Xây dựng Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong sạch, vững mạnh
Biểu dương các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 xác định: Xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển ổn định của toàn hệ thống. Tập trung đổi mới cơ chế quản trị, điều hành; xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với điều kiện mới nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, khuyến khích tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch, dân chủ.

Xác định rõ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới; trong nước, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán suy giảm sâu và kéo dài, hàng tồn kho cao, sức mua giảm; nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, làm ăn thua lỗ, phá sản; biến đổi khí hậu cực đoan tới sản xuất nông nghiệp... Đảng bộ Agribank đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTƯ và Ban Cán sự đảng NHNN, chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 gắn với triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015 đạt nhiều kết quả... Theo đó, tổng tài sản của hệ thống Agribank đến 30-6-2015 tăng 52,4% so với năm 2010 (từ 523.525 lên 797.959 tỷ đồng); Tổng nguồn vốn tăng trưởng bình quân 12,7%/năm; Tổng dư nợ nền kinh tế tăng trưởng bình quân hằng năm 8%; tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân chiếm 74,8%; tỷ lệ nợ xấu bình quân hằng năm 4,82%; Lợi nhuận bình quân hằng năm tăng 2,36%; cơ bản đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN; đảm bảo thu nhập và đời sống của người lao động. Thông qua hoạt động tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, tạo điều kiện tiên quyết cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên toàn quốc.

Những thành tựu đạt được của Agribank khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ. Đảng ủy coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, thiết thực với hoạt động của Đảng trong doanh nghiệp; nghiêm túc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát; chế độ sinh hoạt đúng quy định Điều lệ Đảng; củng cố, cơ cấu lại tổ chức và hoạt động cơ quan Đảng uỷ, quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế.

Coi trọng công tác tổ chức, cán bộ

Đảng ủy chỉ đạo HĐTV khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ trong hệ thống Agribank phù hợp với quy định của Đảng và mô hình hoạt động mới; kiện toàn mạng lưới hoạt động mới, gắn công tác nhận xét, đánh giá cán bộ với việc rà soát quy hoạch cán bộ làm cơ sở xem xét đề bạt, luân chuyển, điều động cán bộ.

Ban hành quy chế quy định mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc và ban chấp hành các đoàn thể; quy định về lề lối làm việc của cơ quan Đảng ủy Agribank; xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, kịp thời phân công và phân công lại nhiệm vụ ủy viên BCH Đảng bộ, và ủy viên Ban Thường vụ và bộ phận giúp việc Đảng ủy…

Đảng ủy đã phát huy vai trò trong lãnh đạo công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền; thực hiện nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020. Hoàn thiện mô hình và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp, đồng bộ với mô hình tổ chức của chuyên môn theo Đề án tái cơ cấu. Ban Thường vụ Đảng uỷ cho ý kiến 356 lượt cán bộ diện HĐTV quản lý (điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ; cử và thôi cử đại diện vốn góp); cho ý kiến quy hoạch 242 đồng chí; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ giai đoạn 2013-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quy hoạch cấp ủy trong Đảng bộ được tiến hành nghiêm túc từ cấp cơ sở, đúng quy trình, quy định.

Chỉ đạo kiện toàn mạng lưới hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, sắp xếp lại các phòng giao dịch hoạt động kém hiệu quả; từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành tại Trụ sở chính, cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ tạo thuận lợi cho cơ sở và nâng cao hiệu quả, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu hoạt động và khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của Agribank giai đoạn 2013-2015, tăng cường năng lực quản trị điều hành và cơ cấu nguồn nhân lực.   

Kiện toàn cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng đảng viên

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề nghị Đảng ủy Khối DNTƯ chỉ định 1 đồng chí Bí thư Đảng ủy, bầu bổ sung 1 đồng chí Bí thư Đảng ủy; bổ sung 7 ủy viên BCH Đảng bộ; 3 ủy viên BTV; 1 Phó Bí thư, 1 Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; điều chỉnh phân công các ủy viên BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, giới thiệu 2 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Khối DNTƯ; củng cố các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ chỉnh sửa bổ sung quy chế làm việc theo Quy định 287-QĐ/TW, ngày 08-02-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt đảng.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối DNTƯ về đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Đảng ủy đã lãnh đạo tiến hành chặt chẽ từ cơ sở, phù hợp điều kiện cụ thể của Đảng bộ, kết quả từ 2010-2014, số lượng TCCSĐ TSVM đạt 48,93%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97%.

Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên, trong nhiệm kỳ, kết nạp 775 đảng viên, bình quân kết nạp 160 đảng viên/năm; công tác quản lý đảng viên thực hiện chặt chẽ, an toàn, cập nhật đầy đủ dữ liệu đúng quy định; tiếp nhận 254 đảng viên chuyển đến, làm thủ tục chuyển đi 407 đồng chí; quản lý chặt chẽ thủ tục đối với cán bộ là đảng viên đi công tác, nghỉ việc riêng ở nước ngoài, đảng viên đi học tập công tác ở nước ngoài đều chấp hành đúng quy định của Đảng.

Quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi, đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát

Những năm đầu nhiệm kỳ công tác kiểm tra, kiểm soát chưa theo kịp yêu cầu quản lý doanh nghiệp; thể hiện: một số vụ việc lớn chậm được phát hiện, chưa xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo kinh doanh yếu kém, một số vụ án lớn xảy ra, kéo dài làm giảm sút kết quả kinh doanh, uy tín, thương hiệu của Agribank. Ngoài nguyên nhân khách quan, còn có các nguyên nhân chủ quan do đạo đức nghề nghiệp, nhận thức chưa đầy đủ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nhận thức của người đứng đầu đơn vị; cơ chế quản trị điều hành chưa thay đổi kịp theo yêu cầu quản lý; còn tồn tại những quy trình, quy chế không quy định rõ trách nhiệm; trong xử lý cán bộ có sai phạm còn chưa kiên quyết, kịp thời; việc thay đổi mô hình tổ chức, tăng cường cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát còn chậm; việc giám sát quá trình khắc phục sai sót khuyết điểm sau kiểm tra còn chưa hiệu quả. Trong hệ thống xảy ra một số vụ việc tham nhũng, có nguyên nhân từ những năm trước và tình hình kinh tế gặp khó khăn; hầu hết các vụ việc đều do hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ phát hiện; phối kết hợp với các cơ quan Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra giám sát NHNN và Cơ quan Điều tra đã đưa nhiều vụ việc sang Cơ quan Pháp luật giải quyết.

Đảng ủy đã ban hành “Nghị quyết tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng bộ Agribank”. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong quản trị điều hành doanh nghiệp, Agribank đã xây dựng và chủ động triển khai thực hiện phương án củng cố hệ thống kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là bộ máy kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát; tăng cường cán bộ có năng lực (đội ngũ làm công tác kiểm tra, kiểm soát của hệ thống hơn 1.000 người); hoàn thiện quy chế, quy trình kiểm tra, kiểm toán, cơ cấu lại mô hình kiểm toán, tổ chức hàng nghìn cuộc kiểm tra/năm, phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh nhiều tồn tại khuyết điểm, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quản lý, giữ gìn kỷ cương điều hành, hỗ trợ việc xây dựng chỉnh sửa quy trình, quy chế và đánh giá xử lý cán bộ. HĐTV, Ban Điều hành đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, tích cực tìm các giải pháp khắc phục khuyết điểm, sai sót; kết quả số lượng vụ việc, quy mô vụ việc giảm đi rõ rệt.

Ủy ban kiểm tra và các cấp ủy tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm; Ủy ban kiểm tra chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kịp thời kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và định kỳ kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo đúng quy định; công tác thi hành kỷ luật đảng nghiêm túc, thận trọng, theo đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định; có tác dụng giáo dục, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Chất lượng công tác kiểm tra đã được nâng lên rõ rệt, từ kiểm tra chấp hành chuyển sang kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra; việc giám sát quá trình khắc phục sau kiểm tra được thực hiện đầy đủ là một trong những điều kiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng. Công tác xử lý đảng viên có vi phạm thực hiện nghiêm túc, tất cả các đảng viên  có dấu hiệu vi phạm đều được xem xét xử lý đúng quy trình, thủ tục, không phát sinh hiện tượng khiếu nại về kỷ luật đảng.

65 tập thể cấp ủy (100%) và hầu hết các cấp ủy viên, đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện việc kiểm điểm theo đúng trình tự từ trên xuống; tất cả các đồng chí tham dự kiểm điểm đều đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng. Sau kiểm điểm, các cấp ủy đảng đã xây dựng Chương trình hành động khắc phục, tập trung sửa chữa những khuyết điểm tồn tại bằng các nhóm giải pháp cụ thể, đưa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Những bài học kinh nghiệm

Từ những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ qua, Đảng bộ rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng sau:

1. Thống nhất nhận thức xây dựng hệ thống, xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng vững mạnh trên tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với sự phát triển ổn định của toàn hệ thống. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đảng uỷ, HĐTV, Ban điều hành; giữa các cấp uỷ đảng với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng.

2. Luôn coi trọng vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện thể chế, pháp luật của Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ trong doanh nghiệp. Nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy và người đứng đầu.

3. Nhất quán mục tiêu lấy nông nghiệp, nông thôn làm trọng tâm đầu tư cho vay, kết hợp với đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; gắn hiện đại hóa công nghệ với nâng cao năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết trên cơ sở phát huy nội lực tranh thủ tối đa ngoại lực.

4. Nâng cao năng lực dự đoán dự báo, năng lực quản trị, điều hành; không ngừng tăng trưởng nguồn lực; hoàn thiện hệ thống cơ chế, quy trình nghiệp vụ; phát huy sức mạnh của toàn hệ thống; tăng cường công tác huy động vốn, đa dạng hoá các SPDV ngân hàng; gắn hiện đại hoá công nghệ với nâng cao năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế;

5. Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối DNTƯ, NHNN, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với thực tế hoạt động; kiên trì và có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu đổi mới, tái cơ cấu, trong điều hành cụ thể hóa thành giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp từng thời kỳ.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để những sai phạm. Phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, tạo sự đồng thuận cao; đoàn kết, thống nhất nhận thức đến hành động trên cơ sở xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và cả hệ thống. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, động viên khuyến khích người lao động; quan tâm phong trào thi đua “Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh”, phong trào “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, phong trào “Đổi mới phong cách giao tiếp, phục vụ khách hàng”... tăng cường các hoạt động tập thể nhằm mở rộng các mối quan hệ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất