Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Học viện Hậu cần
Học viên tốt nghiệp chụp ảnh kỷ niệm tại trường Học viện Hậu cần
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt". Đội ngũ đảng viên ở cơ sở là người trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; trực tiếp liên hệ mật thiết với quần chúng và lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị. Để xây dựng TCCSĐ vững mạnh, vấn đề đặt ra trước tiên là phải xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, có chất lượng. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay.

Muốn xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, tất yếu phải xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh. Quán triệt quan điểm này, nhiều năm qua Đảng ủy Học viện đã chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Đảng ủy chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Hằng năm, học viện đều xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục chính trị cho đảng viên, quân chúng, chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phòng chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết quả giáo dục chính trị hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt hơn 92,5%, riêng tỷ lệ giỏi đạt 42,6%.

Đảng ủy Học viện đã bám sát Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 87/HD-CT ngày 15-1-2014 của Tổng cục Chính trị về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm. Kết quả đánh giá đảng viên, tổ chức đảng hằng năm của học viện luôn bảo đảm chất lượng. Tỷ lệ tổ chức đảng TSVM đạt gần 69%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 83%. Từ 2011 đến 2015, có gần 100 lượt tổ chức đảng và hơn 400 lượt đảng viên được biểu dương, khen thưởng. Trung bình hằng năm toàn học viện kết nạp được hơn 300 đảng viên. Số học viên đào tạo cán bộ hậu cần cấp phân đội được kết nạp vào Đảng trước khi ra trường đạt tỷ lệ hơn 99%. Cạnh đó, công tác quản lý và kiểm tra, giám sát đảng viên cũng được chú trọng và đổi mới, chất lượng được nâng cao góp phần xây dựng tổ chức đảng của học viện đạt TSVM.

Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Học viện Hậu cần còn một số hạn chế. Cụ thể là, trước diễn biến phức tạp của tình hình và tác động tiêu cực xã hội, có một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu dũng khí đấu tranh, giảm sút ý chí, niềm tin. Cá biệt, còn tồn tại hiện tượng trung bình chủ nghĩa, không phát huy vai trò đảng viên trong công tác và trong cuộc sống. Biểu hiện rõ nhất là tính tiên phong gương mẫu trong học tập, công tác và rèn luyện kỷ luật của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa sâu sát gần gũi quần chúng; tính chiến đấu trong sinh hoạt còn ở mức độ. Bên cạnh đó, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên; tổ chức phê bình và tự phê bình chưa kiên quyết và chưa đạt hiệu quả trong giáo dục. Việc tạo cơ hội để rèn luyện đảng viên phấn đấu còn ít. Nguyên nhân của yếu kém trên là do các tổ chức đảng chưa chú trọng đến giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên, không chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, coi nhẹ công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng.
    
Để nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, đủ khả năng đấu tranh thắng lợi các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, chỉ huy, giảng dạy và các nhiệm vụ chuyên môn khác, Đảng ủy Học viện Hậu Cần xác định tập trung thực hiện các giải pháp:
    
Một là, tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và phong cách lãnh đạo khoa học cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Các tổ chức đảng trong học viện phải tiến hành giáo dục cán bộ, đảng viên thường xuyên, liên tục. Quá trình giáo dục cần gắn yêu cầu nhiệm vụ chính trị với yêu cầu công tác xây dựng đảng và hoàn cảnh, cuộc sống thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiến hành giáo dục sát đối tượng, đi vào từng người cụ thể, trên các mặt về chính trị tư tưởng, nhân cách và lối sống cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là giáo dục cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị. Từng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cần “xây” và hành vi cần “chống”, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và hình thức giáo, kể cả giáo dục lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn. Chương trình giáo dục phải hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của người đảng viên, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị theo cương vị đảm nhiệm.
    
Nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên phải toàn diện, vừa giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vừa bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn cho đảng viên. Cần chú ý tập trung vào những nội dung cơ bản như: Giáo dục lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, của đơn vị. Giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Giáo dục về Điều lệ Đảng, nhất là các nguyên tắc tổ chức lãnh đạo, sinh hoạt đảng. Xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội và tinh thần quốc tế trong sáng cho đảng viên. Giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng lành mạnh của người cách mạng. Giáo dục cho đảng viên nhận thức rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn chiến lược "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và khắc phục những hiện tượng mơ hồ, ảo tưởng, mất cảnh giác trong Đảng hiện nay. Giáo dục quan điểm thực tiễn, quan điểm quần chúng, xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng, lãnh đạo và phục vụ quần chúng. Cùng với giáo dục về chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống phải bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt và phong cách lãnh đạo cho đảng viên để có năng lực hoạt động giỏi, năng lực lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, quản lý, giáo dục bộ đội thực hiện nhiệm vụ chức trách.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Quản lý đảng viên là một công tác quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng. Có quản lý tốt mới có cơ sở để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, điều chỉnh phân bổ lực lượng lãnh đạo đều khắp trong đơn vị. Quản lý tốt còn có cơ sở chính xác để sàng lọc đảng viên hoặc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng.

Công tác quản lý đảng viên phải tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, trong đó coi trọng quản lý cả về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và trình độ năng lực, sức khoẻ, quản lý cả lai lịch chính trị, quan hệ xã hội bản thân và gia đình, cả quá trình công tác và đời tư của từng đảng viên. Chú trọng quản lý đảng viên là cán bộ chủ trì, cán bộ quản lý vật tư, trang bị kỹ thuật, tài chính… Quá trình quản lý cần bám sát nguyên tắc, chế độ quy định về quản lý đảng viên của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa việc quản lý của tổ chức với việc tự quản lý của đảng viên, giữa quản lý của chi bộ với quản lý của tổ chức đảng cấp trên, giữa quản lý đảng viên với quản lý cán bộ và quản lý bộ đội, giữa quản lý trong nội bộ Đảng với việc quản lý, giám sát của quần chúng.
    
Ba là, thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp mới đảng viên. Đây là công tác rất quan trọng ở Học viện Hậu cần. Bởi có làm tốt công tác phát triển đảng viên xây dựng được nguồn cán bộ hậu cần trong quân đội hiệu quả. Muốn làm tốt công tác này đòi hỏi các tổ chức đảng trong học viện phải căn cứ vào tình hình thực tiễn nhiệm vụ giáo dục - đào tạo để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hợp lý. Quá trình triển khai kế hoạch, các tổ chức đảng cần tích cực, chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn, thông qua việc giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng phấn đấu. Trong quá trình tiến hành phải nắm vững và thực hiện đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn và nguyên tắc, nắm vững thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác phát triển đảng viên. Chú trọng chăm lo, củng cố đội ngũ đảng viên hiện có; nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên ngay từ lúc mới kết nạp, không vì chạy theo số lượng đơn thuần mà bỏ qua chất lượng, kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn, chưa đủ điều kiện như: Động cơ vào Đảng không đúng đắn, lai lịch chính trị, quan hệ xã hội không rõ ràng, phẩm chất, năng lực, trình độ học vấn thấp, không có quan điểm quần chúng, uy tín và khả năng lãnh đạo quần chúng thấp. Phải tuân thủ nghiêm ngặt các khâu, các bước, đảm bảo đúng thủ tục nguyên tắc, nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để phần tử xấu, cơ hội tìm cách chui vào Đảng, đây là điều rất hệ trọng đối với một đảng cầm quyền như Đảng ta.
    
Bốn là, tăng cường làm tốt công tác sàng lọc đảng viên. Đây được xem là biện pháp cơ bản để bảo đảm sự trong sạch của đội ngũ đảng viên và TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao uy tín và sức chiến đấu của Đảng. Phải kiên quyết và kịp thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp.

Đây là việc làm hệ trọng, có quan hệ đến sinh mệnh chính trị và danh dự, uy tín cá nhân đảng viên, nó tác động trực tiếp đến ý thức tư tưởng, tình cảm của cả đội ngũ đảng viên. Quá trình xem xét phải thận trọng chẽ, chặt chẽ, trung thực, dân chủ, khách quan, kịp thời, chính xác và không để kẻ thù lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, kích động gây chia rẽ nội bộ.
    
Năm là, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng tổ chức đảng TSVM. Mục đích chính của kiểm tra, giám sát là giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên nhằm đảm bảo cho người đảng viên luôn luôn giữ vững vị trí tiên phong của mình. Chính vì thế, công tác kiểm tra đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, có thể nói lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Quá trình kiểm tra, giám sát phải tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, nhanh chóng và phải gắn với thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác kiểm tra phải gắn liền với công tác giám sát, có giám sát mới phát hiện được các vấn đề mới, khắc phục được thiếu sót, khuyết điểm ngay từ lúc mới manh nha, đồng thời để tăng thêm ý nghĩa của kỷ luật, tăng thêm chất lượng cán bộ, đảng viên, giúp họ phát huy được những ưu điểm, nhanh chóng khắc phục được những yếu kém, khuyết điểm, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
    
Chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề sống còn trong công tác, là “chìa khóa” để Đảng ủy lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Trong tình hình hiện nay, do sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ nên việc bảo đảm hậu cần trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng đã có nhiều thay đổi so với trước. Vấn đề này khiến công tác giáo dục - đào tạo ở Học viện Hậu cần phải đổi mới, đáp ứng kịp thời. Vì vậy, tổ chức đảng các cấp trong học viện cần bám sát các giải pháp nêu trên, để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, xây dựng tổ chức đảng TSVM.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất