Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường khảo sát để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Văn phòng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khảo sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Qua khảo sát, đa số các chi bộ tiến hành sinh hoạt chi bộ bám sát nội dung Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012, nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ cơ bản được đảm bảo; số buổi sinh hoạt chi bộ qua khảo sát được đánh giá tốt là 57,3% (riêng các chi bộ Thành ủy khảo sát đạt 46,1%); số buổi sinh hoạt chi bộ có trên 50% đảng viên phát biểu ý kiến chiếm tỷ lệ 52,8%). Tuy nhiên, nội dung phát biểu chủ yếu là phản ánh các vấn đề bức xúc, báo cáo kết quả công tác của cá nhân, tập thể hoặc thống nhất với dự thảo báo cáo và nhận xét, đánh giá của chi ủy hay người chủ trì, ít có ý kiến đề xuất phương hướng hay giải pháp để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ…  

Tới việc đề ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Căn cứ kết quả khảo sát, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện một số giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như:

1. Định kỳ quán triệt lại Chỉ thị 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, văn bản chỉ đạo của Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự và nâng cao chất lượng hoạt động của chi ủy, nhất là bí thư và phó bí thư chi bộ, bởi đây là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho chi ủy, cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu có liên quan về nội dung sinh hoạt chi bộ, giúp đội ngũ này nắm chắc về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ; phương pháp và kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên.

2. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tình hình sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ, hằng tháng hoặc đột xuất dự sinh hoạt tại các chi bộ được phân công phụ trách, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém của chi bộ để hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục, xem đây là một nội dung để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên.

3. Đối với chi bộ có đông đảng viên, nhất là chi bộ khu phố, ấp, cấp ủy cấp trên cần quan tâm hỗ trợ địa điểm cho chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng; hướng dẫn về quy trình, nội dung sinh hoạt tổ đảng và sinh hoạt chi bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các đảng bộ bộ phận đã thành lập, nếu thấy có hiệu quả cần chỉ đạo việc thành lập đảng bộ bộ phận đối với chi bộ có đông đảng viên. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định cho đảng viên miễn sinh hoạt đảng, xem xét cho miễn sinh hoạt đảng tạm thời đối với những trường hợp đảng viên đi làm ăn xa hoặc thường xuyên đi công tác xa dài ngày theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn; có giải pháp tăng cường công tác quản lý đảng viên; thường xuyên quán triệt, hướng dẫn đảng viên xin miễn sinh hoạt đảng tạm thời phải làm đầy đủ các thủ tục và thực hiện đúng chế độ báo cáo đối với chi bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất