Quảng Nam bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Châu (Tiên Phước, Quảng Nam), nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội
Về công tác triển khai, quán triệt và chỉ đạo đại hội: Căn cứ Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 31-7-2014 của BTV Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, BTV các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt Chỉ thị, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt và chuẩn bị tổ chức đại hội đạt yêu cầu đề ra.

Về kết quả đại hội điểm và thí điểm đảng bộ cáp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ Kế hoạch số 134-KH/TU của Tỉnh ủy, BTV các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và chọn 47 TCCSĐ để tổ chức đại hội điểm và thí điểm, trong đó 20 TCCSĐ đại hội thí điểm trực tiếp bầu BTV, bí thư, phó bí thư, 27 TCCSĐ đại hội điểm rút kinh nghiệm chỉ đạo. Tỉnh chọn Đảng bộ xã Tam An (Huyện ủy Phú Ninh) làm đơn vị đại hội điểm và chọn Đảng bộ xã Quế Bình (Huyện ủy Hiệp Đức) để thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, bí thư và phó bí thư cấp ủy. Đến ngày 15-4-2015, các TCCSĐ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm, thí điểm.

Kết quả bầu cử đại hội điểm tại 27 TCCSĐ đã bầu ra 322 đ/c vào cấp ủy, 86 đ/c vào BTV, 44 đ/c trúng cử phó bí thư và 26 đ/c trúng cử vào bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả bầu cử đại hội thí điểm tại 20 TCCSĐ đã bầu ra 283 đ/c vào cấp ủy, 86 đ/c vào BTV, 37 đ/c trúng cử phó bí thư và 20 đ/c trúng cử vào bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với đơn vị đại hội điểm và thí điểm cấp huyện: Để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội cấp huyện, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh chọn Đảng bộ huyện Phú Ninh làm đơn vị đại hội điểm và chọn Đảng bộ huyện Hiệp Đức để thực hiện đại hội thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, BTV Tỉnh ủy đã duyệt nội dung, nhân sự và thời gian đại hội..

Đối với đại hội TCCSĐ nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Tỉnh ủy quy định đại hội đảng bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 6-2015, tính đến ngày 6-5-2015 đã có 399/1182 TCCSĐ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 (140 đảng bộ cơ sở, 259 chi bộ cơ sở), tỷ lệ 33,75%. Trong đó, các loại hình TCCSĐ đã tiến hành đại hội như sau: xã 58/207 đơn vị (tỷ lệ 28%), phường, thị trấn 13/37 đơn vị (tỷ lệ 35,1%); doanh nghiệp 29/123 đơn vị (tỷ lệ 23,57%); cơ sở sự nghiệp 55/168 đơn vị (tỷ lệ 32,73%); cơ quan hành chính 175/553 đơn vị (tỷ lệ 31,64%); lực lượng vũ trang 69/94 đơn vị (tỷ lệ 73,40%) (công an 36/49 đơn vị; quân đội 33/45 đơn vị).

Một số đơn vị có TCCSĐ đã tổ chức đại hội xong chiếm tỷ lệ cao như: Phú Ninh 55/58 (chiếm 94,8%); Hiệp Đức 47/50 (chiếm 94%); Biên Phòng 18/19 (chiếm 94,7%); Đông Giang 37/45 (chiếm 82,2%); công an 25/31 (chiếm 80,65%); Quế Sơn 40/68 (chiếm 58,82%)... Kết quả tại 399 TCCSĐ đã đại hội cơ bản bảo đảm đúng  Điều lệ Đảng.

Về tiến độ đại hội cấp huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc: Đối với công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội: Hầu hết các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đều thành lập tiểu ban văn kiện để chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội và các văn kiện khác trình đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay các đơn vị đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm BCH và đang tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo và tham gia góp ý các văn kiện Đại hội XII của Đảng, đang chuẩn bị các văn bản khác như dự thảo nghị quyết, chương trình đại hội, kịch bản đại hội, kịch bản điều hành công tác bầu cử…

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội: Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới của các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc được thực hiện đúng các bước quy định tại Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 20-HD/TCTU, ngày 3-9-2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đến nay, các đơn vị huyện Hiệp Đức, Phú Ninh, Tiên Phước, Đại Lộc đã được BTV Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự. Các đơn vị khác gồm Thành ủy Tam Kỳ, Huyện ủy Duy Xuyên, Thăng Bình, Bắc Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Biên Phòng,... đã tổ chức hội nghị cấp uỷ để thảo luận và kết luận định hướng, phương án xây dựng cấp uỷ khoá mới về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, BTV, bí thư, phó bí thư cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ khoá mới do BTV cấp uỷ trình và đang lập báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất