Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X)

Thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương,

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) đã hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ đề ra. Hội nghị đã thông qua danh sách giới thiệu bổ sung nhân sự Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xem xét, quyết định; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XI để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trình Đại hội XI; góp ý kiến lần cuối vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội và các cơ quan chức năng hoàn tất các công việc còn lại để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Đại hội XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Trong 5 năm qua, với 15 kỳ Hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Uỷ viên Trung ương (khoá X) đã thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, tập thể và với ý thức trách nhiệm cao, giữ vững các nguyên tắc về sinh hoạt đảng, đề cao tự phê bình và phê bình, hết lòng hết sức thực hiện công việc chung của Đảng, phục vụ nhân dân. Nhờ đó, chúng ta đã hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Với kết quả của Hội nghị lần thứ 15 này, chúng ta có thể khẳng định rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành tốt đẹp chương trình toàn khoá của mình.
Chỉ vài ngày nữa là khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tôi đề nghị các đồng chí Uỷ viên Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân, gác mọi riêng tư, làm hết sức mình cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng vì sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X).

Xin trân trọng cảm ơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất