Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ tiến hành từ 22 đến 24-12-2010

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2010-2015 với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015" sẽ tiến hành từ 22 đến 24-12-2010 tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Dự kiến, tham dự Đại hội có 350 đại biểu là đại biểu đương nhiệm, chỉ định và được bầu từ 60 đảng bộ trực thuộc, thay mặt cho hơn 56.000 đảng viên của Đảng bộ Khối.
Đại hội có nhiệm vụ thông qua Báo cáo chính trị, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2007-2010 và định ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI của Đảng.
Trước đó, trong gần một năm qua, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo hơn 1.000 TCCSĐ trong Khối tiến hành đại hội đúng kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo đại hội ở 59/60 đảng bộ trực thuộc và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu theo Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất