Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình) chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ xóm 5, Đảng bộ xã Thượng Kiệm, huyện ủy Kim Sơn

Việc hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ được Huyện ủy triển khai thực hiện theo hướng gắn TCCSĐ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Năm 2007, Đảng bộ huyện có 75 TCCSĐ với 30 đảng bộ và 45 chi bộ cơ sở. Từ năm 2008 đến tháng 3-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định giải thể 03, thành lập 11, chuyển giao 02 TCCSĐ. Hiện nay, Đảng bộ huyện Kim Sơn có 76 TCCSĐ, trong đó 27 đảng bộ xã, thị trấn, 03 đảng bộ cơ quan và 46 chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, công tác phát triển đảng viên, xóa chi bộ sinh hoạt ghép để hoàn thiện các TCCSĐ luôn được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Huyện ủy có Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 30-8-2008 về đẩy mạnh kết nạp đảng đối với quần chúng là người có đạo;  Thông tri 19-TT/HU ngày 12-12-2013 về kết nạp đảng viên là học sinh các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên... Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo mở 5 lớp nhận thức về Đảng, trong đó quan tâm mở một số lớp ngay tại vùng có đông đồng bào có đạo để tạo điệu kiện cho quần chúng ưu tú là người có đạo dự học. Hằng năm, thường xuyên rà soát, lựa chọn các em học sinh THPT đạt thành tích cao trong học tập, tham gia tich cực công tác đoàn để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 13-3-2017 về “Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 11-4-2017 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên là công nhân, người lao động. Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện chuẩn bị vào Đảng, Công văn số 1147-CV/TU ngày 22-4-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn số 1144-CV/HU ngày 04-5-2013 về việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn đến toàn thể đảng viên của đảng bộ, tiến hành rà soát, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng theo quy định, hướng dẫn.

Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy các xã phân công một đồng chí thường vụ đảng ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo chung công tác kết nạp đảng viên, nhất là ở những thôn xóm khó khăn, xây dựng kế hoạch có bước đi, giải pháp cụ thể trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng nghị quyết chuyên đề về kết nạp đảng viên; giao nhiệm vụ cho các gtổ chức đoàn thể chính trị, nhất là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, từng đảng viên tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ năm 2008 đến nay, Huyện Kim Sơn đã kết nạp được 2.539 đảng viên, trong đó 328 đảng viên là người có đạo, 99 đảng viên là học sinh các trường THPT, 01 đảng viên là công nhân, 04 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Việc kết nạp đảng viên luôn bảo đảm đúng thủ tục, quy định của Đảng về tiêu chuẩn, chất lượng. Đã thành lập được 03 tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Thời điểm năm 2008, Kim Sơn còn 7 xã có chi bộ ghép với tổng số 13 chi bộ ghép của 32 thôn, nhiều xóm chỉ có 1 đảng viên, toàn huyện có 02 xóm không có đảng viên. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ ghép bộc lộ nhiều nhược điểm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng còn hạn chế. Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đúng mức, chi bộ chưa xây dựng được kế hoạch và thiếu những biện pháp cụ thể để phát triển đảng viên, nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn, chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Xác định việc xóa chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ quan trọng, Huyện ủy đã ban hành Thông tri số 19-TT/HU ngày 11-9-2008 về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng nhằm thành lập chi bộ ở những xóm chưa có đảng viên, xóm thuộc chi bộ ghép, chỉ đạo các đảng ủy xã, thị trấn triển khai thực hiện, quyết tâm giảm dần các chi bộ ghép. Phân công huyện ủy viên phụ trách xã, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình, giúp đỡ cơ sở; chỉ đạo các đảng ủy xã, thị trấn có chi bộ ghép tập trung rà soát, tìm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó xây dựng nghị quyết chuyên đề về kết nạp đảng viên, đưa nội dung xóa chi bộ ghép thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Sau một thời gian tích cực triển khai, số đảng viên mới được kết nạp ở những địa bàn khó khăn tăng lên đáng kể. Ở những thôn, xóm có đủ đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng, đảng ủy xã chỉ đạo cho thành lập ngay chi bộ. Đối với những xóm có 2 đảng viên chính thức, Huyện ủy chỉ đạo đảng ủy xã, thị trấn phân công và chuyển sinh hoạt đảng cho 01 đồng chí đảng ủy viên hoặc 01 đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt để thành lập chi bộ.

Kết quả, đến cuối năm 2012 còn một chi bộ ghép của 3 xóm (Xóm 9, xóm 11, xóm 12 của xã Định Hóa), đến nay không còn chi bộ ghép. Năm 2008 có 2 xóm “trắng” đảng viên thì đến năm 2011 đã xóa được 01 xóm và thành lập chi bộ, còn 1 xóm của xã Định Hóa, 100% dân số theo đạo Công giáo, đến giữa năm 2013 cũng đã tạo nguồn, kết nạp được 1 đảng viên là người có đạo. Đến nay Huyện Kim Sơn không còn xóm “trắng” đảng viên.

Những kết quả mà Huyện ủy Kim Sơn đạt được trong công tác củng cố TCCSĐ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Những chi bộ mới được thành lập, kiện toàn đã phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ, sự tiên phong của đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo thôn, xóm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong công cuộc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất