Các cấp ủy đảng tỉnh Điện Biên quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới giáp Lào và Trung Quốc dài 400,861km, dân số khoảng 53,2 vạn người, gồm 19 dân tộc, trong đó, dân tộc Mông chiếm 47,3%, Thái chiếm 25,9%, Kinh chiếm 11,2; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (8 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố). Đảng bộ tỉnh có 626 tổ chức cơ sở đảng, 2.357 chi bộ trực thuộc với 30.473 đảng viên.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Điện Biên, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn các tổ bảo vệ chính trị nội bộ và chỉ đạo các tổ bảo vệ chính trị nội bộ thuộc các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn thực hiện việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị trong kết nạp đảng viên, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo; thẩm định chặt chẽ cán bộ, đảng viên đi học tập, công tác, quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và quản lý cán bộ, đảng viên sau khi đi công tác nước ngoài.

Các cấp ủy đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên về âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, không để "tự diễn biến" trong nội bộ. Tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xem xét, quyết định các vấn đề chính trị hiện nay; quản lý tốt cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 26-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã rà soát thường xuyên và rà soát chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phát hiện và không đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn đối với 5 trường hợp. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch lãnh đạo cán bộ, quản lý. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã rà soát 104 hồ sơ nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ đương nhiệm và diện quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương trong thẩm tra tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác phát triển đảng viên; công tác bổ nhiệm cán bộ và công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Trong năm 2014, trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thẩm tra và kết nạp 2.088 đảng viên đảm bảo đúng quy định. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm tra, xác minh, kết luận 4 trường hợp phục vụ công tác phát triển đảng viên mới; trả lời 1 trường hợp kết nạp đảng viên là người Hoa; thẩm tra, thẩm định 12 hồ sơ phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, 2 trường hợp thuộc diện ngành quản lý, phát hiện 1 cán bộ kê khai không đúng thời gian công tác và năm sinh trong văn bằng chứng chỉ mâu thuẫn với hồ sơ cán bộ, đảng viên. Qua rà soát hồ sơ lý lịch cán bộ, đảng viên phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, đã phát hiện, yêu cầu chỉnh sửa 118 hồ sơ cán bộ, công chức sai lệch tên đệm, ngày, tháng, năm sinh giữa hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên và sổ BHXH. Việc xét duyệt cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và tỉnh. Trong năm 2014, đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị diện Tỉnh ủy quản lý và ngành quản lý cho 74 đoàn với 222 lượt cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài công tác, học tập và làm việc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chấp hành đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, không có trường hợp nào vi phạm nhiệm vụ đảng viên, pháp luật của nước cán bộ, đảng viên đến công tác.

Nhìn chung, cấp ủy các cấp trong đảng bộ tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ theo phân cấp, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Bên cạnh việc xem xét vấn đề lịch sử chính trị luôn chú ý đến vấn đề chính trị hiện nay; quá trình thẩm định không gây khó khăn, cản trở cho công tác cán bộ, bảo đảm không để sót, lọt những trường hợp cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo được được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, bí mật của Đảng, Nhà nước; phục vụ tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, nhất là phục vụ tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất