Kết quả bước đầu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế ở Văn Yên (Yên Bái)
Đ/c Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Yên đề xuất giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn huyện.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 2-1-2018 và Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 2-1-2018 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Văn Yên đã ban hành 2 Chương trình hành động; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 5 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm trình tự chặt chẽ, dân chủ, đúng tiến độ đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, kết luận và các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan tới nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Ngay từ năm 2014, huyện Văn Yên đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề, sau đó được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Văn Yên kể từ ngày 1-1-2018. So với trước thời điểm hợp nhất đã giảm 1 đầu mối cơ quan, giảm 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, 2 giáo viên và 1 nhân viên.

Trước đó, thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020, huyện đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập các trường quy mô nhỏ và xoá bỏ, sáp nhập các điểm lẻ, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Tính đến thời điểm tháng 8-2018, huyện Văn Yên có tổng số 61 đơn vị trường học (26 trường mầm non; 7 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở; 20 trường tiểu học - trung học cơ sở), giảm được 24 trường mầm non và phổ thông; hiện có 111 điểm lẻ (mầm non 72 điểm; tiểu học 39 điểm), giảm được 35 điểm lẻ.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập các trường, UBND huyện Văn Yên thực hiện quy trình bổ nhiệm 84 quản lý (25 hiệu trưởng, 59 phó hiệu trưởng), trong đó điều động 8 quản lý từ trường thừa sang trường thiếu khi sáp nhập các trường (1 trung học cơ sở, 1 tiểu học và 6 mầm non); bổ nhiệm 24 hiệu trưởng làm phó hiệu trưởng; miễn nhiệm 1 hiệu trưởng trung học cơ sở làm giáo viên; miễn nhiệm 35 phó hiệu trưởng làm giáo viên (3 mầm non, 23 tiểu học, 9 trung học cơ sở). Đã sắp xếp lại 69 giáo viên, trong đó, năm học 2016-2017, 2017-2018 đã điều động 53 giáo viên từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu (23 tiểu học và 30 trung học cơ sở. Năm học 2016-2017, phân công 16 giáo viên trung học cơ sở dôi dư kiêm nhiệm thêm công tác thư viện, thiết bị và công tác quản sinh để chờ thay thế số giáo viên nghỉ hưu. Đến tháng 4-2018, toàn bộ 16 giáo viên trên đã được phân công giảng dạy bình thường, không còn kiêm nhiệm công tác thư viện, thiết bị và quản sinh.

Điều động 21 nhân viên giữa các trường (6 nhân viên kế toán, 12 nhân viên y tế, 1 thư viện và 2 nhân viên nấu ăn). Phân công 41 nhân viên kế toán làm nhiệm vụ kế toán của 56 trường sau sáp nhập. Cử 29 nhân viên kế toán dôi dư đi bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và đã phân công làm nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ các trường học. Sau khi sắp xếp, đội ngũ cán bộ hiện có so với thời điểm trước thực hiện Đề án đã giảm 48 vị trí quản lý (trong đó giảm 22 hiệu trưởng, 26 phó hiệu trưởng), giảm 14 nhân viên. Đặc biệt, ngày 28-3-2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, phân công đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Huyện ủy Văn Yên đã tiến hành xây dựng các đề án: Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện thành Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện với 23 biên chế, trong đó lãnh đạo 4 (1 trưởng, 3 phó). Theo đó sẽ giảm 1 đầu mối cơ quan, 8 biên chế so với biên chế được giao năm 2018 của 2 cơ quan, giảm 1 cấp trưởng, 1 cấp phó. Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ với 13 biên chế, trong đó lãnh đạo 4 (1 trưởng, 3 phó), giảm 1 đầu mối cơ quan, giảm 3 biên chế so với biên chế được giao năm 2018 của 2 cơ quan, giảm 1 cấp trưởng và 2 cấp phó. Hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra với 10 biên chế, trong đó lãnh đạo 3 (1 trưởng, 2 phó), giảm 1 đầu mối cơ quan, giữ nguyên biên chế được giao của 2 cơ quan, giảm 1 cấp trưởng, 2 cấp phó. Thực hiện thí điểm thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, giảm 2 biên chế so với biên chế được giao năm 2018.

Đến ngày 28-6-2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã xem xét, quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo; quyết định điều động công chức đến các đơn vị được hợp nhất; quyết định ban hành các quy chế tạm thời của các cơ quan hợp nhất; chỉ đạo giải thể, thành lập mới các tổ chức đảng, đoàn thể khi hợp nhất. Thủ trưởng các cơ quan đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho cấp phó phụ trách từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ chuyên môn cho chuyên viên. Thực hiện bố trí, chuyển phòng làm việc của Phòng Nội vụ và Thanh tra huyện về làm việc tại Huyện ủy; chuyển phòng làm việc của Liên đoàn Lao động huyện về nhà làm việc của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện và bố trí, sắp xếp các phòng làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện theo các Tiểu ban.

Trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế 10% so với số biên chế được giao năm 2015 (công chức và viên chức huyện) theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đối với nơi thực hiện sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận đối với thôn, tổ dân phố nơi chưa thực hiện theo hướng: Đối với thôn trên 200 hộ thực hiện trưởng thôn kiêm phó bí thư chi bộ hoặc bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn; thôn dưới 200 hộ thực hiện trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ; chú trọng phát triển đảng viên đối với chi bộ có dưới 5 đảng viên.

Hai là, triển khai thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Rà soát, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể giảm số lượng cấp phó các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Tiếp tục sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy; phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Ba là, tiến hành chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sáp nhập xã. Triển khai rà soát, tổng hợp, xây dựng phương án chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Thực hiện rà soát số đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử; tổ chức thực hiện mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện, cấp xã khi có đủ điều kiện cơ sở, vật chất, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hiện tại, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Yên Bái nâng cấp phần mềm cung ứng dịch vụ công trực tuyến (giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến) liên thông từ cấp xã lên cấp huyện (mức độ 3) và tích hợp lên Trang thông tin điện tử của huyện giúp người dân, doanh nghiêp dễ dàng khai thác, tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng đề nghị giải quyết thủ tục hành chính.

Năm là, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Sáu là, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, nghiên cứu sâu, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo kế hoạch của tỉnh. Sơ kết, tổng kết và tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND huyện, xã; triển khai thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn ở những nơi có đủ điều kiện.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất