Phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên ở Quảng Trị
Đoàn viên, thanh niên luôn phát huy vai trò xung kích trong các phong trào.


Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay được đẩy mạnh. Các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức tốt các cuộc vận động: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”, “Tuổi trẻ Quảng Trị làm theo lời Bác”; các buổi tọa đàm, trao đổi về những chủ đề: “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tôi - người cộng sản trẻ”; các diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… Thông qua các hoạt động, việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng, yêu cầu của công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên trong thời kỳ mới cho đoàn viên, thanh niên được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ:“Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đăng ký nhiều nội dung tham gia xây dựng NTM, qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Bốn năm qua, hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên, trị giá hàng tỷ đồng được duy trì hiệu quả. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều điển hình trong học tập, lao động sản xuất, từ đó lựa chọn, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng.

Với những nỗ lực tích cực, từ năm 2010-2014, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu 8.583 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, trong đó có 6.060 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên chiếm 70% tổng số đảng viên mới được kết nạp toàn tỉnh. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên, thanh niên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức bộ máy của Đoàn ở các cấp. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy đảng, được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp; hàng trăm đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt các cấp được thuyên chuyển sang các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Số lượng đảng viên được kết nạp vẫn chưa nhiều và chất lượng vẫn chưa cao; một số tổ chức đoàn vẫn chưa chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng quê hương đất nước cho đoàn viên, thanh niên  thiếu đồng bộ. Một số đoàn viên chưa tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn phát động, chưa xác định rõ động cơ phấn đấu vào Đảng. Công tác tham mưu với cấp ủy trong chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên cũng như tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với thanh niên ở một số đơn vị còn hạn chế.

Trong thời gian tới, nhất là khi cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, tăng cường bổ sung nguồn lực, sức trẻ cho Đảng, các cấp bộ đoàn tỉnh Quảng Trị xác định tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, đặc biệt là tham mưu thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường sự chủ động, năng động của tổ chức đoàn và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên để tạo nguồn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Hai là, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên bằng các hoạt động thực tế; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Đảng trong trái tim tuổi trẻ”… và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ… tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ba là, các cơ sở đoàn chủ động phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên; tham mưu với cấp ủy đảng phân công đảng viên trực tiếp tham gia và theo dõi các hoạt động của đoàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên trở thành cảm tình đảng; mạnh dạn quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên; đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên nhất là ở nông thôn vào nghị quyết của cấp ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất