Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ huyện Giồng Trôm
Lãnh đạo Huyện ủy Giồng Trôm tặng nhà tình nghĩa cho gia đình có chiến sỹ đang công tác ở Trường Sa.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm đã tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua học tập, các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên thể hiện sự đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, cần phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài; là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để mọi người nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Sau học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định số 368-QĐ/HU ngày 27-4-2012 về việc thành lập Bộ phận thường trực, tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Bộ phận thường trực và tổ giúp việc đã xây dựng chương trình làm việc hằng năm và xây dựng nhiều văn bản tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, thiết thực.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ huyện Giồng Trôm đã có những chuyển biến tích cực: Đã điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ theo hướng phân công cụ thể từng thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách ngành, khối, chi bộ trực thuộc. Củng cố, chấn chỉnh những tổ chức đảng chưa hoàn thành nhiệm vụ, thay thế những cá nhân lãnh đạo, người đứng đầu sa sút ý chí chiến đấu, chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Khắc phục có hiệu quả những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục rà soát lại quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung; thực hiện việc luân chuyển điều động cán bộ, phục vụ cho quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, mạnh dạn đấu tranh tự phê bình và phê bình, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống. Quan tâm, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, gần gũi, gắn bó với nhân dân nơi công tác và nơi cư trú. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng đi vào thực chất, không chạy theo số lượng, chỉ tiêu cụ thể. Năm 2012, có 40/67 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 7 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2013 có 43/67 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 6 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; năm 2014 có 33/67 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 07 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đối với những cán bộ đảng viên phấn đấu tốt, huyện tập trung đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tế bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ huyện Giồng Trôm vẫn còn một số hạn chế là: một số tổ chức đảng, cá nhân khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm còn chậm, vẫn còn nể nang, thiếu mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, chưa khắc phục triệt để những biểu hiện bằng mặt, không bằng lòng. Vẫn còn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên, số đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật có nơi còn ở mức cao.

Để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở Đảng bộ huyện Giồng Trôm trong thời gian tới, Huyện ủy xác đinh một số giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao hằng năm.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình hành động nhằm cụ thể hoá việc thực hiện những nội dung trọng tâm trong nghị quyết của các các cấp ủy đảng sát với tình hình thực tế ở từng đơn vị, cơ sở.

Ba là, coi trọng xây dựng, bổ sung, chấn chỉnh quy chế, quy định, hướng dẫn trong các khâu của công tác cán bộ; đánh giá từng chức danh cán bộ theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên. Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, công khai, dân chủ trong đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ; xây dựng đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí lại cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.

Bốn là, cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm theo kế hoạch mà các tổ chức, cá nhân đã đề ra. Chủ động nắm tình hình, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, không chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất