Cán bộ, đảng viên ở Phú Tân giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Là huyn ven bin ca tnh Cà Mau, Phú Tân  được tái lp, tách ra t huyn Cái Nước vào năm 2004. Khi mi “ra riêng” điu kin v kết cu h tng, nht là v giao thông kém phát trin, đi sng nhân dân còn nhiu khó khăn; t lê h nghèo trong toàn huyn chiếm hơn 25% (4.500 h). Ðc bit, hơn 55% s h nghèo là do thiếu tư liu sn xut. Ð gii bài toán v XÐGN; năm 2006, Ðng b huyn Phú Tân ban hành Ngh quyết s 02 v vic phân công các t chc cơ s đng và đng viên nhn giúp đ các h nghèo, p, khóm nghèo trên đa bàn huyn.


Trước hết, các t chc cơ s đng trc thuc Huyn y phân công 1.297 đng viên giúp đ 2.623 h nghèo. Khi mt trn, đoàn th phân công 1.318 đoàn viên, hi viên tiêu biu, có điu kin kinh tế n đnh trc tiếp nhn giúp đ 706 h nghèo các xã, th trn trong toàn huyn. Kết qu trin khai cách làm này đến nay toàn huyn có 3.163 đng viên, cán b, hi viên các t chc mt trn và đoàn th xã hi nhn giúp đ 4.178 h nghèo trong toàn huyn. Năm 2009, Ban Thường v Huyn y tiếp tc phân công 31 phòng, ban, ngành, đoàn th cp huyn trc tiếp ph trách giúp đ 31 p, khóm có t l h nghèo t 10% tr lên và phân công 30 cơ quan, đơn v ph trách giúp đ 40 h chính sách nghèo trên đa bàn huyn. Phương pháp là rà soát, phân loi tng đi tượng nghèo, h nghèo và điu kin phát trin đ đưa cách giúp đ phù hp. Nhng h có tư liu sn xut, thiếu vn, kinh nghim làm ăn thì được giúp vn, tp hun k thut canh tác. Nhng người không có vn, thiếu tư liu sn xut được h tr t các ngun vn, to ra các mô hình, vic làm như chăn nuôi, buôn bán nh... Còn đi vi h có tư liu sn xut mà không chí thú làm ăn thì các t chc đoàn th, MTTQ vn đng người dân đ h có nhn thc đúng đn và t lc vươn lên.


Bên cnh trin khai Ngh quyết s 02, Huyn y Phú Tân còn tp trung ch đo trin khai nhiu d án, mô hình sn xut, đa cây, đa con, chăn nuôi, trng trt... phc v công tác xóa nghèo  rng khp trên đa bàn huyn và  tr thành mt phong trào thi đua trong các t chc cơ s đng và đng viên. Trong  hơn ba năm qua đã có gn năm nghìn lao đng được dy ngh, to vic làm. Trong đó có hơn mt phn hai lao đng là con em h nghèo được gii thiu vic làm ti các khu công nghip ngoài tnh. Các ngun vn đu tư t chương trình xóa đói, gim nghèo và gii quyết vic làm được thc hin hơn 50 t đng. Ðng thi, huyn trin khai xây dng 2.077 căn nhà t các chương trình cho người nghèo như: nhà đi đoàn kết, nhà tình nghĩa và nhà theo Chương trình 134 và 167 ca Chính ph vi ngun kinh phí hơn 11 t đng. Ðến nay, Phú Tân đã cơ bn xóa được nhà dt nát và nhà tm cho người dân trên đa bàn huyn.


Qua 4 năm thc hin cuc vn đng XÐGN, các t chc cơ s đng và đng viên đã giúp dân thoát nghèo huyn Phú Tân đt được nhng kết qu đáng phn khi: hơn 26 t đng là s tin được đng viên, đoàn viên, hi viên và nhân dân trong huyn vn đng giúp đ h nghèo. T đó, số hộ nghèo ca huyn gim nhanh đáng k: bình quân mi năm gim hơn 4% và hin nay t l h nghèo trong huyn đã gim xung còn 8%.


Ngun: Nhân Dân Đin t

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất