Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thành công tốt đẹp

Ðại hội đã tiến hành tổng kết việc thực hiện nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Ðảng bộ nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội lần thứ XI của Ðảng; bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội XI của Ðảng. Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Ðảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, Ðại hội xác định: Ðổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần quan trọng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó có các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu: Các doanh nghiệp trong Khối tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển bền vững. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án, sản phẩm trọng điểm quốc gia. Giữ vững và phát triển mạnh thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng thương hiệu cho một số sản  phẩm và doanh nghiệp có tầm khu vực, từng bước vươn ra quốc tế; bảo đảm đủ việc làm, tăng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. Chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội; nâng cao rõ rệt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" liên tục, thiết thực và bền vững. Các cấp ủy đảng chủ động tham gia và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững. Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ gồm 37 đồng chí. Ðồng chí Trương Quang Nghĩa, nguyên Phó bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015. Ðại hội bầu 25 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đi dự Ðại hội XI của Ðảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất