Điện chúc mừng của các đảng gửi Đại hội XI

Bức điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết:

“Thưa các đồng chí,
Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn thể đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào, xin gửi tới Đại hội và qua Đại hội đến các đảng viên, cùng toàn thể nhân dân Việt Nam tình đoàn kết đồng chí anh em thân thiết và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, uy tín và vị thế quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Những thành tựu và thắng lợi trên thể hiện tính đúng đắn của đường lối và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam , đưa đất nước Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi rất tự hào nhận thấy, truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kay-sỏn Phôm-vi-hản kính yêu, cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai đảng, hai nước dày công xây dựng và vun đắp trong nhiều thập kỷ qua, ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Mối quan hệ đó đã trở thành tài sản vô giá, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta, đồng thời là tấm gương sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào chúng tôi.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó ngày càng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắc rằng, kế tục sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trở thành một nước công nghiệp hiện đại và thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Chúc Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Điện mừng của Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc viết: "Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng khai mạc, thay mặt Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt và qua Đại hội xin gửi lời thăm hỏi chân thành tới toàn thể Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và người lãnh đạo kiên cường của sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. 81 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như giành những thành tựu quan trọng và nổi bật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới phù hợp với tình hình Việt Nam.

Tình hình chính trị - xã hội Việt Nam ổn định lâu dài, kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, địa vị quốc tế không ngừng được nâng cao. Là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, chúng tôi thấy vô cùng phấn khởi trước những thành tựu tuyệt vời mà các đồng chí đã giành được.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam là kỳ đại hội quan trọng diễn ra khi Đảng và nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội X đã đề ra và sự nghiệp đổi mới bước vào thời kỳ then chốt, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam, sẽ có ảnh hưởng quan trọng, sâu rộng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này chắc chắn là đại hội của kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, đại hội của đoàn kết, đại hội của thắng lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tình hữu nghị Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền bối cách mạng của hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp, là tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.

Những năm qua, với sự coi trọng cao độ của hai bên và cố gắng chung của nhân dân hai nước Trung Quốc - Việt Nam, tình hữu nghị Trung - Việt không ngừng được củng cố và phát triển, đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước. Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Trung - Việt.

Chúng tôi nguyện cùng với phía Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển sang một giai đoạn mới, dưới sự chỉ đạo của phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.”

Điện mừng của Ban Chấp hành Đảng Nhân dân Căm-pu-chia viết: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia xin gửi tới Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đảng Nhân dân Căm-pu-chia hết sức vui mừng nhận thấy, trong 25 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã đạt được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách đổi mới, làm cho đất nước Việt Nam phát triển toàn diện và đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Hiện nay, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang vững bước tiến vào một thời kỳ phát triển mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong công cuộc phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam xác định lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Việt Nam phát triển rất nhanh chóng, ổn định nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội trong từng bước đi và chính sách phát triển trên cơ sở quan tâm đặc biệt tới bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn kiên trì chính sách độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa và tích cực hội nhập quốc tế.

Đảng Nhân dân Căm-pu-chia xin nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện chính sách đổi mới sáng suốt trong thời gian qua và xin chúc Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ.

Chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Chúc tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và sự hợp tác giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển bền vững.”

Điện mừng của Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Cu-ba viết: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba xin gửi tới các đại biểu Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam lời chào thân ái và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong bối cảnh thế giới phức tạp và khó lường hiện nay, đặc trưng bởi những cuộc xâm lược vũ trang, nguy cơ chiến tranh, xung đột biên giới, dân tộc và tôn giáo, những hậu quả nguy hiểm của một trật tự thế giới bất công, dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu, biến đổi khí hậu…, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa công nghiệp hóa.

Vượt qua những thách thức trên là trách nhiệm của tất cả các lực lượng chính trị, xã hội, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau đấu tranh vì hòa bình và sự sống còn của hành tinh xanh.

Đối với nhân dân Cu-ba chúng tôi, đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, bởi 50 năm sau Chiến thắng bãi biển Gi-rôn và ngày Cu-ba tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc Cách mạng, chúng tôi đang trong quá trình thảo luận và cập nhật mô hình kinh tế của mình, với mục tiêu bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ mai sau.

Chúng tôi rất vui mừng trước những thành tựu kinh tế và xã hội mà các đồng chí giành được để biến ước mơ “Xây dựng một nước Việt Nam 10 lần to đẹp hơn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thành hiện thực. Chúng tôi cũng rất hài lòng trước việc quan hệ anh em khăng khít, bền chặt giữa hai đảng, hai nước chúng ta trong suốt 50 năm qua đã không ngừng được củng cố, phát triển và tài sản hữu nghị, đoàn kết quý báu này đang được thế hệ hôm nay và sẽ được các thế hệ mai sau gìn giữ, kế tục.

Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi tới Đảng và nhân dân Việt Nam, người anh em thân thiết cùng chiến hào, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng những nghị quyết của Đại hội sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một đất nước phồn vinh, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất