Đảng bộ thị xã Điện Bàn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Thị ủy Điện Bàn sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh (19-5-2017)

Đảng bộ thị xã Điện Bàn hiện có 83 tổ chức cơ sở đảng với 6.254 đảng viên, trong đó có 7 đảng bộ phường, 13 đảng bộ xã, 4 đảng bộ cơ quan, 59 chi bộ cơ sở, 319 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (182 chi bộ thôn, khối phố và 137 chi bộ cơ quan, đơn vị). Với số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhiều nên trong thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Thị ủy) Điện Bàn đã quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn thị xã; yêu cầu cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị để thực hiện. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nội dung, quy trình theo Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn các nội dung sinh hoạt chi bộ” và đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 15-11-2016, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chỉ thị 10-CT/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ”, theo đó phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã dự họp cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ trực thuộc các đảng bộ xã, phường ít nhất 2 lần/quý. Thành lập các Tổ công tác, trong đó phân công lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng Đảng định kỳ hằng tháng tham dự sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc Thị ủy và đảng ủy cơ sở. Thông qua sinh hoạt nhằm định hướng, tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nắm bắt tình hình ở cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, nhất là ở những nơi có dự án, công trình đang triển khai đầu tư, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…; đồng thời thông tin, chuyển tải những chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; phát hiện những dấu hiệu, biểu hiện lệch lạc, sai phạm của cán bộ, đảng viên để uốn nắn, chấn chỉnh và báo cáo Ban Thường vụ chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Việc thực hiện Chỉ thị 10 được chỉ đạo thực hiện gắn với Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt chi bộ, yêu cầu mỗi chi bộ sinh hoạt chuyên đề ít nhất 2 lần/năm, trong đó có 1 chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch và có bản đăng ký cam kết học tập và làm theo Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, vị trí của mình dù chỉ là việc làm đơn giản và nhỏ nhất.

Nhờ vậy, việc sinh hoạt ở các chi bộ có sự chuyển biến rõ nét: quy định thời gian sinh hoạt cụ thể, chương trình, nội dung được chi ủy chuẩn bị chu đáo, biết chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong đời sống, xã hội ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, những định hướng phát triển kinh tế - xã hội… đưa ra bàn bạc, thảo luận và thống nhất tại cuộc sinh hoạt chi bộ. Qua đó tìm được giải pháp thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phát triển kinh tế - xã hội. Cũng qua sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi chi bộ, mỗi đảng viên xem sinh hoạt chi bộ là dịp để bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân, điều kiện để học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được thị xã đặc biệt quan tâm. Định kỳ hằng năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đều mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho chi ủy viên và bí thư chi bộ, trong đó tập trung bồi dưỡng cho 182 chi bộ thôn, khối phố về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy; nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; kỹ năng lãnh đạo, điều hành cuộc họp của bí thư chi bộ, cách ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ và phương pháp xây dựng nghị quyết chi bộ hằng tháng. Nhiều đảng ủy cơ sở thực hiện tốt việc giao ban hằng tháng, quý, 6 tháng với bí thư các chi bộ thôn, khối phố; tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi…

Qua thống kê, số buổi sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ từ 13 – 14 lần/năm, sinh hoạt chuyên đề 2 lần/năm và đặc biệt tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt cao, trên 80% đối với chi bộ thôn, khối phố, 100% đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính và 95% đối với chi bộ đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Và qua kết quả bình xét hằng năm, tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng, tiêu biểu năm 2016, toàn Đảng bộ có 83/83 tổ chức cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 15 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; không có chi bộ yếu kém.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế đó là: công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, nguyện vọng, đề xuất của đảng viên ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; việc thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước, những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, những vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên quan tâm chưa kịp thời. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa thật sự đổi mới, chủ yếu bàn về công tác chuyên môn, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức Đảng, và là nơi giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt ở một số chi bộ chưa nghiêm, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, hoặc có nơi lợi dụng phê bình để làm mất uy tín đồng nghiệp, tinh thần góp ý xây dựng, tình yêu thương đồng chí bị giảm sút. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đặc biệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hay việc đưa Nghị quyết TW 4 khóa XII vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ được thực hiện nhưng còn lúng túng, chưa có cách làm mới, mô hình hay đem lại hiệu quả thiết thực.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 đạt hiệu quả, trong thời gian tới các cấp ủy đảng Đảng bộ thị xã Điện Bàn xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: tiếp tục quán triệt trong các cấp ủy, đảng viên về nội dung Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 10 của Ban Thường vụ Thị ủy, Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên”; hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ công tác, của các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách ở mỗi địa phương, đơn vị; duy trì chế độ sinh hoạt, giao ban, trực báo hằng tháng giữa cấp ủy cấp trên với chi bộ để nắm bắt tình hình, định hướng, hướng dẫn chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc.

Hai là, duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng, tạo thành nếp để đảng viên tham gia thường xuyên, đông đủ; phát huy dân chủ trong đảng, mọi chủ trương, biện pháp phải được đưa ra thảo luận, bàn bạc trong chi bộ và được sự thống nhất cao của đảng viên; tạo điều kiện, diễn đàn để đảng viên thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân trong việc góp ý xây dựng Đảng; trong việc tự phê bình và phê bình. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng cho các đồng chí chi ủy viên, nhất là các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, khối phố.

Ba là, đưa sinh hoạt chuyên đề, đặc biệt là nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ để nhắc nhở cán bộ đảng viên học tập, làm theo; đồng thời nhắc nhở cán bộ đảng viên tự rèn luyện, tự điều chỉnh bản thân không để mắc phải những biểu hiện, diễn biến về suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất