) và 142 đảng viên có vi phạm, trong đó, phải xử lý kỷ luật 60 đảng viên, đã thi hành kỷ luật xong 59 đảng viên.
 
Tổng số đơn đảng viên khiếu nại phải giải quyết 33, trong đó, BTV Tỉnh uỷ giải quyết 1, UBKT Tỉnh uỷ giải quyết 2, huyện uỷ giải quyết 3, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc giải quyết 4, ủy ban kiểm tra cấp huyện giải quyết 20, đảng uỷ cơ sở giải quyết 3. Qua xem xét, giải quyết, cấp uỷ và UBKT các cấp đã giữ nguyên hình thức kỷ luật 16 đảng viên; giảm hình thức kỷ luật 13 đảng viên; 4 đảng viên đang giải quyết.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 33 tổ chức đảng (11 đảng ủy, BTV đảng ủy cơ sở, 22 chi uỷ, chi bộ); trong đó: khiển trách 25 tổ chức đảng; cảnh cáo 8 tổ chức đảng. Cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.867 đảng viên; trong đó: khiển trách 960 trường hợp (51,3%); cảnh cáo 619 trường hợp (33,2%); cách chức 46 trường hợp (2,4%); khai trừ 242 trường hợp (13,1%); trong số đảng viên bị kỷ luật có 186 trường hợp bị phạt tù, 50 trường hợp bị xử lý hành chính.
 
Có 6 trường hợp là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, 173 cán bộ thuộc diện huyện ủy quản lý; có 542 cấp uỷ các cấp (1 UV BTV Tỉnh ủy, 1 tỉnh uỷ viên, 22 huyện uỷ viên tương đương, 196 đảng uỷ viên cơ sở, 321 chi uỷ viên). Nội dung vi phạm chủ yếu trong việc: chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy trong Đảng bộ duy trì nghiêm túc việc định kỳ tổ chức giao ban với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; giao ban với bí thư cấp uỷ trực thuộc để nắm tình hình và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng nói chung và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói riêng; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp hằng năm xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện có kết quả.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã tổ chức 168 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 14.762 lượt cán bộ là cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra, trong đó, cấp tỉnh mở 1 lớp cho 128 học viên, cấp huyện và cơ sở mở 167 lớp cho 14.634 học viên. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra và bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc cho cơ quan UBKT các cấp.

UBKT Tỉnh ủy duy trì nghiêm túc việc thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; tổ chức thành công Hội thi “Chủ nhiệm UBKT cơ sở giỏi” tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất; phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất