Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Tây Hòa (Phú Yên)
Một lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cơ sở ở Tây Hòa.

Một số kết quả

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét hơn vai trò về sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng đối với các hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. SHCB đã đi vào nền nếp, lịch sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ được quy định vào ngày 30 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc trước hoặc hôm sau. Riêng đối với chi bộ thôn, khu phố quy định cố định vào ngày 30, tháng 2 sinh hoạt vào ngày cuối tháng. Nội dung SHCB hàng tháng được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Vai trò, trách nhiệm của chi ủy, nhất là bí thư chi bộ trong việc tổ chức SHCB được đề cao. Chi ủy luôn quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về nâng cao chất lượng SHCB; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, đưa nghị quyết của cấp ủy các cấp vào thực tiễn hoạt động của chi bộ. Các đồng chí bí thư chi bộ đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong công tác Đảng, thường xuyên nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt Đảng góp phần đảm bảo nhiệm vụ chính trị chung của chi bộ. Các cấp ủy đảng đã quan tâm kiện toàn, củng cố, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng lực lãnh đạo của cấp ủy từng bước được nâng lên. Hằng năm cấp ủy viên đều dược cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức rõ hơn về sinh hoạt chuyên đề, giúp đảng viên tìm hiểu, thảo luận các nội dung liên quan đến các quy định của Trung ương về cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, công tác xây dựng tổ chức đảng, thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các chi bộ còn xây dựng các chuyên đề gắn với việc nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị cơ sở, công tác phát triển đảng viên, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao một bước chất lượng SHCB ở cơ sở.

Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ dược nhiều chi ủy, bí thư chi bộ quan tâm. Chi bộ nắm chắc hơn tình hình đảng viên, làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực công tác, quan hệ xã hội, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhiều chi bộ đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Đa số cấp ủy đã ban hành mẫu sổ ghi nghị quyết của chi bộ và sổ ghi chép cho đảng viên. Sau khi ra nghị quyết, kết luận, chi ủy, bí thư chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Đối với các chi bộ loại hình cơ quan, để khắc phục trường hợp một số đảng viên trẻ không tham gia góp ý, xây dựng nghị quyết chi bộ, đồng chí chủ trì yêu cầu tất cả các đảng viên phải báo cáo những công việc đã làm trong tháng qua, các vướng mắc trong thực hiện và phương hướng giải pháp trong thời gian tới. Nhờ đó, nội dung thảo luận trong chi bộ phong phú, sát thực tiễn hơn.

Thực tiễn sinh hoạt của các loại hình tổ chức đảng ở Tây Hòa còn cho thấy một số vướng mắc cần có biện pháp tháo gỡ như: Trong SHCB ở nông thôn, nhiều đảng viên đi làm ăn xa, vắng mặt trong SHCB đã làm ảnh hưởng tới chất lượng của SHCB, nhất là việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết tại cơ sở. Tình trạng này còn gây trở ngại, lúng túng trong việc phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Công tác đấu tranh tự phê bình, phê bình chưa mạnh, vì đa số đảng viên trong chi bộ có mối quan hệ họ hàng, con cháu, tư tưởng nể nang, xuê xoa, né tránh khá phổ biến. Ở các chi bộ doanh nghiệp, trong sinh hoạt ít bàn về công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ. Khi bàn về chủ trương, biện pháp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ thường phụ thuộc vào ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là ở những nơi bí thư cấp ủy không phải là giám đốc, tổng giám đốc. Một số chi bộ do đặc điểm sản xuất, kinh doanh nên việc sắp xếp, bố trí thời gian sinh hoạt hàng tháng không ổn định, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thấp. Đối với loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, sinh hoạt nền nếp nhưng nội dung sinh hoạt chi bộ dàn trải, trùng lắp với sinh hoạt chuyên môn, ít bàn về công tác xây dựng chi bộ, nhất là công tác chính trị tư tưởng.

Bài học kinh nghiệm

Một là, củng cố kiện toàn chi ủy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Đồng chí bí thư chi bộ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên theo quy định, đồng thời phải có nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm nhất định về công tác xây dựng Đảng, được quần chúng và đảng viên trong cơ quan, đơn vị tín nhiệm. Chi ủy và bí thư chi bộ phải gương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho đảng viên. Bảo đảm mỗi đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ đều được giao công việc cụ thể, đồng thời với sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi ủy. Hằng tháng, đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ hoặc tổ chức đảng.

Hai là, cấp ủy các tổ chức đảng cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của các cấp ủy cấp trên để nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt Đảng, từ đó có sự vận dụng đúng đắn, phù hợp tại đơn vị mình. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định; phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là của đồng chí bí thư chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt. Nâng cao ý thức cho đảng viên tự giác, gương mẫu tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Nhắc nhở, phê bình những đảng viên hay bỏ sinh hoạt, ý thức trách nhiệm kém. Nội dung SHCB cần báo trước để đảng viên biết và chuẩn bị ý kiến tham gia. Thời gian sinh hoạt phải phù hợp để tạo điều kiện cho đảng viên tham dự và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Ba là, công tác chuẩn bị cho mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ phải chu đáo từ nội dung, lựa chọn hình thức, chương trình, địa điểm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng chi bộ ở từng thời điểm cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện. Quan tâm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng ở chi bộ; đồng thời nâng cao tính hấp dẫn, tính giáo dục, tính lãnh đạo, tính chiến đấu trong SHCB. Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề phải được lập ngay từ đầu năm, giao nhiệm vụ cho đảng viên để chuẩn bị từng chuyên đề, khi đảng viên hoàn thành việc chuẩn bị báo cáo sinh hoạt chuyên đề thì thông qua cấp ủy xem xét trước khi trình chi bộ.

Bốn là, nội dung SHCB phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, không nên đưa ra quá nhiều nội dung hoặc sa vào những vấn đề không cần thiết thảo luận nhiều về công tác chuyên môn, không liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ. Kinh nghiệm cho thấy các chi bộ đảm bảo được chất lượng nội dung sinh hoạt sẽ nâng cao nhận thức của đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên hiểu và nhận thức đúng, thực hiện đúng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị những vấn đề cần thiết.

Năm là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong SHCB, phát huy ý thức xây dựng của đảng viên, tập trung trí tuệ của đảng viên trong chi bộ để có những quyết định đúng đắn, kịp thời, thiết thực, có tính khả thi khi thực hiện; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kết luận, nghị quyết của chi bộ. Chi bộ tạo điều kiện để đảng viên thể hiện chính kiến của mình, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Sự công tâm, khách quan, chịu khó lắng nghe ý kiến và biết cách gợi mở những vấn đề cần thiết của đồng chí chủ trì sẽ tạo động lực, khuyến khích đảng viên phát biểu, tranh luận, trình bày tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc. Đảng viên phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong sinh hoạt, đảng viên có quyền phát biểu, thể hiện chính kiến của mình, nhưng khi chi bộ đã biểu quyết thông qua thì phải nói và làm theo nghị quyết, không được tuyên truyền quan điểm, ý kiến riêng của mình trái với nghị quyết.

Sáu là, duy trì công tác kiểm tra giám sát, theo dõi, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với việc bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của cơ sở, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, chấn chỉnh các chi bộ không thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ, có giải pháp nâng cao chất lượng SHCB.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất