Kết quả, kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu
Hội nghị tổng kết công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2010-2015 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với mục tiêu “kết nạp đảng viên từ 7% trở lên so với tổng số đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy rà soát, thống kê nguồn quần chúng để làm cơ sở xây dựng và ban hành Kế hoạch 02, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đến năm 2015. d\Đồng thời khảo sát thực tế một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ đảng viên thấp để ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác kết nạp đảng viên, như: Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 29-8-2011 về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 30-11-2011 về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong thôn, ấp, khu phố, khu dân cư giai đoạn 2011-2015; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 12-6-2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 12-01-2009 về đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong Ngành Y tế của tỉnh; Chỉ thị 34-CT/TU ngày 24-10-2008 về đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 2-6-2014 về kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, giai đoạn 2014-2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp ủy trực thuộc về công tác kết nạp đảng viên và xây dựng tổ chức đảng. Đồng thời, xem xét, điều chỉnh và giao bổ sung chỉ tiêu kết nạp đảng giai đoạn 2013-2015 cho Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và Đảng bộ thành phố Vũng Tàu; đồng ý cho Thành ủy Vũng Tàu và Huyện ủy Châu Đức chuyển giao đảng viên thuộc các trạm y tế đang sinh hoạt tại chi bộ, đảng bộ trung tâm y tế về sinh hoạt tại đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Công tác tạo nguồn được các cấp ủy chú trọng, xem đây là một trong những nội dung trọng tâm để thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên. Nguồn kết nạp đảng viên chủ yếu là những quần chúng ưu tú từ các tổ chức như đoàn thanh niên, công đoàn, chi hội phụ nữ… Các tổ chức đảng tập trung xem xét đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác trong các ngành, lĩnh vực mà đảng bộ quản lý để bảo đảm đảng viên được kết nạp có cơ cấu, thành phần hợp lý, đều khắp và quan tâm kết nạp ở những nơi chưa có đảng viên; các huyện, thành phố cũng mạnh dạn xem xét kết nạp những quần chúng tuổi cao nhưng tích cực hoạt động trong thôn ấp khu phố, khu dân cư.

Từ nguồn quần chúng ưu tú, các đảng bộ xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, qua đó đã cử 14.167 quần chúng tham gia học lớp nhận thức về Đảng, trên 8.000 đảng viên dự bị học lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Bên cạnh việc mở lớp chung cho tất cả các đối tượng quần chúng ưu tú, các đảng bộ đã mở các lớp bồi dưỡng theo tình hình thực tế, như huyện Châu Đức mở lớp cho từng đối tượng lực lượng dân quân, thanh niên nông thôn, giáo viên; huyện Xuyên Mộc mở 2 lớp cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục vào các tháng hè. Ngoài ra, theo dõi số liệu nguồn của các tổ chức đảng hiện nay có 30/657 tổ chức đảng không còn quần chúng để tạo nguồn kết nạp, do biên chế của đơn vị giữ ổn định, đội ngũ cán bộ, công chức đều là đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên; đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao với số lượng đảng viên được kết nạp bảo đảm chất lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý; trong đó tập trung công tác kết nạp đảng và xây dựng tổ chức đảng ở những ngành, lĩnh vực có tỷ lệ đảng viên thấp, chưa có tổ chức đảng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh. Thường xuyên quán triệt đến các tổ chức đoàn thể, toàn thể đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên để nâng cao và thống nhất nhận thức nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Thực hiện Kế hoạch 02, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 9.701 đảng viên, đạt 103,73 % (vượt chỉ tiêu 349 đảng viên). Số lượng kết nạp của nhiệm kỳ 2010-2015 tăng 2.035 đảng viên so với nhiệm kỳ 2005-2010 (kết nạp tổng số 7.666 đảng viên). Có 10/15 đảng bộ kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu như: Bộ đội Biên phòng tỉnh (152%), Công an tỉnh (143,85%), Quân sự tỉnh (133,33%), huyện Đất Đỏ (143,85%), Côn Đảo (119,48%), Long Điền (117,49%), Tân Thành (114,34%), Châu Đức (111,02%), Xuyên Mộc (106,57%), Bà Rịa (100,19%)…

Một số kinh nghiệm

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần nhận thức thống nhất ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Lãnh đạo xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tự giác tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nói đi đôi với làm, tiên phong gương mẫu làm gương cho quần chúng noi theo, thấy được lý tưởng, mục tiêu tốt đẹp của Đảng mà tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Trong tổ chức thực hiện, cấp ủy cần đánh giá đúng thực trạng đảng bộ, chi bộ và đội ngũ đảng viên mình quản lý nhằm xây dựng kế hoạch tạo nguồn cụ thể; chú trọng lựa chọn quần chúng trước khi cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cấp ủy cần phối hợp với chính quyền, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, qua đó vừa tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên, vừa phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ. Đồng thời, quan tâm phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú.

Thường xuyên phối hợp giữa các ban xây dựng đảng, các cấp ủy trực thuộc và cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kết nạp đảng nói riêng. Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố ngoài việc mở thường xuyên các lớp nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới, cần chú trọng việc nâng cao chất lượng nội dung bài giảng, tham mưu mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ nhằm giúp các cấp ủy, cán bộ nghiệp vụ nắm bắt, thực hiện đúng và hiệu quả công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng.

Phương hướng công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2015-2020

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

1- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020”, cấp ủy các cấp cần xây dựng nghị quyết, kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện; Tiếp tục quan tâm kết nạp đảng viên trong vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số, trong các ngành y tế, giáo dục, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đoàn viên thanh niên; đặc biệt chú trọng những quần chúng tại địa bàn thôn, ấp, khu phố, khu dân cư và trong loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó, làm cơ sở cho công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2- Tăng cường kiện toàn và ổn định cấp ủy các cấp, đảm bảo đủ số lượng, năng lực lãnh đạo nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên để theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác kết nạp đảng, xây dựng tổ chức đảng; phấn đấu giảm số chi bộ sinh hoạt ghép và xây dựng tổ chức đảng khi có đủ điều kiện và số lượng đảng viên trong loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, các cơ sở sự nghiệp, khu dân cư.

3- Phối hợp thường xuyên với chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, hội viên nhằm có cơ sở lựa chọn quần chúng giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét tạo nguồn.

4- Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rà soát nguồn quần chúng, phân tích cơ cấu đội ngũ đảng viên, từ đó đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp để tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng cơ cấu đảng viên hợp lý và kết nạp đều ở các lĩnh vực, ngành nghề, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng đội ngũ đảng viên.

5- Tiếp tục duy trì các tổ công tác tham dự sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư; đồng thời thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng nhằm kịp thời đôn đốc, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác kết nạp đảng, xây dựng tổ chức đảng; lấy kết quả công tác kết nạp đảng làm một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

6- Giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác kết đảng viên và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy hằng năm. Đồng thời, tham mưu những nội dung như: xây dựng chỉ thị về lãnh đạo công tác kết nạp đảng nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện thống nhất mô hình đảng viên công tác ở các trạm y tế sinh hoạt đảng tại tổ chức đảng xã, phường, thị trấn, khu dân cư nhằm bảo đảm sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy đảng đối với công tác y tế cộng đồng tại địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất