Bắc Giang coi trọng công tác phát triển đảng viên
Một buổi lễ kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Khối Doang nghiệp Bắc Giang.

Tính đến 31-12-2015, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 77.354 đảng viên sinh hoạt ở 752 TCCSĐ (trong đó có 354 đảng bộ cơ sở và 398 chi bộ cơ sở), có 4.509 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong những năm qua công tác bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy quan tâm, là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Từ chủ trương...

Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung uơng và của tỉnh góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác phát triển đảng viên; đồng thời căn cứ kế hoạch kết nạp đảng viên của tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên; hướng dẫn cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên; chỉ đạo đăng ký xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp uỷ cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên.

Huyện ủy Hiệp Hòa, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có cách làm mới là tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào thứ bảy, chủ nhật cho phù hợp với đối tượng là lao động trong các doanh nghiệp. Để trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, là tiền đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trí tuệ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU-TĐ về công tác phát triển đảng viên đối với đoàn viên ưu tú là học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh; theo đó đối tượng kết nạp đảng viên ngoài tiêu chuẩn quy định của Điều lệ Đảng thì phải là học sinh loại giỏi trở lên. Huyện Hiệp Hòa thực hiện tốt việc kết nạp đảng viên trong học sinh, năm 2015 kết nạp được 11 học sinh vào Đảng.

Từ năm 2011 đến 31-12-2015, toàn tỉnh kết nạp được 13.832 đảng viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên: Đảng viên có trình độ học vấn THPT là 92,3%, chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên là 53,8%, trong đó thạc sỹ là 204 đảng viên bằng 1,5% đảng viên mới kết nạp. Đảng viên kết nạp là đoàn viên, thanh niên (68,9%); nữ (47%); dân tộc thiểu số (11,3%); nông dân (28,9%), trong các doanh nghiệp (9,5%).

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: Cơ cấu đảng viên kết nạp chưa hợp lý, các cấp ủy chỉ quan tâm đến hoàn thành số lượng kết nạp được giao, chưa quan tâm đến cơ cấu đảng viên kết nạp. Trong những năm qua chủ yếu là kết nạp đội ngũ giáo viên. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn còn hạn chế. Việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều khó khăn. Chất lượng một số đảng viên mới kết nạp còn thấp, một số đảng viên dự bị không được công nhận chính thức, trong 5 năm qua có 65 đảng viên dự bị không được công nhận đảng viên chính thức. Một số tổ chức đảng có quần chúng nhưng không kết nạp được đảng viên, có thôn, bản nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên nên xảy ra tình trạng “tái trắng” đảng viên. Hoạt động của tổ chức đoàn thể ở một số nơi chưa tạo được phong trào thi đua để thu hút quần chúng tham gia; việc phát triển đảng viên, nâng tỷ lệ trưởng, phó thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên ở một số đơn vị thấp. Chưa triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU-TĐ về công tác phát triển đảng viên đối với đoàn viên ưu tú là học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh…

... Đến kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác phát triển đảng viên trong những năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Gắn trách nhiệm của bí thư chi bộ trong công tác phát triển đảng viên; đưa việc kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí thi đua và xét duyệt chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh hằng năm. 

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động. Các đoàn thể cần phát huy vai trò trong tạo việc làm cho đoàn viên, hội viên, hỗ trợ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tăng cường tập hợp, giáo dục đoàn viên, hội viên; rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên để phát hiện những nhân tố có khả năng, triển vọng, từ đó  tạo nguồn phát triển đảng viên là hội viên, đoàn viên của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ba là, cấp uỷ cấp huyện xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên ở địa phương, đơn vị; quan tâm kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trong nông thôn và các doanh nghiệp, là học sinh, sinh viên; hướng dẫn cấp uỷ cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch kết nạp đảng viên. Đảng ủy xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện kết nạp đảng ở các thôn, bản, tổ dân phố; thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đang làm việc ở địa phương; đội ngũ trưởng, phó thôn, bản, tổ dân phố; để làm cơ sở xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên. Đối với các thôn, bản chưa có chi bộ riêng, đảng ủy xã cử các đảng viên có kinh nghiệm, am hiểu công tác ở địa phương làm hạt nhân gây dựng phong trào, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng tạo nguồn phát triển đảng viên. Quan tâm kết nạp vào Đảng ở những chi bộ có nguồn nhưng nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, chi bộ có ít đảng viên, những nơi sinh hoạt ghép để chia tách chi bộ sinh hoạt ghép khi có đủ điều kiện; bảo đảm mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có chi bộ riêng.

Bốn là, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Việc tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành đồng bộ về nội dung, phong phú về hình thức giúp quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện nhân cách; xây dựng niềm tin với Đảng, tạo nên ý chí, động lực, tinh thần trách nhiệm và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Năm là, chi bộ các trường THPT trên địa bàn cần tạo điều kiện thuận lợi để những đoàn viên ưu tú là học sinh giỏi được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lập trường quan điểm, động cơ phấn đấu đúng đắn để các cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng theo đúng Hướng dẫn số 20-HD/BTCTU-TĐ.  

Sáu là, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị để 100% đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức. Gắn trách nhiệm của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị khi đảng viên dự bị không được công nhận thành đảng viên chính thức. Cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp uỷ cơ sở trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất