Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Kon Tum
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTƯ 4 (khóa XI), tháng 8-2012

Xác định rõ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ từ xây dựng kế hoạch, đến tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Cấp ủy các cấp sau khi thực hiện tự phê bình và phê bình, theo kết luận và gợi ý của cấp ủy cấp trên, đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm trong công tác xây dựng đảng, về phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, nêu cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt…


Trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng, các chi bộ tổ chức cho cán bộ chủ chốt báo cáo kết quả nêu gương; các đảng viên báo cáo kết quả đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 25-11-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Hằng quý, chọn những vấn đề thiết thực của chi bộ, cơ quan, đơn vị để tổ chức học tập chuyên đề. Có địa phương đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt báo cáo liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân tại buổi sinh hoạt tư tưởng sáng thứ hai hằng tuần; chỉ đạo thực hiện vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo bổ sung việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2010-2015 của các cấp ủy. Trong năm 2013 và 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại 8 đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm công tác tự kiểm tra nội dung này tại địa phương, đơn vị mình. Sau khi có kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và đã có những chuyển biến rõ rệt.


Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, có thái độ phục vụ tổ chức, công dân; không để xảy ra tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân; công khai đầy đủ, đúng quy định thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của các đơn vị. Rà soát và bổ sung các thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đã chỉ đạo Ngành Y tế nâng cao công tác giáo dục y đức, thái độ và chất lượng phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lãnh đạo các TCCSĐ lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập trung giải quyết dứt điểm trong năm, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số nơi, việc chọn nội dung trọng tâm, bức xúc để chỉ đạo giải quyết còn chung chung, chưa quyết liệt. Việc tổ chức cho đảng viên báo cáo việc làm theo Bác trong sinh hoạt định kỳ và chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức đảng còn lúng túng. Một số mô hình “làm theo” còn mang tính hình thức. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với khắc phục khuyết điểm và những yếu kém mới nảy sinh của một số tập thể, cá nhân còn thiếu nghiêm túc, hiệu quả chưa cao…


Qua triển khai thực hiện, tỉnh Kon Tum rút ra một số bài học kinh nghiệm là:


Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của cấp uỷ, nhất là của đồng chí bí thư cấp ủy; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cần được xác định là công việc quan trọng thường xuyên của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên.


Hằng năm, chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để tập trung giải quyết dứt điểm, nâng cao hiệu quả trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần phát huy tính chủ động sáng tạo, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành những nội dung thiết thực để cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện.


Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất