Đảng bộ tại Nhật Bản chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lễ kết nạp đảng viên tại địa bàn.

Từ thực tế

Sinh hoạt Chi bộ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên, nhằm bảo đảm đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả ở cơ sở. Chất lượng hoạt động của TCCSĐ phụ thuộc nhiều vào nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ. Quán triệt quan điểm của Đảng, trong những năm qua các chi bộ thuộc Đảng ủy tại Nhật Bản thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp nước sở tại; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Với tổng số 32 chi bộ, trong đó, khối chi bộ thuộc cơ quan đại diện là 8 chi bộ; khối chi bộ Lưu học sinh, tu nghiệp sinh 24 chi bộ với tổng số 652 đảng viên. Đặc thù của Đảng bộ tại Nhật Bản là hằng năm có tới gần 30% đảng viên thay đổi địa bàn sinh hoạt về nước do kết thúc khóa học hoặc hết hạn hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp của Nhật Bản. Đây cũng là khó khăn trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý cán bộ, đảng viên và duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng quy định.

Đến giải pháp

Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ tại Nhật Bản trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, Đảng ủy tại Nhật Bản thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Ngoài nước, đồng thời cụ thể hóa và triển khai bằng nhiều giải pháp.

Đối với đảng viên lao động, lưu học sinh, Đảng ủy đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng: Cho phép đảng viên gửi phiếu công tác chính thức ngoài nước qua đường bưu điện; Đảng ủy viết giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng gửi đến đảng viên và chi bộ qua địa chỉ email; đơn giản quá trình chuyển sinh hoạt đảng nhằm tạo điều kiện để đảng viên không phải đi lại khi mới đến địa bàn chưa thông thạo địa hình, giao thông. Bên cạnh đó, Đảng ủy giới thiệu đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ phù hợp đặc thù công việc, cũng như trình độ chuyên môn, thuận tiện về giao thông đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên cũng đạt được những kết quả nhất định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn.

Hằng năm Đảng ủy tại Nhật Bản tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cấp ủy viên toàn Nhật Bản, đồng thời quán triệt cho cấp uỷ viên nắm chắc những nội dung cơ bản Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của  Ban Bí thư; Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên". Sau khi được cập nhật kiến thức về cấp ủy, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên, cấp ủy viên đã truyền tải được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua đó, góp phần giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Ngoài nước, Đảng ủy tại Nhật Bản cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo phù hợp thực tế hoạt động: “Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản”, Đề án của Đảng ủy tại Nhật Bản “Về phát triển Đảng giai đoạn 2017-2019”. Bên cạnh đó Đảng ủy còn ban hành các Hướng dẫn cho từng lĩnh vực cụ thể để các chi bộ triển khai phù hợp với đặc thù của từng loại hình chi bộ như: Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ, hướng dẫn học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, các chi bộ để có hình thức, biện pháp triển khai có hiệu quả tại địa bàn trên tinh thần tránh hình thức, linh hoạt, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt trong những năm qua, việc tách nhỏ các chi bộ cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế của đảng viên được Đảng ủy triển khai nghiêm túc, hiệu quả để đảm bảo được nguyên tắc và thực hiện nền nếp trong sinh hoạt đối với đảng viên. Đảng bộ đã tách chi bộ Đại sứ quán thành 5 chi bộ, mỗi chi bộ có từ 5 đến 9 đảng viên thuộc các mảng công việc phù hợp, thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như trao đổi trong công việc chuyên môn. Riêng đối với các chi bộ có nhiều tu nghiệp sinh, thực tập sinh, đây là số đảng viên có nhiều khó khăn trong duy trì sinh hoạt định kỳ do phải làm theo ca tại các doanh nghiệp, làm việc tại các công trường xây dựng, thời gian, địa điểm làm việc thường xuyên thay đổi, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt  vào ngày nghỉ, ngày lễ và thậm chí là sinh hoạt chi bộ vào buổi tối cuối tuần…

Từ các giải pháp trên đã góp phần giúp đảng viên vừa dành được thời gian đi sinh hoạt chi bộ, nắm bắt được chủ trương, đường lối mà vẫn bảo đảm thời gian vừa học vừa làm; gắn trách nhiệm của từng cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ đối với toàn bộ hoạt động của từng chi bộ.

Mặc dù các chi bộ Lưu học sinh- Thực tập sinh ở phân tán rải rác nhiều tỉnh của Nhật Bản (có chi bộ như chi bộ Tây Kyushu, Đông Kyushu ở rải rác 6 tỉnh của Nhật Bản, đảng viên di chuyển xa nhất để họp chi bộ là 150km), nhưng các chi bộ vẫn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo đúng quy định. Đa số các chi bộ đảng sinh hoạt theo hình thức xen kẽ một tháng họp online qua Skyper, một tháng họp tập trung tại địa điểm do cấp ủy lựa chọn, lịch họp được thông báo trước 1 tháng. Sau cuộc họp chi bộ của tháng này đã có lịch họp của tháng sau và chỉ bố trí họp vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật.

Đảng ủy đã trực tiếp tham gia nhiều buổi sinh hoạt tại các chi bộ ở Tokyo và cách xa Tokyo hàng trăm km như Osaka, Kyoto, Kyushu, Hokkaido. Qua các buổi dự sinh hoạt chi bộ cho thấy đảng viên ngoài phần sinh hoạt tư tưởng chính trị sôi nổi, các hoạt động chuyên môn khác như trao đổi khoa học, trao đổi học thuật, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu,…cũng được  đưa vào các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các buổi họp chi bộ đều được chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt phong phú, thảo luận nhiều chuyên đề về nâng cao chất lượng học tập, chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chuyên đề tuyên truyền biển đảo quê hương, nghiên cứu về các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình là chi bộ Tokyo1, Tokyo2, Ibaraki, Lưu học sinh – Tu nghiệp sinh Osaka, Kyoto… Chi bộ Lưu học sinh - Tu nghiệp sinh Tokyo1 đã thành lập 3 nhóm và phân công các đồng chí chi ủy viên phụ trách các nhóm nghiên cứu nội dung Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2017 chuẩn bị nội dung tổ chức thi thuyết trình trước chi bộ. Chi bộ Lưu học sinh - Tu nghiệp sinh Osaka phân công đảng viên xây dựng các Slide, kèm các hình ảnh minh họa để báo cáo trước chi bộ. Còn với Chi bộ Lưu học sinh – Tu nghiệp sinh Ibaraki, đồng chí bí thư chi bộ báo cáo, triển khai tới toàn chi bộ nội dung sinh hoạt, đồng thời trực tiếp trao đổi, trả lời, giải đáp những câu hỏi từ đảng viên và quần chúng ưu tú về những nội dung quan tâm. Các chi bộ đều tiến hành cho đảng viên đăng ký trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu các cấp ủy, các tổ chức hội, đoàn thể. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, học tập, lao động, sâu sát hơn với công việc được giao; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phòng chống sự lôi kéo của các thế lực thù địch. Nhìn chung các chi bộ Lưu học sinh- Tu nghiệp sinh đều duy trì tốt chế độ sinh hoạt, chế độ thông tin báo cáo giữa cấp ủy và chi bộ với cấp ủy cấp trên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy coi trọng chỉ đạo, gắn với việc tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn trong năm gắn với việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa dân tộc, quê hương, đất nước nhằm giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, ra sức rèn luyện, thi đua học tập và lao động, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong tình hình hiện nay. Thông qua các bản tin từ trong nước, Đảng ủy biên tập ngắn gọn, phù hợp với tình hình của địa bàn để chuyển tải đến các chi bộ.

Yêu nước, gắn bó với tổ chức đảng, các đảng viên luôn hào hứng tham gia các sự kiện chính trị khi được thông báo như tham gia các sự kiện ngoại giao văn hóa, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế do Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tổ chức nhân các dịp đón đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Nhật Bản, tham dự các hội chợ, các hoạt động văn hóa, quảng bá về Việt Nam ….

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cũng được triển khai nghiêm túc. Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc chương trình đề ra. Qua kiểm tra các cấp uỷ đã thực hiện việc xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ nghiêm túc, duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng quy định; kịp thời xử lý, uốn nắn những tồn tại, hạn chế, thiếu sót của cấp ủy cơ sở trong công tác sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên.

Hầu hết các chi bộ có chất lượng sinh hoạt cao, có chi bộ đã làm cho đảng viên mong chờ đến các buổi sinh hoạt. Tuy nhiên thực tế vẫn còn có chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, do nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng về hình thức, đơn điệu, ít được đổi mới. Các Chi bộ đã được hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt theo chuyên đề, nhưng chất lượng sinh hoạt chuyên đề của một vài chi bộ đạt kết quả chưa cao, việc ghi chép biên bản đôi khi chưa phản ánh đúng tinh thần và nội dung cuộc họp...

Nhiệm vụ đề ra

Xuất phát từ thực trạng trên, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ trong các loại hình TCCSĐ”..., Đảng ủy tại Nhật Bản đã có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư chi bộ; chỉ định, lựa chọn đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ có năng lực, tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của chi bộ (hiện nay 80% bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tại Nhật Bản có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và sau tiến sỹ).

Đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt ở chi bộ; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đảng viên lưu học sinh. Tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, làm cho tư tưởng đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật trong sinh hoạt chi bộ, để sinh hoạt chi bộ thực sự là một buổi sinh hoạt tư tưởng; nội dung sinh hoạt cụ thể, gắn với công việc học tập cũng như chuyên môn của từng đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ cơ sở, kịp thời có ý kiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ.

Công tác đánh giá xếp loại các TCCSĐ và xếp loại đảng viên hằng năm cần sâu sát, khách quan, trung thực làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy được sự công minh, khách quan trong đánh giá xếp loại của cấp ủy cấp trên.

Chất lượng đảng viên, chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng để xây dựng Đảng. Thấm nhuần tư tưởng chính trị, kiên định với chủ trương đường lối của Đảng, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại địa bàn cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên sẽ giúp cho các buổi sinh hoạt chi bộ sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất