Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2014 của các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên
Thành ủy Đà Nẵng trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân trong Đảng bộ thành phố có thành tích xuất sắc về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2014.
Sau khi có Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn đảng bộ; chỉ đạo ban tổ chức các tỉnh, thành ủy nghiên cứu vận dụng, xây dựng các tiêu chí, biểu điểm cụ thể để đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2014 bảo đảm theo yêu cầu hướng dẫn của Trung ương; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá của các TCCSĐ trực thuộc. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, thành ủy, ban thường vụ các quận, huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, thành ủy cũng đã kịp thời chỉ đạo triển khai, phổ biến và quán triệt các nội dung mới đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở; đồng thời, chỉ đạo ban tổ chức của cấp ủy nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa nội dung thang, bảng chấm điểm cho các loại hình TCCSĐ và đảng viên; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2014; đồng thời, phân công các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy và lãnh đạo các ban xây dựng đảng của cấp ủy tham dự, theo dõi triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng nội dung, mục đích, yêu cầu và quy trình đánh giá.

Về kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2014

Tính đến ngày 31-12-2014, toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 9.120 TCCSĐ, tăng 511 TCCSĐ so với năm 2013. Trong đó: có 9.030 TCCSĐ đã được đánh giá chất lượng năm 2014, đạt tỷ lệ 99,86%, giảm 0,81% so với năm 2013; 87 TCCSĐ chưa được đánh giá chất lượng năm 2014 do mới thành lập hoặc do sắp xếp, tổ chức lại trong năm, chiếm tỷ lệ 0,01%, giảm 2,57% so với năm 2013.

Số TCCSĐ trong sạch, vững mạnh: 5.567 TCCSĐ, chiếm tỷ lệ 72,91% so với tổng số TCCSĐ được đánh giá chất lượng, giảm 11,28% so với năm 2013. Trong đó, tỉnh Bình Định có tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh cao nhất; thấp nhất là tỉnh Phú Yên.  

Trong tổng số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh năm 2014, có 1.254 TCCSĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 22,53%, giảm 0,20% so với năm 2013. Trong đó, có 5/13 tỉnh, thành phố có tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu dưới 20% đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương gồm: Đắk Lắk, Quảng Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2.901 TCCSĐ, chiếm tỷ lệ 32,12% so với tổng số TCCSĐ được đánh giá chất lượng, tăng 10,81% so với năm 2013.

Số TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ: 725 TCCSĐ, chiếm tỷ lệ 8,03% so với tổng số TCCSĐ  được đánh giá chất lượng, tăng 2,71% so với năm 2013.

Số TCCSĐ yếu kém: 87 TCCSĐ, chiếm tỷ lệ 0,62% so với tổng số TCCSĐ được đánh giá chất lượng, tăng 0.15% so với năm 2013. Trong đó, có 3/13 tỉnh, thành phố không có TCCSĐ yếu kém gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai.

Về đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014

Tổng số đảng viên trong toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên có đến thời điểm đánh giá là 580.942 đảng viên. Trong đó: số đảng viên được miễn đánh giá là 40.690 đảng viên, chiếm tỷ lệ 7,00%, tăng 1,28% so với năm 2013; số đảng viên chưa được đánh giá là 15.485 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,67%, tăng 1,35% so với năm 2013; số đảng viên được đánh giá chất lượng năm 2014 là 524.767 đảng viên, đạt tỷ lệ 90,33%, giảm 2,63% so với năm 2013.

Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 65.432 đảng viên, chiếm tỷ lệ 12,47% so với số đảng viên được đánh giá chất lượng, tăng 0,12% so với năm 2013.

Tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn khu vực chiếm tỷ lệ 14,14% so với số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 0,04% so với năm 2013. Trong đó, có 3/13 tỉnh có tỷ lệ vượt quá 15% theo quy định của Trung ương gồm: Quảng Bình, Kon Tum, Đắk Lắk; thấp nhất là tỉnh Quảng Ngãi 11,46%.  

Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 397.447 đảng viên, chiếm tỷ lệ 75,74% so với số đảng viên được đánh giá chất lượng, tăng 0,52% so với năm 2013.

Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ: 59.073 đảng viên, chiếm tỷ lệ 11,26% so với số đảng viên được đánh giá  chất lượng, giảm 0,46% so với năm 2013.

Số đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ: 2.815 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,54% so với số đảng viên được đánh giá chất lượng, giảm 0,17% so với năm 2013. Tất cả 13/13 tỉnh, thành phố đều có tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1%; thấp nhất là tỉnh Khánh Hòa 0,23%.

Nhìn chung, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2014 đã được các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc, bám sát các nội dung yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương; các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc cấp dưới triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đánh giá; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2014 đã gắn với việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cũng như việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của các tổ chức đảng, đảng viên. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm tính khách quan, dân chủ, công khai, đúng qui trình, thủ tục chặt chẽ, phản ánh thực chất hơn năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; chưa gắn liền việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình với việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư… nên kết quả đánh giá chất lượng ở một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên; chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương và của cấp ủy cấp trên nên khi triển khai thực hiện vẫn còn lúng túng, chưa đảm bảo quy trình và nội dung đánh giá; chưa cụ thể hóa thành các tiêu chí, biểu điểm phù hợp với từng loại hình TCCSĐ, từng đối tượng đảng viên và sát đúng với nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Tinh thần tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên chưa cao, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng những nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẫn còn tình trạng tập trung chủ yếu vào số đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tình trạng tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình ở nhiều địa phương tiếp tục có chiều hướng gia tăng so với trước đây.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã xác định: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 267-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên, nhất là những nơi chưa có tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm; kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất