Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Quảng Nam
Câu lạc bộ Sách cà phê của Chi đoàn thôn Đại An (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam)
Từ năm 2013, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Các cấp ủy đảng cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch cụ thể nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Đức, Quế Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Nông Sơn, Phú Ninh… đã tham mưu BTV cấp ủy phân công các đồng chí trong BTV cấp ủy và các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ các ban xây dựng đảng hằng tháng đến dự sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ thôn, tổ dân phố; hầu hết các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đều xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và có báo cáo, thông báo cụ thể kết quả kiểm tra, giám sát... qua đó đã kịp thời uốn nắn những hạn chế, thiếu sót ở từng chi bộ; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực để đảng viên nghiên cứu, học tập và đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề cụ thể, khó khăn, vướng mắc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở Nghị quyết 13-NQ/TU, nhiều địa phương đã cụ thể hóa và xây dựng đề án, đề tài khoa học, tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Huyện ủy Tiên Phước xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn, khối phố đến năm 2020” và đề tài khoa học “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn”; Huyện ủy Nam Giang, Tây Giang tổ chức hội thi bí thư, phó bí thư chi bộ giỏi từ cấp cơ sở đến toàn huyện. Huyện ủy Thăng Bình tổ chức tọa đàm về “Nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và gặp mặt, tuyên dương bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; Huyện Đại Lộc tổ chức khảo sát tình hình hoạt động của chi bộ và ban dân chính thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và ban dân chính thôn, tổ dân phố; Thành ủy Tam Kỳ lập trang web của cấp ủy, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề về cơ sở đảng và đảng viên; Huyện ủy Điện Bàn tổ chức hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về cơ sở đảng và đảng viên...

Từ những giải pháp cụ thể nêu trên, các chi bộ đã có những chuyển biến tích cực trong sinh hoạt, chất lượng được nâng lên, chế độ sinh hoạt định kỳ được duy trì nền nếp, hầu hết các chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tạo không khí cởi mở để đảng viên phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Nhiều chi bộ đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh... thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nhìn chung, qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16-4-2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết quả cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến rõ nét, nhất là tình hình sinh hoạt ở các chi bộ; Nghị quyết đã thật sự đi vào cuộc sống, từng tổ chức đảng ở cơ sở đã thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhiều tổ chức đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị; tổ chức cơ sở đảng đã thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng; nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật; hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực.

Một số huyện, thành ủy đã lãnh đạo thực hiện đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó đã có 16/18 huyện, thành phố có 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập; 7/18 huyện, thành phố đạt chỉ tiêu chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy; giảm được 22 thôn có chi bộ ghép và xóa được thôn trắng đảng viên, đến nay không còn thôn trắng đảng viên.

Công tác xây dựng đảng chuyển biến tích cực, các tổ chức cơ sở đảng đã thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Các cấp uỷ đều xây dựng quy chế và làm việc theo quy chế, luôn quan tâm, chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới về nội dung và phương thức trong sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất