Nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong Công an nhân dân

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ cho 4 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020 tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).

Thực trạng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an Trung ương có thay đổi lớn về tổ chức bộ máy do triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ có 9 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, 473 TCCSĐ, 192 đảng bộ bộ phận và 2.800 chi bộ. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng bộ có 22 đảng bộ cấp trên cơ sở, 541 TCCSĐ, 202 đảng bộ bộ phận và 2.600 chi bộ. Về số lượng đảng viên, đầu nhiệm kỳ Đảng bộ có trên 58.000 đảng viên, giữa nhiệm kỳ có 67.000 đảng viên, cuối nhiệm kỳ còn trên 62.000 đảng viên. 

Việc kiểm điểm tập thể cấp ủy, nhất là người đứng đầu và các đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Hằng năm, BTV Đảng ủy Công an Trung ương đều ban hành văn bản gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền và giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Các hội nghị kiểm điểm của BTV cấp ủy, BCH đều có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp trên. BTV Đảng ủy Công an Trung ương luôn coi trọng kiểm điểm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các trường hợp có dấu hiệu suy thoái hoặc vi phạm đều được xem xét, đánh giá khách quan, kỹ lưỡng và yêu cầu cam kết, xây dựng kế hoạch sửa chữa. Điểm mới là BTV Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); sinh hoạt chi bộ chuyên đề nhận diện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CAND. Đây là cách làm rất thiết thực để nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong toàn lực lượng CAND.

Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ là cơ sở để thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ, giúp cấp ủy chủ động trong công tác nhân sự, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cho thấy việc gắn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng là đúng đắn, góp phần đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện nghiêm túc, góp phần động viên, khích lệ tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện việc xếp loại chất lượng đối với đảng bộ cấp trên trực tiếp của TCCSĐ. Tuy nhiên, tại thời điểm đánh giá, xếp loại năm 2018, 6 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (mô hình đảng bộ tổng cục) trong Đảng bộ Công an Trung ương đã giải thể, 8/12 đảng bộ cấp trên cơ sở mới thành lập nên không đánh giá xếp loại, chỉ có 4 đảng bộ đủ điều kiện đánh giá, xếp loại, trong đó có 1 đảng bộ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 1 đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 2 đảng bộ “Hoàn thành nhiệm vụ”. Năm 2019, có 12/12 đảng bộ đủ điều kiện đánh giá, trong đó 5 đảng bộ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 7 đảng bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Nhiệm kỳ qua có 490 lượt TCCSĐ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 1.637 lượt TCCSĐ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 296 lượt TCCSĐ “Hoàn thành nhiệm vụ”, 17 TCCSĐ “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Với đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc, có gần 2.100 lượt xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đạt danh hiệu tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, trên 1.000 lượt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trên 1.800 lượt “Hoàn thành nhiệm vụ”; gần 17.000 lượt đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trên 210.000 lượt đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, gần 50.000 lượt đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở một số đơn vị còn biểu hiện thiếu nghiêm túc, mang nặng tính hình thức, chưa bảo đảm quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn theo quy định. Nội dung kiểm điểm của một số cấp ủy thiếu tính chiến đấu, chưa bám sát quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; chưa đúng chủ thể kiểm điểm, chưa rõ trách nhiệm cá nhân, còn biểu hiện đẩy trách nhiệm cho nguyên nhân khách quan, cho tập thể. Nội dung tự kiểm điểm của nhiều đảng viên chưa sâu sắc; bản kiểm điểm của một số ít đảng viên nhờ người khác viết hộ hoặc đánh máy sẵn hằng năm; còn tình trạng đảng viên không ký bản kiểm điểm nhưng chi bộ, cấp ủy vẫn xác nhận, lưu hồ sơ. Số lượng đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật hằng năm chiếm khoảng 0,5-0,6% tổng số đảng viên, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng nhưng quá trình kiểm điểm hầu hết không kết luận đảng viên có biểu hiện suy thoái hay không. Việc xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đúng thực chất, còn biểu hiện chạy theo thành tích, vượt tỷ lệ quy định; có nơi kết quả chưa được công khai, minh bạch; còn có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh. Việc xây dựng, quản lý hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chưa đúng quy định, còn nhiều sai sót về thủ tục, thất lạc tài liệu, hồ sơ. Việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên có thành tích đột xuất còn rất ít…

Những điểm sáng

Là đảng bộ lớn trong Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng (C10) có 82 TCCSĐ trực thuộc và 17.749 đảng viên (trong đó có 62 đảng bộ cơ sở, 20 chi bộ cơ sở), 148 đảng bộ bộ phận, 337 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 502 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận. Nhìn chung công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được cấp ủy các cấp trong Đảng bộ C10 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Kiểm tra, đánh giá hằng năm, các tập thể và cá nhân đã tự soi, tự sửa mình, thấy được thiếu sót, khuyết điểm, đề ra hướng khắc phục cụ thể, nội bộ ngày càng đoàn kết, gắn bó, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ C10 có 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 5 đảng bộ bộ phận thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền; có 68 đảng viên trong Đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, được BTV Đảng ủy Công an Trung ương tặng Bằng khen; 24 chi bộ và 178 đảng viên được BTV Đảng ủy C10 tặng Giấy khen.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được BTV Đảng ủy Công an Trung ương tặng Bằng khen cho 7 tổ chức đảng, 53 đảng viên; BTV Đảng ủy Bộ Tư lệnh tặng Giấy khen cho 31 lượt tổ chức đảng, 105 đảng viên; các đảng ủy, chi bộ cơ sở đã khen thưởng cho 497 lượt tổ chức đảng và 3.843 đảng viên. Để đạt được kết quả này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã gắn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tổ chức đảng, đảng viên với tập thể, cá nhân lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ. Căn cứ kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên BTV, ủy viên BCH, thủ trưởng các cấp trong Bộ Tư lệnh; BTV Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã xét khen thưởng một cách khách quan, dân chủ, đúng người, đúng thành tích. Trong quá trình bình xét khen thưởng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và cơ quan chuyên môn rà soát kỹ lưỡng từ khâu đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân đến quy trình các bước, hồ sơ, thủ tục đề nghị theo quy định của Đảng ủy Công an Trung ương. Vì vậy, các tập thể, cá nhân được khen thưởng đều là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác, thực hiện nhiệm vụ, không có tình trạng thiên vị, gây mất đoàn kết nội bộ.

Một số kinh nghiệm

Một là, phải luôn xác định công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên là một nội dung quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Ba là, trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên phải xem xét khách quan, toàn diện cả về kết quả tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và năng lực công tác; tránh tình trạng phiên ngang, chỉ coi trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi nhẹ các tiêu chí, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, phải coi kết quả xếp loại chất lượng đảng viên là căn cứ quan trọng để thực hiện công tác cán bộ.

Bốn là, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định; coi trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, nhất là việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của các tập thể, cá nhân.

Năm là, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất