Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong một số ngành, lĩnh vực
Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường chỉ đạo xem xét, điều chỉnh và giao bổ sung chỉ tiêu kết nạp đảng viên, các cấp ủy đảng trong một số ngành giáo dục và đào tạo, y tế, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và trong thôn, ấp, khu phố, khu dân cư đã chủ động xây dựng kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ và giao chỉ tiêu kết nạp hàng năm cho từng chi, đảng bộ cơ sở; trong đó tập trung kết nạp ở những nơi chưa có tổ chức đảng, tỷ lệ đảng viên thấp...; chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Chỉ thị số 11 về xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong ngành giáo dục và đào tạo

Đến tháng 12-2015, toàn tỉnh có 420 đơn vị trong ngành với 17.922 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị, công tác xây dựng đảng của ngành giáo dục và đào tạo đã có sự chuyển biến tích cực, số lượng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, sinh viên được kết nạp tăng lên. Công tác luân chuyển cán bộ cấp trưởng, phó và bổ nhiệm giáo viên dạy giỏi là đảng viên vào ban giám hiệu tại trường học, cơ sở giáo dục được quan tâm, thường xuyên thực hiện, từ đó, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn. Kết quả, các cấp ủy trong ngành giáo dục và đào tạo đã kết nạp được 2.500 đảng viên, trong đó có 72 đảng viên là học sinh, sinh viên; nâng tỷ lệ đảng viên trên tổng số cán bộ, giáo viên từ 20,28% (3.255/16.043) năm 2011 lên 29,88% (5.355/17.922) năm 2015, vượt 4,88% chỉ tiêu Chỉ thị đề ra. Đối với mục tiêu 100% Ban giám hiệu là đảng viên hiện nay đạt 89,01%, trong đó có Đảng bộ huyện Côn Đảo và Khối Cơ quan tỉnh đạt 100%. Từ công tác phát triển đảng viên, đã có 73 tổ chức đảng ở các trường học được thành lập mới, còn 6 chi bộ sinh hoạt ghép.

Chỉ thị số 38 về xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong ngành y tế

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 38, đến năm 2013 Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm (2009-2013) nhằm đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được và  đề ra các giải pháp thao gỡ khó khăn, vướng mắc. Sau hội nghị, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 38 đến năm 2015 và đồng ý cho Thành ủy Vũng Tàu, Huyện ủy Châu Đức thực hiện mô hình đảng viên thuộc các trạm y tế sinh hoạt tại đảng bộ xã, phường, thị trấn. Công tác kết nạp được các cấp ủy quan tâm thực hiện, số lượng cán bộ, viên chức, nhân viên trong ngành được bồi dưỡng, giúp đỡ, xem xét kết nạp nhiều hơn, hầu hết các trạm y tế đều có đảng viên, các đơn vị trong ngành và một số trạm y tế đã thành lập được tổ chức đảng, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác bố trí, luân chuyển cán bộ, bác sỹ là đảng viên đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng khám và điều trị ở các cơ sở y tế và làm nòng cốt cho cho công tác kết nạp đảng viên. Kết quả thực hiện đến tháng 12-2015, các cấp ủy trong Ngành Y tế đã kết nạp được 531 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ 23,77% (776/3.265) năm 2013 lên 28,92% (896/3.098) năm 2015, vượt 3,92% so với chỉ tiêu đề ra. Hầu hết các đảng bộ đều đạt và vượt kế hoạch.

Ngành Y tế đến năm 2015 có 117 đơn vị, trong đó có 68 tổ chức đảng gồm 6 đảng bộ cơ sở với 53 chi bộ trực thuộc và 7 chi bộ cơ sở; có 6 đảng bộ thực hiện mô hình đảng viên các trạm y tế sinh hoạt tại tổ chức đảng trung tâm y tế huyện, thành phố nên có 69 đơn vị y tế có tổ chức đảng sinh hoạt ghép, riêng Côn Đảo hiện nay có 2 trạm y tế Bến Đầm và Cỏ Ống do mới hoạt động nên chưa có đảng viên. Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức thực hiện mô hình đảng viên các trạm y tế sinh hoạt tại đảng bộ xã, phường, thị trấn và thành lập được 8 chi bộ trạm y tế, còn lại đảng viên thuộc 25 trạm y tế sinh hoạt ghép với chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. 

Chỉ thị số 28 về xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên

Thực hiện Chỉ thị 28 và Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đảng ủy quân sự địa phương, các đảng ủy xã, phường, thị trấn tập trung vào công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) nhằm củng cố tổ chức đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có tư tưởng vững vàng, phát huy tính tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực trong lao động sản xuất, làm kinh tế. Kết quả: Đảng viên trong lực lượng DQTV: Đã kết nạp 977 đồng chí (đạt 6,91%); nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV lên 24,55% (3.473/14.145), vượt 6,48% chỉ tiêu, tăng 15,28% so với năm 2008. Trong đó, đảng viên trong lực lượng dân quân là 1.947/9.558 (đạt 20,37%), vượt 5,16% chỉ tiêu, tăng 15,4% so với năm 2008; đảng viên giữ nhiệm vụ thôn đội trưởng là 391/565 (đạt 69,2%); trung đội dân quân cơ động có tổ đảng là 83/103 (đạt 80,58%); chi bộ quân sự xã, phường có chi ủy là 80/82 (đạt 97,6%).

Đã kết nạp được 475 đảng viên trong lực lượng DBĐV (đạt 28,02%); nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV lên 9,45% (1.695/17.942), tăng 4,35% so với năm 2008. Trong đó, quân nhân xuất ngũ được kết nạp tại địa phương là 292 đồng chí; đảng viên trong sỹ quan dự bị là 846/1.439 (đạt 58,79%); cán bộ chính trị tại đơn vị dự bị động viên là 227/233 (đạt 97,42%).

Chỉ thị số 17 về xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong thôn, ấp, khu phố, khu dân cư

Xác định chi bộ thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn là hạt nhân chính trị lãnh đạo các mặt công tác ở địa bàn dân cư, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; chú trọng đến nguồn quần chúng trong Ban điều hành, Ban công tác mặt trận và đoàn thể ấp, lực lượng đoàn viên... đang tham gia và có đóng góp tích cực vào hoạt động phong trào tại địa phương; mạnh dạn xem xét bồi dưỡng, tạo nguồn những quần chúng có tuổi đời trên 50 tuổi có đủ tiêu chuẩn và đang hoạt động tích cực, đóng góp vào các phong trào tại địa bàn để kết nạp đảng. Từ khi thực hiện Chỉ thị đã kết nạp 1.197 đảng viên, qua đó đã xóa những thôn, ấp, khu phố, khu dân cư không có đảng viên, tỷ lệ đảng viên có tham gia công tác tại địa phương đến nay đạt 51,59%, trong đó tỷ lệ đảng viên là trưởng, phó thôn ấp, khu phố, khu dân cư, các đoàn thể, ban công tác mặt trận đạt 27,74%. Thành lập mới được 24 tổ chức đảng ở những thôn, ấp, khu phố chưa có tổ chức đảng, nâng tổng số tổ chức đảng ở địa bàn lên 557/565 (đạt 98,6%), đến năm 2015 đã giảm từ 37 chi bộ ấp sinh hoạt ghép năm 2011 xuống còn 04 chi bộ ghép.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 17, đã góp phần lãnh đạo việc xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể trên địa bàn ấp, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng cốt cán, trong ban điều hành, ban công tác mặt trận và đoàn thể ấp vững mạnh, có chất lượng, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng ở thôn, ấp nhiều đồng bào có đạo góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với đồng bào có đạo.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được nêu trên là do các cấp ủy, tổ chức đảng ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế, trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và trong thôn, ấp, khu phố, khu dân cư đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên; đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực, sát thực tiễn, hoàn thành chỉ tiêu được giao với số lượng đảng viên được kết nạp bảo đảm chất lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Khánh Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất