Phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng vùng đồng bằng sông Cửu Long
Một buổi Lễ kết nạp đảng viên là sinh viên của Đảng bộ Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định số 121/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27-7-2007 phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có 24 trường (6 đạị học và 18 cao đẳng).

Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng của Trung ương (khoá X, XI), đảng bộ các trường đại học, cao đẳng vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thường xuyên quan tâm phát triển đảng viên trong sinh viên. Đưa công tác này trở thành nền nếp, có chiều sâu, chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ, chi bộ trường đại học, cao đẳng..

Thực tế những năm qua cho thấy, công tác phát triển đảng viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở các trường đại học, cao đẳng ở đồng bằng sông Cửu Long đạt được nhiều kết quả tốt như: tỷ lệ đảng viên được kết nạp vào Đảng là sinh viên ngày càng nhiều, chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra vẫn còn rất nhiều hạn chế như: sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên chưa kịp thời; nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về phát triển đảng viên trong sinh viên chưa đúng mức; các tiêu chuẩn kết nạp Đảng cho sinh viên ở mỗi trường chưa thống nhất, mỗi đảng bộ đề ra tiêu chuẩn riêng của mình, còn có biểu hiện  cứng nhắc, thiếu sáng tạo. Công tác tham mưu, giới thiệu quần chúng ưu tú là sinh viên cho đảng bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng của các tổ chức đoàn thể còn nhiều bất cập như sai quy trình, đối tượng được giới thiệu đôi khi chưa phải là sinh viên tiêu biểu, chạy theo số lượng bỏ qua chất lượng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên còn mang tính hình thức, thiếu tính thiết thực, chưa đi đôi với giáo dục nhận thức về Đảng với lý tưởng sống, lòng yêu quê hương, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội với xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng cho sinh viên…

Để đẩy mạnh phát triển đảng viên trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp ủy đảng trong sạch, vững mạnh: Để củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp ủy trong sạch, vững mạnh cần chú trọng lựa chọn cán bộ vào cấp ủy có đủ tiêu chuẩn như trí tuệ, năng lực và phẩm chất. Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên.

Hai là, cụ thể hóa các tiêu chuẩn đảng viên là sinh viên phù hợp và đồng bộ. Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng vùng đồng bằng sông Cửu Long xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể, chú ý đến đối tượng bồi dưỡng là sinh viên có phẩm chất và năng lực tốt. Các chi xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của chi bộ của mình. Mỗi đảng viên và tập thể chi bộ trong các trường cần có thái độ nghiêm túc, khách quan, khoa học khi xem xét, đánh giá sinh viên, xây dựng tiêu chuẩn đảng viên cho đảng bộ mình. Mỗi đảng viên cần phát huy tính Đảng trong việc xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viê. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc giảng dạy các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò của đoàn thanh niên và hội sinh viên. Qua đó nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, vượt mọi khó khăn cho thanh niên…

Bốn là, thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục và quy trình kết nạp đảng viên. Thực hiện quy trình kết nạp đảng viên cho quần chúng là sinh viên phải theo đúng quy trình và các bước, tuân theo điều lệ, quy định kết nạp Đảng. Quy trình kết nạp đảng viên phải bảo đảm sự công bằng, công minh cho tất cả sinh viên do quy trình bắt đầu từ cơ sở (chi đoàn, hội) nơi sinh viên sinh hoạt, học tập.

Năm là, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hội sinh viên trong tham gia xây dựng phát triển đảng viên. Để xây dựng tổ chức đoàn thanh niên và hội sinh viên vững mạnh về mọi mặt và tích cực tham gia xây dựng Đảng cần chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội vững mạnh: xác định đúng tiêu chuẩn, đối tượng để lựa chọn cán bộ đoàn, hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; đầu tư, thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn, hội…

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, sự quan tâm của ban giám hiệu các trường và sự theo dõi, giúp đỡ của cấp ủy cấp trên. Các cấp uỷ tập trung tổng kết thực tiễn công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại hoc, cao đẳng nói riêng. Các cấp uỷ theo dõi, giúp đỡ, cải tiến việc ra nghị quyết của các chi bộ, đảng bộ về phát triển đảng viên và lãnh đạo, hướng dẫn cụ thể hóa nghị quyết của cấp uỷ cấp trên thành các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định của đảng bộ, chi bộ. Cải tiến việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, bồi dưỡng đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng thiết thực, hiệu quả, không tốn kém. Thực hiện nghiêm túc các chế độ kiểm tra để bảo đảm thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, kịp thời phát hiện biểu dương những nhân tố mới, những việc làm tốt. Đồng thời, uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc trong công tác phát triển đảng viên. Thời gian hợp lý nhất 6 tháng một lần cấp ủy cấp trên tiến hành kiểm tra công tác phát triển đảng viên của cấp dưới để kịp thời giải quyết khó khăn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất