Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Bác Hồ khẳng định: Đảng ta chỉ có một điều phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngoài ra không còn có lợi ích nào khác.

Người căn dặn, những đảng viên cộng sản cần luôn biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong quá trình đấu tranh cách mạng vì tự do, độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, họ đã chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng. Lúc vận nước khó khăn họ luôn xung phong đi trước, lúc sung sướng hưởng thụ họ lại đi sau. Đó là những phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên mà Bác Hồ dày công rèn luyện. Đồng thời Người là một tấm gương sáng để đảng viên học tập, noi theo. Người sớm thấy nguy cơ suy thoái trong Đảng nên cảnh báo: Đảng ta ngày càng phát triển, số đảng viên ngày càng đông thêm, công việc ngày càng nhiều và phức tạp cho nên không khỏi có một số đảng viên còn phạm những khuyết điểm, sai lầm. Người chỉ rõ: Muốn nâng cao đạo đức cách mạng cần quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Sa vào chủ nghĩa cá nhân thì chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, độc đoán chuyên quyền… Đây là căn bệnh mà Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đặt thành một vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

Chủ nghĩa cá nhân dẫn đến quan liêu mệnh lệnh, thích ngồi bàn giấy, không sâu sát quần chúng. Từ đó, không hiểu dân, không nắm rõ tình hình các địa phương, đơn vị  mình phụ trách,  Do đó, đường lối, chủ  trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thực hành sai lệch, làm hỏng việc, mất lòng tin của nhân dân.

Một căn bệnh phổ biến trong cán bộ, đảng viên là lười biếng, không chịu khó học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, dẫn đến thiếu tinh thần độc lập suy nghĩ, thiếu chủ động sáng tạo, không kiên định lập trường, gặp khó khăn thì bi quan dao động… Từ đó, tính chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên và của Đảng bị giảm sút. Nêu những khuyết điểm cán bộ, đảng viên có thể mắc phải, Người nhấn mạnh cần phải nghiêm chỉnh phê bình và thật thà sửa chữa. Tự phê bình và phê bình để thấy rõ điểm tốt để phát huy, thấy rõ khuyết điểm để khắc phục. Người đã khởi xướng phong trào người tốt việc tốt để nêu gương, cổ vũ, nhân rộng những việc làm tốt của nhiều người trong mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, mỗi cấp, mỗi ngành cùng xem lại những lời dạy của Bác để vận dụng sát thực tế, sát từng người, khi đó đổi mới, chỉnh đốn Đảng sẽ thành công.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất