Bàn về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng và luôn được chi bộ quan tâm và quán triệt thường xuyên. Hằng năm, chi bộ lập kế hoạch và phân công từng đảng viên chuẩn bị chu đáo các nội dung cần trình bày, từ đó rút ra những bài học cho bản thân. Những bài học kinh nghiệm trong công tác Đảng cũng như công tác chuyên môn luôn được đề cập một cách sâu sắc và có phân tích một cách cặn kẽ, qua đó góp phần nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi ủy xem đây là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm; thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng công tác rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao các tổ chức cơ sở đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên sẽ trở thành tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phải là người nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý nghiêm những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên.

Chi bộ phải tuyệt đối tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình theo như Điều lệ Đảng đã quy định. Trong chi bộ phải kiên quyết chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, quy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiêu căng, thiếu khiêm tốn hoặc sự e dè, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Muốn nâng cao được chất lượng sinh hoạt chi bộ cần phải thường xuyên cải tiến và đổi mới nội dung sinh hoạt. Đảng ta thống nhất một quan điểm là lấy nhiệm vụ xây dựng Đảng làm then chốt, vì vậy, mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở cần phải ra sức tìm tòi, đổi mới các nội dung trong sinh hoạt đảng cho phù hợp với thực tiễn của chi bộ mình, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Mọi đảng viên phải được đặt trong phạm vi kiểm tra, giám sát của chi bộ. Kiểm tra không phải là “vạch lá tìm sâu”, làm giảm thành tích. Kiểm tra phải có hệ thống, kịp thời, khách quan, công minh, chính xác, sâu sát. Chỉ có như vậy, công tác xây dựng chi bộ mới có hiệu quả. Các cấp ủy, chi bộ phải bảo đảm được vai trò lãnh đạo của mình, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách mà nhân dân giao phó. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ta có nhiều nghị quyết, chỉ thị cùng các thiết chế để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống suy thoái, biến chất, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, dân chủ trong Đảng có nơi, có lúc vẫn còn biểu hiện hình thức; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng có nơi, có lúc vẫn còn lỏng lẻo, pháp luật của Nhà nước chưa được thực hiện nghiêm minh, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng và Nhà nước hiện nay đã có nhiều đổi mới, tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xây dựng được cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan điều tra, thanh tra của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát và xử lý các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực. Đảng đã ban hành các quy định cụ thể hơn về công tác kiểm tra, thanh tra, triển khai những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, xử lý nghiêm theo pháp luật các tập thể và cá nhân vi phạm, “làm đến cùng, không dây dưa kéo dài”, “không có vùng cấm”, tạo được niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang đứng trước những vận hội và thách thức mới để tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải luôn giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức chi bộ vững mạnh, rèn luyện tư cách đảng viên với phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng nói chung và trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đối với cá nhân đảng viên phải luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình để giúp nhau tiến bộ. Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đảng phải thường xuyên thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Chi ủy giữ vai trò quy tụ trong đoàn kết chi bộ. Cần quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Các cán bộ chủ chốt của chi bộ phải là những người mẫu mực về đoàn kết. Phải biết kết hợp và xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong toàn chi bộ. Công tác lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giữ vai trò to lớn trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất