Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội làm tốt công tác xây dựng Đảng
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội hiện có 67 TCCSĐ, trong đó có 58 đảng bộ, 8 chi bộ và 1 chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối, 16.246 đảng viên. Toàn Khối có 44 trường đại học, học viện, 22 trường cao đẳng trực thuộc 12 bộ, ngành với trên 1.200 giáo sư và phó giáo sư; 3000 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.500 thạc sĩ; gần 4200 cử nhân, kỹ sư và tương đương; có khoảng 500.000 sinh viên chính quy các hệ.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) đạt nhiều kết quả, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng.

Củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ 

Bám sát các chương trình của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Đảng ủy Khối đã triển khai xây dựng và ban hành Chương trình số 02-CTr/ĐUK ngày 25-4-2016 về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Chương trình 02 được triển khai tới tất cả các TCCSĐ trực thuộc, là chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy và cá nhân cấp ủy viên. Đồng thời thường xuyên chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt các chi bộ, nâng cao chất lượng hoạt động các đảng bộ bộ phận. Đảng ủy Khối đã ban hành và triển khai kế hoạch số 64, 65-KH/ĐUK về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Đảng ủy thường xuyên quan tâm, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc. Việc chia tách, sáp nhập các chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở trên nguyên tắc phù hợp với đặc điểm, tình hình, tổ chức, bộ máy nhà trường, bảo đảm thuận tiện cho việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, sinh hoạt Đảng và đúng Điều lệ Đảng.

Triển khai đồng bộ công tác cán bộ

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trường đã triển khai đồng bộ, bài bản, công khai, minh bạch các khâu quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được bổ sung về số lượng, chú trọng nâng cao về chất lượng. Quan tâm kiện toàn cấp ủy các cấp, kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng và Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối, 31 cấp ủy viên cơ sở, 7 ủy viên ban thường vụ, 10 đồng chí bí thư, 5 đồng chí phó bí thư cấp ủy cơ sở. Phối hợp với các bộ, ngành chủ quản thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 27 đồng chí, bổ nhiệm lại 15 đồng chí thành viên ban giám hiệu. Thẩm định và có ý kiến với các bộ, ngành về đánh giá, nhận xét cán bộ, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với các đồng chí quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các bộ, ngành Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bài bản, khoa học, dân chủ và được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo gồm 38 đồng chí, chức danh ủy viên ban thường vụ 11 đồng chí, chức danh bí thư đảng ủy khối 2 đồng chí và 4 chức danh phó bí thư đảng ủy. Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã cơ bản phê duyệt quy hoạch của các TCCSĐ trực thuộc.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên

Công tác phát triển đảng của Đảng bộ Khối luôn là một thành tích nổi bật được Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao. Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/ĐUK ngày 21-11-2016 về “Quy trình phát triển đảng viên khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội” phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn và đối tượng là cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong Khối, giúp công tác phát triển đảng viên trong Khối thống nhất, bài bản từ cấp Khối đến cấp cơ sở. Hằng năm, Đảng bộ Khối kết nạp bình quân 2.286 đảng viên, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra; công nhận 3.487 đảng viên chính thức.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện tốt, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; hồ sơ phục vụ công tác xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng bảo đảm theo đúng quy định của Trung ương  và Thành ủy.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối thời gian qua có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ và từng TCCSĐ.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chăm lo củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững nguyên tắc kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ. Nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó linh hoạt với các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn Đảng bộ.

Ba là, đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; bám sát thực tiễn, xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Cần đặc biệt coi trọng mối quan hệ công tác với các bộ, ngành chủ quản của các trường; tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và quận, huyện nhằm phát huy mọi nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất