Đảng bộ Thành phố Hà Nội triển khai nhiều đề án nâng cao chất lượng tổ chức đảng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01 chủ trì hội nghị.

Chương trình 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” là một trong tám chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội và được coi là chương trình có ý nghĩa cốt lõi, "xương sống". 

Thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, đã cụ thể hoá Chương trình bằng các đề tài, đề án, chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm và được các ban đảng Thành ủy, các tổ chức chính trị-xã hội tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả, trong đó có nhiều đề tài, đề án, chuyên đề nhằm đổi mới công tác xây dựng Đảng. 

Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 8 chuyên đề giai đoạn 1 của Đề tài khoa học cấp thành phố “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới”, trong đó có 7 chuyên đề đã được thẩm định. Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã hoàn thiện dự thảo Quy định và biểu điểm đánh giá, phân loại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 5 loại hình tổ chức Đảng gồm các khối: Quận, huyện, thị xã; Đảng bộ khối; Đảng bộ lực lượng vũ trang; Đảng bộ cơ quan và Đảng bộ doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng của Đề án “Thực hiện thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy”.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU đã chỉ đạo, các ban Đảng Thành ủy tham mưu xây dựng Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Thành ủy Hà Nội "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội". 

Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy đang nghiên cứu xây dựng Đề án tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể về năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như địa bàn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp ủy huyện và cấp xã.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đang tích cực hoàn thành các đề án, chuyên đề cụ thể hoá Chương trình 01-CTr/TU.

Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị đã chủ động xây dựng gần 300 đề tài, đề án chuyên đề để triển khai ở cơ sở. Đây cũng là điểm mới của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020, thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao của các cấp trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc

Sau một năm thực hiện Chương trình, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố đã có chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nhất là trong việc tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố. Việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đạt kết quả tốt, nhất là việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch các khâu. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt kết quả tích cực. Một số vấn đề phức tạp về tôn giáo, vụ việc phức tạp ở cơ sở đã được chỉ đạo xử lý, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của hệ thống dân vận có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân được tăng cường.

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều chuyển biến rõ nét. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp được nâng lên. Sau thực hiện sắp xếp, củng cố, tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đội ngũ công chức, viên chức tinh gọn, chất lượng hơn. Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa, có ý thức phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh phân cấp quản lý một số lĩnh vực... Cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 đều tăng so với cùng kỳ. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường xây dựng, củng cố, phát triển, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố...

Báo cáo của Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ 3 nhóm vấn đề còn tồn tại. Đáng chú ý, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, nhất là cấp xã yếu về năng lực, phẩm chất, đạo đức, vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật làm mất niềm tin của nhân dân địa phương đối cấp ủy, chính quyền. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng cơ sở trước những vấn đề phức tạp, những vấn đề mới còn chưa đáp ứng yêu cầu, có việc, có lúc còn mờ nhạt, thậm chí bị tê liệt, mất vai trò lãnh đạo, mất uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ các đề án, chuyên đề, đề tài

Đồng tình với những đánh giá nêu trên, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU yêu cầu, các cấp, ngành cần rà soát toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra; có kế hoạch tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ và hoàn thành thắng lợi vào cuối nhiệm kỳ. Trưởng ban Chỉ đạo lưu ý, các cơ quan chủ trì đề tài, chuyên đề, đề án cụ thể hóa Chương trình 01-CTr/TU cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm chất lượng và hiệu quả; đồng thời rà soát, kiên quyết loại bỏ những đề tài, chuyên đề, đề án không có khả năng hoàn thành.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chương trình 01-CTr/TU; ngăn ngừa sai phạm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trên địa bàn thành phố. Các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn, thư kiến nghị..., các cấp, các ngành cần làm tốt việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định của Thành ủy.

Về “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”, Bí thư Thành ủy yêu cầu Bí thư quận, huyện, thị ủy phải cho ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo và ý kiến góp ý của các bí thư quận, huyện, thị ủy, Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện nội dung. Tinh thần xây dựng Quy định này là bảo đảm tính đúng đắn, hợp lý, tạo không khí thi đua, động lực cho các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất