Đắk Lắk chú trọng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nghị quyết của Đảng.

Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 807 TCCSĐ (381 đảng bộ và 426 chi bộ); có 4 đảng bộ bộ phận và có 5.184 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 62.884 đảng viên. Trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 15,25%; đảng viên trong các tôn giáo 0,94%; đảng viên là đoàn viên, thanh niên 23,31%.

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong tỉnh luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên gắn với công tác thi đua khen thưởng, khích lệ các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần xây dựng chi, đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1836-CV/TU ngày 24-10-2014 về “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm” và giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng hướng dẫn đánh giá chất lượng các loại hình TCCSĐ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Năm 2014, tổng số TCCSĐ được đánh giá chất lượng là 794/807, chiếm 98.39%, số TCCSĐ chưa đánh giá chất lượng là 13, chiếm 1,61%. Kết quả, có 553 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 69.65%, (có 94 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu, chiếm 17,00%, 188 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 23.68%, 51 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 6,42%; có 2 TCCSĐ yếu kém, chiếm 0,25%, giảm so với năm 2013 là 0,26%.

Tổng số đảng viên được đánh giá là 57.542/62.884 đảng viên, chiếm 91.50%; số đảng viên được miễn đánh giá là 3.946, chiếm 6.27%, số đảng viên chưa được đánh giá là 1.444, chiếm 2.29%. Kết quả, có 7.644 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 13,28%; 43.218 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 75.11%; tăng 1.59% so với năm 2013. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là đảng viên, chiếm 10.93%, giảm 0,94% so với năm 2013; 391 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,68%, giảm 0,13% so với năm 2013. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xét tặng cờ cho 31 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014). Tặng bằng khen cho 28 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014) và 48 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2010-2014). Tặng bằng khen cho 240 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014).

Thực tế cho thấy công tác đánh giá, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của Đắk Lắk đã bám sát hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được các cấp uỷ đảng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tích cực triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy đến từng chi bộ và đảng viên để thực hiện. Các tổ chức đảng và đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tự phê bình và phê bình, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phần lớn báo cáo kiểm điểm của các tổ chức đảng đã đi sâu vào việc phân tích những tồn tại yếu kém, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thể hiện rõ tính chiến đấu của Đảng. Tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh năm 2014 phản ánh nghiêm túc việc chấp hành hướng dẫn, việc đánh giá chất lượng ngày càng sát đúng thực chất, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.

Tuy nhiên, công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2014 cũng còn một số hạn chế: Một số cấp ủy cơ sở và một bộ phận đảng viên ý thức tự giác chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, còn nể nang, ngại va chạm, chưa làm rõ được những khuyết điểm, yếu kém của tổ chức đảng và đảng viên, vẫn còn tư tưởng "dễ người, dễ mình"; việc đề ra các biện pháp, giải pháp củng cố chi bộ, đảng bộ yếu kém và giúp đỡ, giáo dục đảng viên vi phạm tư cách còn hạn chế. Chưa kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá chất lượng tổ chức đảng với đánh giá chất lượng đảng viên; việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên nhiều nơi còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả đánh giá của một số ban thường vụ cấp ủy cấp trên của TCCSĐ chưa chặt chẽ, vẫn còn còn tư tưởng chiếu cố để động viên…

Để nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy đảng trong tỉnh xác định thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1- Các cấp uỷ đảng tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Trung ương và Tỉnh ủy về nội dung, quy trình đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm; nhất là quy định về tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm chỉ đạo phát động phong trào thi đua yêu nước và đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với các đảng viên và tổ chức đảng.

2- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên phải bám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ được phân công của mỗi đảng viên; trên cơ sở nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ trong đánh giá, phân loại; kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá chất lượng tổ chức đảng với đánh giá chất lượng đảng viên. Kịp thời khen thưởng các tổ chức đảng cơ sở và đảng viên ở thôn, buôn, tổ dân phố.

4- Trên cơ sở đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên năm, cấp ủy cấp trên chỉ đạo tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp củng cố TCCSĐ yếu kém.

5- Chủ động kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng làm trong sạch đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Phú Lập
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất